Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 14767
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Tutelar Demà per al servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), en representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF S0711001H, en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

Antoni Gomila Benejam, amb DNI 41734148G, director gerent, en representació de l'entitat Fundació Tutelar Demà, amb seu social al carrer de Sor Clara Andreu, 15, 07010 Palma, i amb NIF G57676124.

Antecedents

1. L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social; les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

2. En el desenvolupament de la seva actuació com a entitat prestadora de serveis socials, l'entitat Fundació Tutelar Demà presta el servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment.

3. A l'empara de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoca l'acció concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025 (BOIB núm. 166, de 2 de desembre), s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat Fundació Tutelar Demà és titular del servei anomenat «Servei d'atenció tutelar», el qual compleix els requisits per subscriure aquest concert.

4. El concert s'imputa a la partida econòmica 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per als anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord d'acció concertada, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és la concertació d'un nombre màxim de 75 places de servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025 a l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb l'entitat Fundació Tutelar Demà, durant els mesos de vigència del concert.

2. Quantia i partida pressupostària

1. Els preus màxims d'una plaça concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment són els següents:

Nivells de suport

Preu mensual

Preu anual

Baixa o reduït

61,26 €

735,12 €

Mitjana

145,27 €

1.743,24 €

Alta

352,58 €

4.230,96 €

Alta d'Urgència

411,07 €

4.932,84 €

Aquests preus poden ser objecte de revisió d'acord amb el que disposa l'article 24 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2. L'import màxim del concert és de 1.177.692,00 (exempt de l'IVA), corresponents als mesos de gener de 2022 a desembre de 2025, amb càrrec a les partides i les anualitats següents:

- 2022, 269.887,75 corresponents als mesos de gener de 2022 a novembre de 2022, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2022.

- 2023, 294.423,00 € corresponents als mesos de desembre de 2022 a novembre de 2023, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2023.

- 2024, 294.423,00 € corresponents als mesos de desembre de 2023 a novembre de 2024, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2024.

- 2025, 294.423,00 € corresponents als mesos de desembre de 2024 a novembre de 2025, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2025.

- 2026, 24.535,25 € corresponents al mes de desembre de 2025, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2026.

En tot cas, l'autorització i disposició de la despesa queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, segons el que estableix l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Si durant la vigència d'aquest Acord les necessitats reals de places són superiors a les estimades inicialment i, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podrà ampliar el concert, mitjançant un ajust comptable, sense necessitat de modificar l'Acord d'acció concertada.                         

3. Persones usuàries del servei

1. Poden ser usuàries del servei les persones adultes incapacitades judicialment, totalment o parcialment, o amb mesures de suport, o en procés judicial per a la provisió de mesures de suport i de les quals es designa l'entitat tutelar/de suport com a tutora/curadora o com una altra figura legal per resolució judicial. Es tracta, per tant, de persones que es troben un una situació de desemparament total i d'especial vulnerabilitat social.

2. S'accedeix al servei de tutela per resolució judicial o altra fórmula prevista en la Llei 8/2021.

4. Nombre i règim d'ocupació de les places

1. L'atenció a les 75 persones es realitzarà segons els diferents nivells d'intensitat establerts i d'acord a la distribució següent:

Nivell d'intensitat

Places

Baix o reduït

5

Mitjà

5

Alt

55

Alt d'urgència

10

2. Des de l'entrada en vigor d'aquest Acord, l'entitat responsable del servei de tutela disposa de les 75 places que són objecte d'aquest concert per assignar-les de manera efectiva.

3. L'entitat es compromet expressament a acceptar les persones usuàries designades.

4. El servei de tutela s'ha de prestar els 365 dies de l'any, 24 hores al dia, d'acord amb el Decret 6/2016. Així mateix, s'ha de disposar d'un sistema de guàrdia localitzable cada dia de l'any i les 24 hores del dia, per poder atendre situacions d'emergència.

5. La prestació del servei comprèn el conjunt d'actuacions que es detallen en els Plecs de condicions tècniques aprovats per la Conselleria, estructurades per àrees i que s'han de desenvolupar de manera coordinada, segons les necessitats de la persona usuària.

6. La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de conèixer les places disponibles del servei. L'entitat tutelar/de suport ha de comunicar per fax o correu electrònic al Servei d'Atenció a la Discapacitat, el primer dia de mes, qualsevol tipus de variació i incidència produïda durant el mes anterior que sorgeixi en relació amb l'atenció a les persones usuàries o amb la seva incorporació al servei, així com les altes i les baixes. No obstant això, pels casos urgents o d'extrema necessitat, el servei haurà de comunicar de forma immediata la incidència al Servei d'Atenció a la Discapacitat.

5. Facturació del servei

1. L'entitat concertada ha de presentar una factura en la qual ha de constar l'import de la liquidació de les places concertades corresponent al mes anterior. A aquesta factura s'ha d'adjuntar, degudament signada pel representant legal de l'entitat concertada, una relació detallada de les persones usuàries, en suport paper i també mitjançant arxiu informàtic, segons el model facilitat per la Conselleria.

2. La facturació d'altes i baixes de persones usuàries es farà de la següent manera:

  • Per a les baixes de persones usuàries:

- Les baixes de persones usuàries que es produeixin entre el dia 1 i dia 15 del mes en el que s'ha realitzat el servei a facturar no es podran incloure a la factura corresponent.                                                               

- Les baixes de persones usuàries que es produeixin entre el dia 16 i el darrer dia del mes en el que s'ha realitzat el servei a facturar sí es podran incloure a la factura corresponent.     

  • Per a les altes de persones usuàries:           

- Les altes d'usuaris que es produeixin entre el dia 1 i dia 15 del mes en el que s'ha realitzat el servei a facturar sí es podran incloure a la factura corresponent.

- Les altes d'usuaris que es produeixin entre el dia 16 i el darrer dia del mes en el que s'ha realitzat el servei a facturar no es podran incloure a la factura corresponent, i s'hauran de tenir en compte a la factura del mes següent.

3. La justificació ha de contenir els conceptes següents: DNI/NIE, nom de la persona usuària, municipi de residència, grau d'incapacitació, figura de protecció, nivell de suport, data d'ingrés, motiu i data de baixa (si s'escau), preu/plaça, import deduït en concepte de la quantia que puguin ingressar de la persona tutelada /curatelada, i incidències

4. Facturació de les defenses judicials. La persona defensora judicial és una figura jurídica de caràcter temporal i de funció limitada, ja que són nomenats pel jutge de primer instància mentre no es produeix el nomenament de la persona que ha d'exercir el càrrec de tutor o curador o mentre aquesta no exerceix les seves funcions. Per tant, i atès el seu caràcter temporal, només es podran facturar les defenses judicials per un termini d'un any des de la seva assumpció i dins el nivell de suport reduït.

5. Facturació de les defenses judicials amb atribucions d'administrador judicial. Si el servei de tutela assumeix funcions d'administració judicial vinculades a la protecció personal i la funció de defensor judicial, es facturaran aquests càrrecs dins el nivell de suport intens.

6. Quan l'entitat cessi en les seves funcions i hagi de rendir el compte general justificat de la seva administració davant l'Autoritat judicial, les places només es podran seguir facturant durant els 3 mesos següents a la data de cessió i amb una intensitat reduïda. En tot cas, una vegada que es realitzi la rendició de comptes, l'entitat no podrà imputar cap despesa amb càrrec a dites places.

7. La factura del mes de novembre de cada any s'ha de presentar, com a màxim, el dia 5 de desembre següent.

8. La factura del mes de desembre de cada any s'ha de presentar el mes de gener de l'any següent.

9. Les factures han de ser conformades per la cap del Servei d'Atenció a la Discapacitat.

6. Pagament

El pagament de les quantitats justificades mensualment s'efectuarà de la manera següent:

a) La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Dependència, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei de les places concertades. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

b) L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per places o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit.

c) La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

d) Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer i a les funcions inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria.

7. Auditories

L'entitat s'obliga a presentar, dins el tercer trimestre de cada any següent durant la vigència del concert, les auditories que preveu l'article 27.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

8. Durada del concert

1. El règim de concert s'iniciarà l'1 de gener de 2022, o en la data en què es formalitzi, i finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

2. En tot cas, el concert suposa el finançament de les places ja ultimades del servei de tutela, a partir de l'1 de gener de 2022 i fins a la data de la signatura de l'Acord, que no s'han pogut deixar de prestar i que són l'objecte d'aquesta concertació.

9. Condicions tècniques d'execució del servei

L'entitat titular del servei del qual es concerten les places ha de complir, com a mínim, les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec general de condicions tècniques aprovat per la consellera d'Afers Socials i Esports, que s'adjunta com a annex.

10. Cobertura del servei

1. Des de l'entrada en vigor d'aquest concert, l'entitat responsable del servei de tutela disposa de les places que en són objecte per assignar-les de manera efectiva.

2. Mensualment, l'entitat ha d'informar la Direcció General d'Atenció a la Dependència de qualsevol incidència en les places en el moment que es produeixin.

11. Inspecció i control

En qualsevol moment, la Direcció General d'Atenció a la Dependència pot inspeccionar el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquest Acord, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment.

12. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest Acord:

a) La desaparició de qualsevol de les condicions administratives o tècniques que en fonamenten l'establiment.

b) L'incompliment d'alguna de les estipulacions.

c) La negativa o obstrucció a la tasca inspectora de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d) La resta de causes de resolució que estableix l'article 9.2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. Sistema de penalitzacions

El sistema de penalitzacions és el que estableix el Plec general de condicions tècniques.

14. Garantia dels drets de la persona usuària i informació a la ciutadania dels seus drets i deures

L'entitat concertada ha de donar informació dels drets i deures de les persones usuàries i n'ha de garantir els drets, concretament:

- Igualtat: s'ha de garantir que, en l'acció concertada, l'atenció a les persones usuàries es presta en plena igualtat amb les persones usuàries ateses directament per l'Administració pública.

- Gratuïtat: no es pot cobrar cap quantitat suplementària a les persones usuàries.

- Qualitat assistencial: és el principi que ha d'inspirar l'organització de l'acció concertada en tots els aspectes.

- Participació: s'han d'establir mecanismes per a la implicació efectiva de les persones usuàries en la prestació i l'avaluació dels serveis, i tenir a disposició de les famílies de les persones usuàries els fulls de reclamació i donar resposta escrita a les queixes o suggeriments.

Així mateix, s'han de garantir la resta de drets que reconeix el capítol II («Drets i deures») de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

 

15. Normativa aplicable

En tot el que no estigui estipulat en aquest Acord, s'han d'aplicar el Plec de prescripcions tècniques; la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoca l'acció concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025, a més de tota la normativa relacionada; la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

16. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, l'execució i, si escau, la resolució d'aquest Acord s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en tres exemplars.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

Per la Conselleria d'Afers Socials i Esports                                               Per l'entitat Fundació Tutelar Demà

Fina Santiago Rodríguez                                                                               Antoni Gomila Benejam