Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 17686
Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 10 de gener de 2022 en què es corregeix una errada en la Resolució de 23 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021 es va aprovar la convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d'inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE).

2. S'ha detectat una errada en l'apartat 17.2. de la subvenció esmentada.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Tot considerant que el cas que ens ocupa es tracta d'una errada de transcripció en l'apartat 17.2.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 10.1.i) dels Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'apartat 17.2. de la Resolució de 23 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les subvencions, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d'inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE), en elsegüent sentit:

Allà on diu:

17.2. L'import màxim de l'ajuda que pot percebre un mateix beneficiari és de 170.000,00 € (cent mil euros)

Ha de dir:

17.2. L'import màxim de l'ajuda que pot percebre un mateix beneficiari és de 170.000,00 € (cent setanta mil euros)

3. Publicar la correcció d'aquesta errada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'ICIB, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 11 de gener de 2022

El president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Miquel Company Pons