Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 18575
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza l’acceptació de la cessió gratuïta de la part segregada de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ, considerada sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà, per ubicar-hi el futur Centre Integrat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme en el terme municipal d’Alcúdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El 13 de febrer de 2020 va tenir entrada en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (reg. núm. 1111) un ofici del secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, d'11 de febrer de 2020, relatiu a la “Tramesa acta de l'Ajuntament d'Alcúdia”.

2. El 4 de novembre de 2021 (VALIB núm. 50909) va tenir entrada en el Servei de Patrimoni l'ofici del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball relatiu a la “tramesa de documentació requerida per iniciar l'expedient d'acceptació de la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ per ubicar-hi el futur Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme al terme municipal d'Alcúdia”, en el qual sol·licita a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que iniciï l'expedient corresponent.

https://csv.caib.es/hash/1635849504263-355757171-3462380869597947108

3. El 11 de novembre de 2021 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar la resolució per la qual s'ordena l'inici de la tramitació de l'expedient d'acceptació de la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ per ubicar el Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme al terme municipal d'Alcúdia.

https://csv.caib.es/hash/1636540918131-359650893-3782598353162850030

4. El 12 de gener de 2022  la cap de Secció VIII va emetre un informe favorable.

https://csv.caib.es/hash/1641993053544-381783512-418849480896274682

Fonaments de dret

1. Els articles 61, 62, 72 i 87 f) de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen la figura de la cessió gratuïta.

2. Els articles 124, 125, 126, 127 i 142 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre (BOIB núm. 192, de 24 de desembre).

3.  La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4.  Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.  Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears.

6.  Decret  11/2021,  de  15  de  febrer,  de  la  presidenta  de  les  Illes  Balears, pel  qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

7.  Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

8.  Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Acceptar la cessió gratuïta a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de  la part segregada de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ, que té la consideració de sistema general d'equipament públic docent en sòl urbà, per ubicar-hi el futur Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme en el terme municipal d'Alcúdia.

2. Les dades identificatives del bé immoble són les següents:

- Referència cadastral número 07003A004000140000LZ. Polígon 4, parcel·la 14, s'Hortet, d'Alcúdia.

- Superfície de la part que es cedeix: 4.479,30 m2.

- Valor de la superfície destinada a equipament públic docent: 167.973, 75 euros segons informe tècnic municipal de 28 d'abril de 2021.

- Titularitat de ple domini a nom de l'Ajuntament d'Alcúdia (pendent de rebre la qualificació de bé patrimonial quan es dugui a terme la rectificació anual de l'Inventari de Béns Municipals segons el certificat del secretari de l'Ajuntament             d'Alcúdia presentat).

- Inscrita en el Registre de la Propietat d'Alcúdia, tom  3185,  llibre  311,  foli  114, inscripció 8. Finca registral núm. 335 del terme municipal d'Alcúdia. CRU núm. 07043000137577.

- Sense càrregues ni gravàmens.

3. Destinar aquesta parcel·la a la construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme, declarat inversió d'interès autonòmic per l'Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2021 (BOIB núm. 28, de 27 de febrer).

4. Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament d'Alcúdia i a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

5. Anotar aquesta acceptació de cessió en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

​​​​​​​Palma, en el dia de la signatura electrònica (13 de gener de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba