Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 15520
Correcció d’error material advertit en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s’actualitza el procediment que s’ha de seguir per reconèixer la compensació als arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial que preveuen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB número 172, de 16 de desembre de 2021 es publicà la Resolució de 7 de desembre de 2021, per la qual s'actualitza el procediment que s'ha de seguir per reconèixer la compensació als arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial que preveuen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

2. Els serveis competents de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura han advertit error material en el punt cinquè de l'esmentada Resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques exposa que, les administracions públiques poden rectificar els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exposa que, la rectificació del errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició, i que la rectificació d'errors s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats. 

Per tot això, dicto la següent 

Resolució

1. Modificar la Resolució de 7 de desembre de 2021, en els termes següents:

En el punt cinquè, on diu: 

Partida pressupostària                                Import                Anualitat

25501 413G01 48000 00 (FF18030)          15.000,00 €               2021

25501 413G01 48000 00 (FF18030)          285.000,00 €             2022

Ha de dir:

Partida pressupostària                                 Import                 Anualitat

25501 413G01 48000 00 (FF18030)           20.014,15 €                2021

25501 413G01 48000 00 (FF18030)           279.985,85 €              2022

2. Publicar aquesta Resolució en el BOIB.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de desembre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas