Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 15375
MF-764 creació llocs de feina a l’àrea delegada d’Educació i Política Lingüística

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 09/12/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-764 relativa a creació de llocs de feina, de l'Àrea delegada d'educació i política lingüística.

2. Aprovar les funcions específiques del lloc de feina de, que son les següents: Funcions específiques Cap de departament d'Educació:

- Dirigir, planificar i controlar l'àrea jurídica i de contractació de l'organisme autònom adscrit a l'àrea. - Dirigir, planificar i controlar l'àrea de Recursos Humans de l'organisme autònom adscrit a l'àrea. Assessorament en matèria jurídica i de control que les actuacions de les diferents àrees de l'organisme autònom adscrit a l'àrea - Supervisar l'execució dels diferents actes administratius a través dels quals les autoritats del servei exerceixen les seves atribucions. Funcions específiques TAG adscrit al PMEI: - Redacció i seguiment dels expedients de contractació major de l'organisme autònom adscrit a l'àrea.

- Redacció i seguiment dels expedients de contractació de Recursos Humans de l'organisme autònom adscrit a l'àrea. - Elaborar l'execució dels diferents actes administratius a través dels quals les autoritats del servei exerceixen les seves atribucions. - Redacció i emissió d'informes jurídics.

- Redacció i seguiment dels convenis que pugui subscriure l'organisme autònom.

Funcions específiques TAE Mitjà especialitat arquitectura tècnica:

- Elaborar informes i propostes sobre les matèries pròpies de la unitat a la qual està adscrit. Redactar projectes, dirigir obres, dur a terme mesuraments i peritacions per a les quals estigui facultat.

- Complir les directrius, normes, procediments i accions preventives establertes en matèria de Prevenció de Riscs Laborals i assumir les funcions que li siguin encomanades en matèria d'actuació en emergències, col·laborant amb el Servei de Prevenció quan li sigui requerit.

- Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pel superior jeràrquic d'entre les que corresponen a l'escala, subescala, classe, especialitat o categoria d'adscripció del lloc de treball.

3. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

4. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 10 de gener de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 764 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

EPL

ÀREA DELEGADA D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

ÒRGAN:

EPL001

DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

UNITAT:

EPL0010000

DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

                                                                                                                LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F20010078]

TAG ADSCRIT AL PMEI

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

[F30170027]

CAP DE DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

1

S

28

251

L

AJP

A1

JG1

HE37

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

[F30840021]

ARQUITECTE TÈCNIC/A

1

G

22

53

C

AJP

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

L

LLIURE DESIGNACIÓ

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HE37

HORARI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL+2,5 H/S SEGONS NECESSITATS DEL SERVEI.

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

53

  14.673,96 €

59

  18.983,86 €

251

  33.954,90 €