Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 4278
Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Feina de l'Ajuntament d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat, per acord del Ple municipal de data 9 de novembre de 2021, la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Algaida, i no havent-se presentat reclamacions a la mateixa durant el termini d'exposició pública, s'entén definitivament aprovada. Per tot l'exposat, s'acorda:

PRIMER – Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball, d'acord a l'organigrama que s'adjunta, amb efectes al dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB.

SEGON – Publicar aquest acord al BOIB i remetre còpia als organismes que corresponguin.

 

Algaida, 4 de gener de 2021

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich

 

 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2021

PERSONAL FUNCIONARI

Codi

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

92

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.D

C.E

F.P

ADM.

GR.

T.J

T.H

ESCALES

PLACES-DESCRIPCIONS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

92.01

Secretari/ària

1

G

26

1475

C

HCN

A1

JG

H1

HN

3012-SUBESCALA DE SECRETARIA AMB CATEGORIA D'ENTRADA

 

C1

 

92.02

Cap de secció de Secretaria

1

G

24

1275

C

AJT

A1

JG

H1

AG

3051-SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

LLICENCIATURA EN DRET

C1

 

92.08

Tècnic/a Administració General

1

G

22

1225

C

AJT

A1

JG

H1

AG

3051-SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

92.03

Cap de negociat de població i activitats

1

G

18

1025

C

AJT

C1/C2

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA/3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

C1

C2EX

92.04

Cap de negociat de registre-informació pública i suport Jutjat de Pau

1

G

18

1025

C

AJT

C1/C2

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA/3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

C1

C2EX

92.06

Administratiu/va

1

G

17

875

C

AJT

C1

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

92.07

Auxiliar administratiu/iva

1

G

15

675

C

AJT

C2

JG

H1

AG

3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

92.05

Ordenança i atenció públic

1

G

14

625

C

AJT

C2/E

JG

H1

AG

3055-SUBESCALA SUBALTERNA/3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

B1

EEX

Codi

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

93

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.D

C.E

F.P

ADM.

GR.

T.J

T.H

ESCALES

PLACES-DESCRIPCIONS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

93.01

Interventor/a de fons

1

G

26

1475

C

HCN

A1

JG

H1

HN

3014-SUBESCALA D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA AMB CATEGORIA D'ENTRADA

 

C1

 

93.04

Tresorer/a

1

G

26

1425

C

HCN

A1

JG

H1

HN

3014-SUBESCALA D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA AMB CATEGORIA D'ENTRADA

 

C1

 

93.03

Cap de negociat de rendes

1

G

18

1025

C

AJT

C1/C2

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA/3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

C1

C2EX

93.05

Auxiliar administratiu/iva

1

G

15

675

C

AJT

C2

JG

H1

AG

3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

Codi

ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

13

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.D

C.E

F.P

ADM.

GR.

T.J

T.H

ESCALES

PLACES-DESCRIPCIONS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

13.01

Cap de la Policia Local

1

G

19

1225

L

TOT

C1

JG

HP

AE

3108-ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL- OFICIAL/A

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B2

 

13.02

Policia Local

10

G

17

975

C

AJT

C1

JG

HP

AE

3109-ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL-POLICIA

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B2

 

13.03

Policia Local-Notificador/a

1

G

17

975

C

AJT

C1

JG

HP

AE

3109-ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL-POLICIA

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B2

 

13.04

Policia Local-Segona activitat

1

G

17

975

C

AJT

C1

JE

HP

AE

3109-ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL-POLICIA

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B2

 

Codi

ÀREA D'HABITATGE I URBANISME

15

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.D

C.E

F.P

ADM.

GR.

T.J

T.H

ESCALES

PLACES-DESCRIPCIONS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

15.01

Cap de Secció d'Arquitectura

1

G

24

1275

C

AJT

A1

JG

H1

AE

3056-SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE) ESPECIALITAT ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

B2

 

15.04

Tècnic/a Administració General

1

G

22

1225

C

AJT

A1

JG

H1

AG

3051-SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

15.05

Enginyer/a Tècnic Industrial

1

G

20

1125

C

AJT

A2

JG

H1

AE

3057-SUBESCALA TÈCNICA MITJÀ (TAE) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL

B2

 

15.06

Arquitecte/a tècnic/a

1

G

20

1125

C

AJT

A2

JG

H1

AE

3057-SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE) ESPECIALITAT ARQUITECTURA TÈCNICA

ARQUITECTURA TÈCNICA

B2

 

15.07

Gestor/a energètic/a d'edificis

1

G

20

1125

C

AJT

A2

JG

H1

AE

3057-SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE) ESPECIALITAT GESTIÓ ENERGÈTICA

CURS DE GESTOR ENERGÈTIC

B2

 

15.02

Cap de negociat d'Urbanisme i Territori

1

G

18

1025

C

AJT

C1/C2

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA/3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

C1

C2EX

15.08

Administratiu/iva

1

G

17

875

C

AJT

C1

JG

H1

AG

3053-SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

15.03

Zelador/a obres

1

G

16

825

C

AJT

C1/C2

JG

H1

AE

3081-COMESES ESPECIALS SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS DE L'A.E. ESPECIALITAT ZELADOR/A OBRES/3082-COMESES ESPECIALS SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS DE L'A.E. ESPECIALITAT ZELADOR/A OBRES

 

C1

C2EX

15.09

Auxiliar administratiu/iva

1

G

15

675

C

AJT

C2

JG

H1

AG

3054-SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

LLEGENDA

N.L.- NOMBRE DE LLOCS

T.L.- TIPUS DE LLOC

   G- GENÈRIC

F.P.- FORMA DE PROVISIÓ

     C- CONCURS

      L- LLIURE DESIGNACIÓ

ADM.- ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

       HCN- HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

       AJT- PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

       TOT- TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES                                                           

G.R.- GRUP D'ADSCRIPCIÓ (A1,A2,C1,C2 o E)

T.J.- TIPUS DE JORNADA

       JG- JORNADA GENERAL-37,5 HORES SETMANALS

       JE- JORNADA ESPECIAL-A CONVENIR AMB L'AUTORITAT MUNICIPAL

T.H.- TIPUS D'HORARI

         H1- HORARI GENERAL D'ADMINISTRACIÓ

         HP- HORARI POLICIA M-H

ESC.- ESCALES

          HN- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL

          AG- ADMINISTRACIÓ GENERAL

          AE- ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

N.CAT- NIVELL DE CATALÀ

OBS- OBSERVACIONS

          AA- A AMORTITZAR

          C2EX- C2 A EXTINGUIR

          EEXX- A EXTINGUIR

C.D- COMPLEMENT DE DESTÍ

C.E.- COMPLEMENT ESPECÍFIC (ANY 2019)

1475 punts- 17.700€         1025 punts- 12.300€

1425 punts- 17.100€          975 punts- 11.700€

1275 punts- 15.300€          875 punts- 10.500€

1225 punts- 14.700€          825 punts-   9.900€

1125 punts- 13.500€          675 punts-   8.100€

1075 punts- 12.900€          625 punts-   7.500€

 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2021

PERSONAL LABORAL

 

Codi

ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI

16

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.LAB

C.E

F.P

ADM.

T.J

T.H

NIVELL

CATEGORIES/ESPECIALITATS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

16.01

Encarregat/da serveis diversos

1

G

15

825

C

AJT

JG

HB

6

OFICIAL SERVEIS DIVERSOS

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B1

 

16.02

Encarregat/da obres i serveis

1

G

15

825

C

AJT

JG

HB

6

OFICIAL OBRES I SERVEIS

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

B1

 

16.03

Operari/a cementiri i altres serveis

1

G

11

675

C

AJT

JG

HB

8

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS ESPECIALITAT CEMENTIRI I ALTRES SERVEIS

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

A2

 

16.04

Operari/a polivalent

4

G

11

675

C

AJT

JG

HB

8

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS ESPECIALITAT OPERARI/A POLIVALENT

PERMÍS B DE CONDUCCIÓ

A2

 

16.05

Operari/a polivalent (Pina i Randa)

1

G

11

675

C

AJT

JG

HB

8

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS ESPECIALITAT OPERARI/A POLIVALENT

PERMÌS B DE CONDUCCIÓ

A2

 

16.06

Operari/a de neteja

10

G

11

625

C

AJT

JG

HN

8

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS ESPECIALITAT OPERARI/A NETEJA

 

A2

 

Codi

ÀREA D'EDUCACIÓ

32

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.LAB

C.E

F.P

ADM.

T.J

T.H

NIVELL

CATEGORIES/ESPECIALITATS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

32.01

Coordinador/a d'educació maternal i infantil

1

G

20

925

L

AJT

JG

HE

2

TITULAT/A MITJÀ ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

GRAU EDUCACIÓ INFANTIL O EQUIVALENT

B2

 

32.02

Educador/a maternal infantil

8

G

17

725

C

AJT

JG

HE

4

TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALITAT TÈCNICA SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

B2

 

32.03

Auxiliar escoleta

3

G

17

725

C

AJT

JG

HE

4/6

TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALITAT TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

B2

AA

Codi

ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL

23

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.LAB

C.E

F.P

ADM.

T.J

T.H

NIVELL

CATEGORIES/ESPECIALITATS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

23.01

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

1

G

21

1025

C

AJT

JG

H1

1/2

TITULAT/A SUPERIOR ESPECIALITAT AODL/ TITULAT/A MITJÀ ESPECIALITAT AODL

 

B2

 

Codi

ÀREA DE CULTURA

33

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.LAB

C.E

F.P

ADM.

T.J

T.H

NIVELL

CATEGORIES/ESPECIALITATS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

33.01

Coordinador/a biblioteca i dinamització cultural

1

G

19

875

L

AJT

JG

HBI

2/4

TITULAT/A MITJÀ ESPECIALITAT BIBLIOTECONOMIA/ TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALITAT BIBLIOTECONOMIA

 

B2

 

33.02

Auxiliar biblioteca

1

G

15

675

C

AJT

JG

HBI

6

TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALITAT AJUDANT/A BIBLIOTECA

 

B2

 

Codi

ÀREA DE JOVENTUT

34

DENOMINACIÓ DEL LLOC

N.L

T.L

C.LAB

C.E

F.P

ADM.

T.J

T.H

NIVELL

CATEGORIES/ESPECIALITATS

REQUISITS

N.CAT

OBS.

34.01

Dinamitzador/a juvenil

1

G

19

875

C

AJT

JG

HJ

2/4

TITULAT/A MITJÀ ESPECIALITAT DINAMITZADOR/A JUVENIL/TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALITAT DINAMITZADOR/A JUVENIL

 

B2

 

LLEGENDA

N.L.- NOMBRE DE LLOCS

T.L.- TIPUS DE LLOC

   G- GENÈRIC

F.P.- FORMA DE PROVISIÓ

     C- CONCURS

      L- LLIURE DESIGNACIÓ

ADM.- ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

       AJT- PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

T.J.- TIPUS DE JORNADA

       JG- JORNADA GENERAL-37,5 HORES SETMANALS

T.H.- TIPUS D'HORARI

         H1- HORARI GENERAL D'ADMINISTRACIÓ

         HB- HORARI BRIGADA

         HN- HORARI NETEJA

         HE- HORARI ESCOLETA

         HBI- HORARI BIBLIOTECA

         HJ- HORARI JOVENTUT

NIVELL-SOU BASE ANUAL

          1- TITULAT/A SUPERIOR

          2- TITULAT/A MITJÀ

          4.1- EDUCADOR/A MATERNAL INFANTIL

          4.2- AUXILIAR ESCOLETA

          4.3- AUXILIAR BIBLIOTECA

          6.1- ENCARREGAT/DA SERVEIS DIVERSOS

          6.2- ENCARREGAT/DA OBRES I SERVEIS

          8.1- OPERARI/A POLIVALENT

          8.2- OPERARI/A NETEJA

N.CAT- NIVELL DE CATALÀ

OBS- OBSERVACIONS

          AA- A AMORTITZAR

C.LAB- COMPLEMENT PERSONAL LABORAL

CE- COMPLEMENT ESPECÍFIC (ANY 2019)

1025 punts- 12.300€

 925 punts- 11.100€

 875 punts- 10.500€

 825 punts-   9.900€

 725 punts-   8.700€

 675 punts-   8.100€

 625 punts-   7.500€