Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 18624
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI09-03 Façana Marítima. Acord de declarar l'anul·lació del projecte de reparcel·lació voluntària de la UA-FM 2 aprovada el 16/12/09 a l'àmbit de la Façana Marítima, en compliment de sentència judicial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

I09030121 ANU-cat

ÀREA MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

GERÈNCIA D'URBANISME

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURÍDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA

La Junta de Govern de Palma, en sessió que tingué lloc en data 22 de desembre de 2021, adoptà el següent acord:

“La Junta de Govern, en sessió celebrada el 16.12.2009, va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació Voluntària de la UA-FM 2, a l'àmbit de la Façana Marítima, i es va considerar aprovat definitivament al no haver-se efectuat al·legació alguna al respecte contra dit acord en el termini reglamentari. Posteriorment, per tal de rectificar una sèrie d'extrems detectats pel registrador de la propietat, la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 1/12/2010, va aprovar l'escriptura de subsanació i complementació d'altre de reparcel·lació voluntària atorgada per les societats MAPFRE INMUEBLES i MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., protocolaritzada davant el notari  José Mª  de Prada Guaita, amb el núm. de protocol 2.362, de data 28.10.2010, referent al mateix projecte de reparcel.lació voluntària. Les finques objecte de cessió consten inscrites en el Registre de Propietat a favor de l'Ajuntament de Palma, segons consta a les notes informatives aportades.

Per sentència núm. 134, de 29 de març de 2017, dictada pel TSJ de les Illes Balears, sala Contenciós Administrativa, es va declarar disconforme amb l'ordenament jurídic l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 24.05.2010 pel qual es desestima el recurs d'alçada interposat per l'entitat JOSEL SL, contra l'acord adoptat el 26 de juny de 2009 per la Comissió Insular d'Ordenació del territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del CIM, en virtut del qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU de Palma, en allò referent al “Sector Llevant/Façana Marítima”, modificació que la sala va declarar nula.

Per tal d'adaptar l'ordenació del Sector a la sentència núm. 134, el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el 25.02.2021 la Modificació del PGOU de Palma, Sector Llevant-Façana Marítima, redactada pel Servei de Planejament, seguint les instruccions del Gerent d'Urbanisme. Un cop produïda l'anulació de l'ordenació de l'àmbit, cal revocar la reparcel.lació aprovada de la UA FM 2 per ser ineficaç, degut a que la ordenança que la regulava a resultat derogada, i posar les parcel·les inicials a disposició del seus titulars originals.

El Servei de Valoracions i Projectes ha redactat el Projecte d'Anulació del Projecte de Reparcel.lació Voluntària UA FM-2 de la Modificació del PGOU de l'any 2009, Sector Llevant, amb la finalitat de que es restituïa les parcel·les resultants de l' esmentat projecte anulat a les parcel·les inicials abans de l'aprovació del Projecte de reparcel.lació, i així poder recuperar la situació registral anterior a l'aprovació de la FM-2. Aquest document haurà de ser sotmès a informació pública i exposat al públic abans de la seva aprovació definitiva.

Per això, conformement amb el que disposa l'article 127.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures de modernització del Govern Local així com l'article 83 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el que subscriu proposa a la Junta de Govern de Palma que adopti el següent

A   C   O   R   D

1. Declarar l'anul·lació del projecte de reparcel·lació voluntària de la UA-FM 2, aprovada el 16.12.2009, a l'àmbit de la Façana Marítima, en compliment de la sentència judicial núm. 134, de 29 de març de 2017, dictada pel TSJ de les Illes Balears, sala Contenciós Administrativa, que va anul·lar la Modificació Puntual del PGOU de Palma, en allò referent al “Sector Llevant/Façana Marítima”, i vist que s'ha aprovat definitivament una reordenació del mateix sector (acord plenari de data 25.02.2021).

2. Aprovar inicialment el Projecte d'Anulació del Projecte de Reparcel.lació Voluntària UA FM-2 de la Modificació del PGO de l'any 2009, Sector Llevant, redactat pel Servei de Valoracions i Projectes del Departament de Planejament i Gestió Urbanística.

 

3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 213.5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Us del sòl de les Illes Balears. Així mateix s'haurà de publicar en la direcció o en el punt d'accés electrònic corresponent, on s'insertarà el seu contingut íntegre.

4. Instar al Registre de la Propietat núm. 3 de Palma la inscripció del projecte d'anulació de la UA-FM 2 amb l'objectiu de retrotreure la inscripció de les finques resultants a la situació registral anterior quan es va aprovar definitivament l'esmentada reparcel.lació, un cop finalitzada la fase d'informació pública i aprovat definitivament el projecte.

5. Notificar el present acord a MAPFRE.

6. Donar trasllat del present acord a les seccions de Patrimoni, Intervenció Municipal, Serveis Jurídics i Informació Urbanística.”-----------

En compliment de l'article 83 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d'Urbanisme de les Illes Balears; el 213.5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i ús del sòl per l'Illa de Mallorca (BOIB 66 DE 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, es publica, juntament amb la documentació tècnica aprovada que podeu consultar en la Secció de Informació Urbanística de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat (Av. Gabriel Alomar, núm 18, bxos, Edifici Municipal de las Avingudes) i en la seu electrònica a l'adressa

https://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Images%20Arxiu/GCI-Compensacions/GCI-200900030000/GCI-20090003_PORTADA.pdf

perquè se´n prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Podeu presentar els vostres escrits a l'Ajuntament en els Registres Generals (OAC) següents:

OAC Cort: Plaza Santa Eulalia, 9, bxos

OAC Sant Ferran: Av. St Ferran (Edif. Policia Local)

OAC l´Escorxador: C/ Emperadriu Eugènia, 6 OAC l´Arenal: Av. Amèrica, 11 (s'Arenal)

OAC Avingudes:Av. Gabriel Alomar, 18(Ed. Avingudes)

OAC Son Ferriol: Av. Cid, 8 (Son Ferriol)

OAC St. Agustí: C/ Margaluz, 30 (St. Agustí)

OAC Pere Garau: Pere Llobera, 9, baixos

  

Palma, 11 de gener de 2022

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014 publicat al BOIB 30 de 04/03/2014 El cap del Departament de Planejament i Gestió Urbanística ​​​​​​​Jaume Horrach Font