Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 17605
Resolució de Batlia núm. 723/2021, de data 27/12/2021 de delegació de compentències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret 390, de 22 de juliol de 2020, es va delegar la competència del'atorgament de llicències d'obra amb projecte, a la Junta de Govern.

Atès que es considera que aquesta competència ha de ser exercida directament per la Batlia, conforme les atribucions que li conferiex l'article 21.q de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article, 41.9 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i altra legislació concordant,

Per tot això,

RESOLC

Primer. Revocar la competència de Batlia delegada a la Junta de Govern, d'atorgar llicències d'obra amb projecte; la qual serà exercida per la pròpia Batlessa, atès que li és pròpia dins els marc normatiu exposat.

Segon. Determinar que s'haurà de donar compte, mensualment, de la relació de llicències d'obres amb projecte a la Junta de Govern.

Tercer. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri.

Quart. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (4 de gener de 2022)

La batlessa

Joana Febrer Rotger