Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 17549
Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació en el tercer quadrimestre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per això, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Disposar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de 2021. Durant aquest període la Fundació ha subscrit el conveni següent:

- Conveni de cooperació educativa amb la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNY, per a la realització de pràctiques d'una alumna de l'assignatura PRC1-Psicologia de la intervenció social. Data de signatura: 15 de setembre de 2021.

 

Palma, 12 de gener de 2022

La gerent

Alexandra Pavlovic Djurdjev