Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 18568
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx del Casal Ernest Lluch a favor de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO (Exp. SP 194/2021 GRA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 15 de maig de 1995, l'Ajuntament de Palma va cedir a la Conselleria de Salut, mitjançant la signatura d'un conveni, l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. A la clàusula cinquena d'aquest Conveni s'autoritza expressament a la Conselleria de Salut a formalitzar cessions d'ús gratuïta i temporal de determinades parts del Casal a altres entitats i associacions sense ànim de lucre, així com el manteniment, el funcionament i la gestió dels serveis que s'hagin d'ubicar a l'edifici.

3. En data 14 d'abril de 2021 la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO va sol·licitar al Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut i Consum la cessió d'ús gratuïta i temporal d'un despatx al Casal Ernest Lluch.

4. La Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO és una entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar que, segons els seus estatuts, dur a terme actuacions de formació, informació i prevenció relacionats amb la conducta suïcida.

5. L'article segon de l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 10 de març de 2020 de modificació de l'Ordre de conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch estableix que el Casal és un edifici posat al servei d'entitats sense ànim de lucre sempre que els seus fins, d'acord amb els estatuts, siguin socials o culturals directament relacionats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum, per facilitar-los l'exercici de les seues funcions i tasques.

6. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 24 de novembre de 2021, va acordar que la finalitat i les funcions de l'esmentada associació compleixen amb el caràcter d'activitats incloses dins els usos socials i culturals, condició imposada en el conveni de cessió temporal d'ús a favor del Govern Balear per tal de què la Conselleria de Salut i Consum pugui cedir l'ús parcial d'aquest immoble.

Per altra banda estableix que s'han de tenir en compte les condicions següents:

a) La Fundació no podrà dur a terme activitats lucratives.

b) La cessió d'ús no podrà ser superior al termini previst en el conveni i a l'escriptura pública de cessió de l'Ajuntament a favor del Govern Balear.

c) Les despeses de conservació i manteniment de la part de l'immoble que li sigui cedit serà a càrrec de l'entitat beneficiària.

d) Les millores de l'entitat que realitzi la fundació quedaran en benefici de l'administració cedent qual s'extingeixi.

e) Una vegada finalitzat el termini de la cessió parcial l'entitat haurà de deixar la part de l'immoble que ocupava lliure, buida i amb bon estat de conservació.

7. En data 3 de desembre de 2021, el secretari general de la Conselleria de Salut i Consum va emetre un informe per qual considera ajustat a dret que la consellera de Salut i Consum insti a la consellera competent en matèria de Patrimoni a l'inici de l'expedient de cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 305 del Casal Ernest Lluch a favor de Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO.

8. En data 14 de desembre de 2021, va tenir entrada en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors una resolució de la consellera de Salut i Consum, de data 3 de desembre de 2021, per la qual insta la consellera en matèria de Patrimoni a iniciar l'expedient de cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 305 del Casal Ernest Lluch a Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO, per un període de quatre anys, renovadors en els termes establerts a l'article 64 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D'acord amb això el termini màxim de la cessió no podrà ser superior, com a regla general, a vint anys.

9. En data 29 de desembre de 2021, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient què es tracta.

10. En data 13 de gener de 2022, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència (CSV: 1642067469389-382096161-213915907785931529).

Fonaments de dret

1. Conveni de 15 de maig de 1995 pel qual l'Ajuntament de Palma cedeix a la Conselleria de Salut l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, i l'espai ubicat al carrer Can Campaner, 4 de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. Ordre de conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch (BOIB núm. 86, de 14 de juny), modificat per l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 10 de març de 2020 (BOIB núm 56, de 14 d'abril).

3. Els articles 63 i 64, en relació amb els articles 87.g), i 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

7. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

8. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 305 del Casal Ernest Lluch a favor de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO.

2. Establir que la cessió d'ús és per un període de quatre anys, a comptar a partir de la data de signatura d'aquesta resolució, amb la possibilitat de prorrogar successivament, de manera expressa i pel mateix període, fins a un màxim de vint anys.

3. Si el bé i drets cedits no es destinessin a l'ús previst en l'Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 10 de març de 2020 (BOIB núm. 56, 14-04-2020), es considerarà revocada la cessió i revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualsevol moment anterior al venciment de la cessió d'ús o de les seves pròrrogues, a instàncies de la Conselleria de Salut i Consum o de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, podrà instar la revocació amb un preavís de tres mesos.

5. L'entitat beneficiària ha de complir amb els següents termes:

- No podrà dur a terme activitats lucratives

- Les despeses de conservació i manteniment de la part de l'immoble que li sigui cedit serà a càrrec de l'entitat beneficiària.

- Les millores de l'entitat que realitzi la fundació quedaran en benefici de l'administració cedent qual s'extingeixi.

- Una vegada finalitzat el termini de la cessió parcial l'entitat haurà de deixar la part de l'immoble que ocupava lliure, buida i amb bon estat de conservació.

6. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

7. Anotar les característiques de la cessió d'ús en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  13 de gener de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba