Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 18067
MF-768 modificació lloc de feina cap de comandament operatiu scis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Registre de Personal

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 22/12/2021, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-768 relativa a la modificació del lloc de feina de Cap de comandament operatiu del SCIS.

SEGON.- Establir coma data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 12 de gener de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 768 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

BOM

PROTECCIÓ CIVIL

ÒRGAN:

BOM100

COMANDAMENT OPERATIU

UNITAT:

BOM1000000

COMANDAMENT OPERATIU

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F50090001

CAP COMANDAMENT OPERATIU SCIS

1

S

28

270

L

TOT

A1

JEA

H8

-

3500 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN EMERGÈNCIES, SEGURETAT CIUTADANA O SERVEIS CONTRA INCENDIS O 2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL I CARNET DE CONDUIR B

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F50090001

CAP COMANDAMENT OPERATIU SCIS

1

S

26

270

L

TOT

A1, A2

JEA

H8

-

3500 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN EMERGÈNCIES, SEGURETAT CIUTADANA O SERVEIS CONTRA INCENDIS O 2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL I CARNET DE CONDUIR B

B2

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

L

LLIURE DESIGNACIÓ

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H8

HORARI DE MATÍ  (DE DILLUNS A DIVENDRES)

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

270

  45.527,44 €