Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 593663
Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Selva per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la provisió de 2 places de la categoria de Policia Local de Selva pel sistema de mobilitat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per acord de Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2021, les bases i la convocatòria per a la provisió de 2 places de la categoria de policia local de Selva pel sistema de mobilitat, s'obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

S'adjunten les bases reguladores:

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 2 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SELVA PEL SISTEMA DE MOBILITAT

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, procediment de selecció i normativa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dues places de la policia local, vacants i dotades pressupostàriament, pel sistema de mobilitat mitjançant concurs de mèrits i específic. Aquestes places, corresponen a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Subgrup de classificació C1, de l'Ajuntament de Selva.

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre; i el Decret Llei 1/2017; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

SEGONA. Requisits dels aspirants.

A més dels que preveu la legislació bàsica per accedir a la funció pública, els aspirants han de complir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds en el procés selectiu els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent, segons el que estableix la legislació bàsica Estatal o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Tenir la condició de funcionari de carrera en la mateixa categoria o en una categoria superior en algun dels cossos de policia local de las Illes Balears o en las plantilles dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local i no trobar-se en la situació administrativa de suspensió de funcions.

d) Trobar-se en la situació de servei actiu en la mateixa categoria o en una superior com a funcionari de carrera en l'ajuntament de procedència.

e) Faltar més de cinc anys per a passar a la situació de segona activitat en raó d'edat.

f) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions.

g) Presentar un certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria a la qual s'accedeixi.

h) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

i) Trobar-se en la situació administrativa de servei actiu o de serveis especials

i) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

j) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

k) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

l) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 (antic B)

m)Haver satisfet la taxa de 10,00 € d'acord amb l'Ordenança fiscal número 7 de l'Ajuntament de Selva per a l'expedició de documents administratius. El pagament ha de realitzar-se mitjançant transferència al compte ES85 2100 0232 4502 0004 8906.

Estan exempts del pagament de la taxa, els aspirants els quals acreditin estar en situació d'atur, mitjançant la presentació del certificat del SOIB que acrediti la situació d'atur juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu. En el resguard haurà de constar el nom de la persona aspirant i el concepte haurà d'indicar “Drets borsa Policia Local”.

TERCERA. Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex 1) s'hauran d'adreçar a la Batlia i es presentaran al Registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'aquest Ajuntament, i a la seu electrònica https://selva.sedelectronica.es a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de deu dies (10) hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han d'adjuntar :

 1. Una declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, amb referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
 2. Tots els mèrits a presentar, a fi de fer la valoració final. L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants.

1.Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de tres dies hàbils, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.ajselva.net una resolució per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. En la resolució en que es publiqui la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives, haurà de constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme l'exercici específic de la fase amb indicació de si s'han de dur a terme en una o més sessions.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin, dins d'aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el batle dictarà una resolució, en el termini màxim de tres dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació

 

CINQUENA. Composició de la comissió de valoració.

1. L'òrgan de selecció és col·legiat i la composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

2. La composició de la Comissió de valoració ha de ser predominantment tècnica; tots els membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden formar part les persones representants dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10 % de representants en l'àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procediment selectiu.

5. La Comissió de valoració ha d'estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President o presidenta: designat per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda

b) Vocals: 3 vocals (titulars) i 3 Vocals (suplents)

c) Un secretari o secretària: persona designada per l'ajuntament convocant amb veu i vot , nom de la persona titular i suplent.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, sense president o presidenta ni secretari o secretària. Les decisions s'han d'adoptar per majoria.

6.La Comissió de valoració pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

7.Els membres de la Comissió de valoració i els assessors s'han d'abstenir d'intervenir quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8.Les decisions adoptades pels membres de la Comissió de valoració es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015.

SISENA. Fases del sistema de selecció

1. El sistema de selecció és el de concurs de mèrits i específic.

2. El concurs de mèrits i específic consisteix en la valoració dels mèrits i el barem de valoració del concurs, per aquest ordre; un examen específic; i si us cas una prova psicològica i/o de personalitat, per a determinar la idoneïtat del/s aspirant/s al nou lloc de feina en els terminis que estableix l'article 172 del reglament 40/2019.

3. Hi haurà un examen del terme de Selva. No té el caràcter eliminatori.

4. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin les persones aspirants. Aquesta fase no té caràcter eliminatori. Els mèrits que s'han de valorar són els de l'annex (2) nota: ( annex 4 del Decret 40/2019)

5. La puntuació total s'obté de la suma de totes les puntuacions de les dues fases.

SETENA. Proves de la fase específica:

L'ordre d'actuació dels aspirants serà alfabètic.

Les dones embarassades amb previsió de part, o en període de postpart, coincident amb les dates de realització de qualsevol dels exàmens o proves previstes en el procés selectiu, podran posar en coneixement de la Comissió de valoració aquesta situació, adjuntant el corresponent informe mèdic oficial pel qual es certifica aquesta circumstància. La comunicació ha de realitzar-se amb el temps suficient i la Comissió de valoració ha de determinar sobre la base de la informació si és procedent o no atendre la sol·licitud, ajornar la prova o proves o realitzar-la en un lloc alternatiu. En cap cas les proves de reconeixement mèdic han d'estimar com a circumstància negativa als efectes del procés selectiu qualsevol derivada de la situació d'embaràs o lactància.

Les proves són les següents:

- Prova tipus test del terme municipal de Selva

- Prova psicològica i/o de personalitat, si escau.

Primer exercici: prova tipus test del terme municipal de Selva

Consisteix amb un examen tipus test de 20 preguntes del terme de Selva

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i no cal obtenir un mínim.

Temps: 35 minuts

Segon exercici: prova psicològica i de personalitat

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria de Policia Local, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat. La prova serà efectuada per (un/a professional de la psicologia) que actuarà com a assessor/a de la Comissió de valoració.

Aquesta prova consta de dues parts:

 1. La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.
 2. La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de la categoria de Policia Local (que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de completar l'estudi). La seva valoració serà de 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

Nota: En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

Temps: 120 minuts

VUITENA. Qualificació dels exercicis

Les qualificacions dels exercicis s'hauran de fer públiques el dia que s'acordin i s'hauran de publicar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com a la pàgina web www.ajselva.net. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada per la Comissió de valoració en tot cas abans de les 48 hores prèvies a l'inici de l'exercici següent. Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores.

Relació provisional de persones aprovades i revisió d'exàmens

Finalitzats tots els exercicis de la fase específica, la Comissió de valoració ha de fer pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica https://selva.sedelectronica.es la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda. La relació de persones que han superat la fase específica serà determinada per la superació de tots els exercicis eliminatoris. La puntuació final de la fase específica de cada aspirant serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis eliminatoris. Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions.

Acabat aquest termini, la Comissió de valoració disposarà de tres dies per resoldre'n les reclamacions.

Llista definitiva de persones aprovades en la fase específica

Resoltes les reclamacions, la Comissió de valoració publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i i a la seu electrònica https://selva.sedelectronica.es . Les llistes definitives de persones aprovades en la fase específica.

NOVENA. fase de concurs

Els mèrits que s'han de valorar en la fase de concurs són els que estableix l'annex 4 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears (annex 2).

La puntuació final del concurs s'obté amb la suma dels mèrits presentats, més la suma de la prova tipus test.

Al·legació i acreditació dels mèrits

Les persones aspirants en el moment de la presentació de la instància, han de presentar tots els mèrits a aportar, segons el model de l'annex (4), els mèrits que s'indiquin en l'annex (2), mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades en el registre de l'ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cap cas no es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats en la forma establerta durant aquest termini.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que algun dels mèrits estigui en poder de l'ajuntament convocant, els aspirants poden sol·licitar que s' incorporin d'ofici, un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal amb referència al darrer dia del termini per presentar la sol·licitud de participació. Els mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal hauran de ser presentats mitjançant documents originals o còpies compulsades en el registre de l'ajuntament.

Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

DESENA. Relació d'aprovats

Llistes d'aspirants seleccionats del concurs de mobilitat

Finalitzada per part de la Comissió de valoració dels mèrits aportats es faran públiques en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web de l'ajuntament www.ajselva.net les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs, així com la llista provisional del/s aspirant/s seleccionat/s del concurs específic. Les persones aspirants disposaran de tres dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des de la publicació de les llistes provisionals. Les reclamacions presentades seran resoltes per la Comissió de valoració en un termini de tres dies hàbils. En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat aplicant successivament, els criteris següents: puntuació més alta en la fase específica; nota curs bàsic de policia local.

Relacions definitives de les puntuacions de la fase de concurs i relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Resoltes les reclamacions, la Comissió de valoració ha d'aprovar la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, i la publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web de l'ajuntament www.ajselva.net.

L'aprovació del/s aspirant/s que hagi/n superat el procés selectiu, serà/n nomenat/s com a personal funcionari de carrera, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica https://selva.sedelectronica.es

En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Els aspirants aprovats disposen de cinc dies per a cessar en el seu lloc de feina.

Presentació de documentació i nomenament funcionari de carrera

La persona aspirant disposa d'un termini de vint dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació de l'aspirant que han superat el procés selectiu i que ha de ser nomenat funcionari de carrera, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

a) Una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

e) Certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria de Policia Local.

f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l'aportació del certificat de nivell B de coneixements de català.

g) Acreditació de tenir la condició de personal funcionari de carrera i l'antiguitat que s'especifica a continuació :

- Tres anys com a mínim de funcionari de carrera en l'ajuntament de procedència i trobar-se en servei actiu en el mateix ajuntament.

h) Certificat de no tenir antecedents penals per delictes dolosos.

i) Còpia dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament de o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

ONZENA. Finalització del procés selectiu

La Comissió de valoració elevarà a la Batlia la llista definitiva de la/es persona/es aspirant/s declarat/s apte/s o no apte/s, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de deu dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica https://selva.sedelectronica.es . La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Interposició de recursos

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Selva, 2 de desembre de 2021

El batle Joan Rotger Seguí

 

ANNEX I Barem de mèrits de la fase de concurs

1. Valoració dels serveis prestats

La puntuació màxima d'aquest apartat es de 8 punts, d'acord amb els següents criteris:

 1. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de policia local de les Illes Balears, 0,033.
 2. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de d'Oficial de les Illes Balears, 0,041.
 3. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de de Subinspector/a de les Illes Balears, 0,050
 4. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de de Inspector/a de les Illes Balears, 0,0,058
 5. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de de Major de les Illes Balears, 0,066
 6. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de de Comissari/a de les Illes Balears, 0,075
 7. Per cada mes complert de serveis prestats i reconeguts en la categoria de de Intendent de les Illes Balears, 0,083

2. Antiguitat

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 4 punts, d'acord amb els criteris següents:

 1. Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal funcionari de carrera en qualsevol categoria de policia local de les Illes Balears: 0,2 punts per any.
 2. Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal de l'Administració pública en qualsevol altre categoria, lloc o destí, d'acord amb el previst en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública: 0,1 punts per any

3. Cursos i accions formatives

3.1 Accions formatives relacionades

S'han de valorar els següents cursos i accions formatives:

Els diplomes o els certificats de cursos i activitats formatives impartits per les escoles de formació de les policies locals, els cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per

l'EBAP, els cursos d'interès policial manifest superats en universitats en l'àmbit de la Unió Europea o en altres administracions públiques de l'Estat espanyol amb centres de formació acreditats i els plans de formació contínua, amb un certificat que acrediti que s'han superat amb aprofitament o, si s'escau, amb certificat de assistència, que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball que s'hagi de cobrir. A aquest efecte, es consideren directament relacionats amb les funcions de qualsevol lloc de treball els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local. Els cursos o les accions formatives de contingut idèntic només es poden valorar una vegada. En aquest cas, s'ha de valorar l'acció formativa amb més hores de durada.

No han de ser objecte de valoració els cursos que s'exigeixin com a requisit específic del lloc de treball convocat. La puntuació màxima d'aquest apartat és de 6 punts.

a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora

b) Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora

c) Per cada certificat d'impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies al qual s'accedeixi: 0,0075 punts per hora

3.2 Accions formatives no relacionades

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 4 punts. S'han de valorar, per a cada lloc de treball, les accions formatives que, encara que no estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s'accedeix, es consideren d'interès general. En concret, només s'han de valorar per a totes les categories els cursos que estiguin relacionats o no amb les àrees temàtiques de la formació contínua de l'EBAP.

a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora

b) Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora

3. Estudis acadèmics oficials

S'han de valorar els estudis o titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional que siguin de nivell superior a la titulació exigida per ingressar a la categoria del lloc de treball. En cas de presentació de títols d'estudis realitzats a l'estranger, s'haurà d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació. La valoració d'una titulació implica que no es valori la de nivell inferior o de primer o segon cicle que sigui necessària per a obtenir-la. La puntuació màxima d'aquest apartat és de 7 punts, d'acord els criteris següents:

a) Per cada titulació acadèmica de tècnic de formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior, així com tots els títols que hagin estat declarats equivalents: 0,5 punts, fins a un màxim de 1 punt.

b) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 0,5 punt, fins a un màxim de 2 punts.

c) Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyament artístic superior: 1 punt, fins a un màxim de 2 punts.

d) Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària equivalent: 1 punt, fins a un màxim de 3 punts.

e) Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1 punt. Els estudis de grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c, obtindran 0,5 punts, d'acord a l'article 12.10 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

f) Per cada títol de doctor: 1 punt, fins a un màxim de 2 punts.

Únicament es valoraran la possessió dels títols de nivell superior a l'exigit per a l'ingrés a la categoria a la qual s'accedeix o la possessió d'una segona titulació acadèmica oficial igual a l'exigida per a la categoria a la qual s'accedeix. La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valori el de nivell inferior, llevat del cas del títol de doctor, que s'afegeix a la titulació corresponent, o que les titulacions corresponguin a branques acadèmiques distintes.

4. Coneixements de català

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

a) Nivell A2 (abans nivell A) o equivalent: 1 punt

b) Nivell B1: 1,25 punts

c) Nivell B2 (abans nivell B) o equivalent: 1,50 punts

d) Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1,75 punts

i) Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts

f) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,50 punts

Únicament es valorarà el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona interessada (excepte en el cas que estar en possessió d'un determinat nivell de català sigui requisit per participar en el concurs, cas en què el nivell de català aportat com a mèrit ha de ser superior a l'exigit com a requisit). En el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'acrediti. La puntuació màxima serà de 2,50 punts.

5. Coneixements d'altres llengües

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial

de les altres comunitats autònomes o d'una llengua estrangera expedits per les escoles oficials d'idiomes (EOI), les universitats, l'EBAP, altres escoles d'administració pública i altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc comú europeu, amb un màxim de 5,40 punts segons els criteris que s'indiquen en la taula:

Niveles del

Marco Común Europeo

EOI

Universidades, escuelas de administración pública y organizaciones sindicales en el marco de los acuerdos de formación continua, equivalentes a los niveles del Marco Común Europeo

Otros niveles

EBAP

Puntuación

A1

0,40

0,30

1r curso nivel inicial

0,10

A2

0,60

0,40

2º curso nivel inicial

0,20

B1

0,80

0,60

1r curs nivel elemental

0,40

B1+

1

0,80

2º curso nivel elemental

0,60

B2

1,20

1

1r curso nivel medio

0,80

B2+

1,40

1,20

2º curso nivel medio

1

C1

1,60

1,40

1r curso nivel superior

0,70

C2

1,80

1,60

2º curso nivel superior

0,80

Altres certificats equivalents als nivells del Marc comú europeu es valoraran amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes. D'una mateixa llengua, només es valoren les titulacions de nivell superior.

6. Reconeixements honorífics

Valoració dels reconeixements honorífics.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,5 punts, d'acord amb els criteris següents:

Per cada condecoració i distinció al mèrit policial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels ajuntaments prevista en la normativa:

a) Creu al mèrit policial amb distintiu blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,75 punt.

b) Creu al mèrit policial amb distintiu verd de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,5 punts.

c) Creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,25 punts.

d) Felicitacions públiques atorgades per la Comunitat Autònoma o pels ajuntaments: 0,10 punts.

7. Les convocatòries s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Els mèrits que al·leguin les persones candidates s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original o de la còpia compulsada de la documentació següent:

a) Serveis prestats i antiguitat: certificat expedit pels ajuntaments o administracions públiques corresponents.

b) Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d'estudis cursats a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

d) Coneixement d'altres llengües: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, per les escoles oficials d'idiomes (EOI), per les universitats, per altres escoles d'administració pública i altres entitats, equivalents amb els nivells del Marc comú europeu.

e) Cursos de formació: certificats d'aprofitament, certificats d'assistència i certificats d'impartició de cursos d'accions formatives expedits per les escoles de formació de les policies locals, per l'Escola Balear d'Administració Pública o homologats o concertats per l'EBAP, per universitats de l'àmbit de la Unió Europea, per centres de formació acreditats en altres administracions públiques de l'Estat espanyol o centres que imparteixen formació dins el marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

f) Reconeixements honorífics: certificats expedits per la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals o l'ajuntament corresponent.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicara en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://selva.sedelectronica.es) i, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió.

Interposició de recursos

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Selva, en data de la signatura electrònica (2 de desembre de 2021)

El batle Joan Rotger Seguí

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD

PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 2 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SELVA PEL SISTEMA DE MOBILITAT

SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS:

DNI:

DIRECCIÓ:

CODI POSTAL: MUNICIPI: ILLA:

PROVÍNCIA: PAÍS:

TELÈFON FIX: TELÈFON MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa reglamentària de desplegament.

EXPOSA: Que vista la publicació al tauler d'anuncis municipal de data _____ de ___________ de 202___, de la convocatòria per a prendre part en el procés selectiu del concurs de 2 places per mobilitat, de l'Ajuntament de Selva.

DECLARA: Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins el termini concedit a l'efecte i sigui admesa per prendre part en el procés selectiu.

Lloc, data i signatura

 

 

AL SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SELVA

 

ANNEX 2  RELACIÓ DE MÈRITS

NOM I COGNOMS:

DNI:

DIRECCIÓ:

CODI POSTAL: MUNICIPI: ILLA:

PROVÍNCIA: PAÍS:

TELÈFON FIX: TELÈFON MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

Nom del mèrit

Núm. Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc, data i signatura