Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 589939
Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de 30 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la correcció d’errades i es rectifica la Resolució de 25 de novembre de 2021 d’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de Cap de Servei de Recursos Humans de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Amb data 27 de novembre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 64, la Resolució de la directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s'adjudica, el lloc de Cap del Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, mitjançant el procediment de lliure designació, de conformitat amb el que s'estableix en l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per Acord del consell de govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de 5 desembre de 2012.

2. En l'apartat 1 de la resolució s'ha advertir una errada en el nom de la persona designada pel lloc de feina.

Fonaments jurídics

Article 109 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu de comú de les administracions públiques en el qual s'indica que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

En virtut de tot l'anteriorment exposat, dicto la següent

Resolució

1. Rectificar l'apartat primer de la resolució d'adjudicació pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de Cap de Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, publicada al BOIB núm. 64 en el següent sentit: on diu “María Isabel Navas Rubio” ha de dir “Isabel Navas Rubio”.

2. Els efectes jurídics d'aquesta modificació es retrotraeun al 27 de novembre de 2021, data de la publicación de la resolució que es corregeix.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de notificació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ibiza, 30 de novembre de 2021

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera P.D. Consellera de salut i consum (BOIB núm.191, 7 de novembre de 2020) M. Carmen Santos Bernabeu