Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 593530
Nomenament Funcionari/ària de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com a resultat de la convocatòria específica del procediment selectiu per promoció interna per a la selecció de cinc (5) places d'ADMINISTRATIUS/AS, personal funcionari de carrera mitjançant el sistema de concurs oposició, segons les bases aprovades juntament amb la convocatòria per la Junta de Govern Local, de data 26 de maig de 2021, publicades al BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021. A proposta del Tribunal Qualificador, s'ha nomenat com a funcionaris/àries de carrera, de l'Escala d'Administració General, subescala Administrativa del subgrup de titulació C1, a la plaça amb denominació Administratiu/iva:

- Mitjançant Decret de l'Alcalde núm 3791/2021 de data 24 de novembre de 2021 a M.ª de las Nieves Prats Guisado amb DNI ***5821**

- Mitjançant Decret de l'Alcalde núm 3790/2021 de fecha 24 de novembre de 2021 a Juan Francisco Borras Bueno amb DNI ***5276**

- Mitjançant Decret de l'Alcalde núm 3789/2021 de fecha 24 de novembre de 2021 Joan Cardona Ribas amb DNI ***5237**

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 de el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 de l'Reglament general d'ingrés de personal de l'administració general a l'servei de l'administració general l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 364 / 1995, de 10 de març.

  

Sant Antoni de Portmany, 1 de decembre de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar