Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 595601
Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual es dona per assabentat del nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de direcció de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El darrer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears, disposa que «en tot cas, el nomenament o la contractació i el cessament de qualsevol d'aquests òrgans unipersonals de direcció, quan no corresponguin al Consell de Govern, s'han de comunicar a aquest òrgan en el termini màxim de set dies, i els acords pels quals el Consell de Govern es doni per assabentat s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de deu dies».

Per una altra banda, el Decret 63/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears ―que ha derogat el Decret 81/2015, de 25 de setembre―, disposa en l'article 3.6 que «dins l'estructura dels Serveis Centrals del Servei de Salut, són òrgans unipersonals de direcció la Direcció d'Assistència Sanitària, la Direcció de Gestió i Pressupostos, la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa. Les persones titulars d'aquests òrgans unipersonals de direcció han de ser nomenades i separades lliurement per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, sense perjudici que hagi de formalitzar-se també un contracte laboral especial d'alta direcció».

Així mateix, l'article 3.7 del mateix Decret estableix que «dins l'estructura territorial del Servei de Salut, són òrgans unipersonals de direcció les gerències territorials. Les persones titulars de les gerències territorials han de ser nomenades i separades lliurement per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, sense perjudici que hagi de formalitzar-se també un contracte laboral especial d'alta direcció».

D'acord amb l'article 25.2 del mateix Decret, la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 és una de les gerències territorials del Servei de Salut.

El Sr. Antonio Francisco Bellver Julià, director gerent d'Atenció d'Urgències 061, ha presentat la seva renúncia al càrrec, la qual ha estat acceptada.

En substitució del Sr. Bellver Julià, s'ha procedit a nomenar al Sr. Eloy Villalba Ballesteros, anterior director d'Infermeria de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, com director d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 3 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat del cessament del Sr. Antonio Francisco Bellver Julià, del càrrec de director gerent de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segon. Donar-se per assabentat del cessament del Sr. Eloy Villalba Ballesteros, com director d'Infermeria de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, del Servei de Salut de les Illes Balears.

Tercer. Donar-se per assabentat del nomenament del Sr. Eloy Villalba Ballesteros, com director gerent de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, del Servei de Salut de les Illes Balears.

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez