Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 589870
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Científic de l’Agència Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000005)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que el Consell Rector, en sessió de caràcter extraordinari de 3 de febrer de 2020, va designar els membres que constitueixen el Consell Científic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020);

Atès l'escrit de data 11/10/2021, mitjançant el qual comuniquen que a causa dels canvis de personal en la Conselleria de Medi Ambient i Territori s'ha designat David Martínez Pablo com a titular 1 al Consell Científic de l'Agència i Ricard Borràs Tejedor com a suplent 1;

Atès l'escrit de data 02/11/2021, RE CIM 08/11/2021 núm. 27917, mitjançant el qual es comunica que el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears va acordar substituir els representants suplents al Consell Científic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i va designar:

Titular 1: Damià Gomis Bosch

Titular 2: Jeroni Galmés Galmés

  Suplent 1: Maurici Mus Amézquita

  Suplent 2: M. Magdalena Brotons Capó

Atesa la proposta de la presidenta del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera;

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per unanimitat de tots els membres (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyora Gomis Luís, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gómez Estévez i senyora Marquès Portella) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Nomenar com a vocals, titulars i suplents, del Consell Científic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera les persones que consten a continuació:

En representació del Parc Natural de s'Albufera des Grau:

- Titular: David Martínez Pablo (director)

- Suplent: Ricard Borràs Tejedor

En representació de la Universitat de les Illes Balears:

- Titular 1: Damià Gomis Bosch

- Titular 2: Jeroni Galmés Galmés

- Suplent 1: Maurici Mus Amézquita

- Suplent 2: M. Magdalena Brotons Capó

Segon. Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.

 

Maó, 30 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)