Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 590749
Rectificació Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de 23 de novembre de 2021, al BOIB núm. 162, es varen publicar les Bases Específiques que han de regir el procediment selectiu, mitjançant oposició, per cobrir una plaça de tècnic d'administració general, funcionari de carrera.

Per Decret de Batlia núm. 1263, de 30 de novembre de 2021, s'ha resolt rectificar la Base Segona punt 1 lletra C de les esmentades Bases.

Mitjançant el present es fa pública la següent modificació de la Base Segona de les Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General:

Allà on diu:

“c) Estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics o en condicions d'obtenir-lo a la data en la qual finalitzi el termini de presentació de sol·licituds: llicenciatura pre Bolònia o ivel 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), o grau amb 300 ECTS+ Màster, d'acord amb el Reial Decret 967/2014, de 21 de noviembre, en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres, Econòmiques o Empresarials, o equivalents.

A efectes de la titulació exigida per a l'ingrés es tindran en compte les equivalències de titulacions establertes a la normativa vigent. ”

Ha de dir:

“c) Estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics o en condicions d'obtenir-lo a la data en la qual finalitzi el termini de presentació de sol·licituds: títol de grau o llicenciat/da en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres, Econòmiques o Empresarials, o titulació equivalent a les anteriors. 

A efectes de la titulació exigida per a l'ingrés es tindran en compte les equivalències de titulacions establertes a la normativa vigent.

Així mateix, en cas de titulacions estrangeres s'haurà d'aportar la corresponent homologació i/o convalidació pel Ministeri d'Educació”

La qual cosa es fa pública als efectes corresponents

 

Pollença, en la data de signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

El batle

Bartomeu Cifre Ochogavía