Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Núm. 593445
Resolució de la presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona, de 2 de desembre de 2021, per la qual se'n renoven els vocals representants del Consell de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 15 d'octubre de 2021 el Consell Insular de Formentera va elegir una nova presidenta i a conseqüència d'això, se n'han triat nous representants a diferents òrgans i organismes. Entre ells, hi ha l'Institut Balear de la Dona.

2. Així, el 30 de novembre de 2021 el Consell de Formentera ha proposat que, per al Consell Rector de l'IBD, se'n designi representant titular la senyora Ana Juan Torres i representant suplent, el senyor Rafael Ramírez Gutiérrez.

Fonaments de dret

1. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel que fa a la composició del Govern i l'estructura de l'Administració autonòmica.

2. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern, pel que fa al nomenament de la senyora Mercedes Garrido Rodríguez com a consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

3. L'article 8.1 del Decret 109/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen l'organització i el funcionament de l'Institut Balear de la Dona, pel que fa al nomenament i destitució de vocals del Consell Rector de l'Institut, a proposta dels que hi són representats.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Destituir la senyora Vanessa Parellada Torres, com a vocal del Consell Rector en representació del Consell Insular de Formentera, tot agraint-li els serveis prestats.

2. Nomenar la senyora Ana Juan Torres, vocal titular, i el senyor Rafael Ramírez Gutiérrez, vocal suplent, en representació del Consell Insular de Formentera al Consell Rector de l'IBD.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de desembre de 2021

La presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona

Mercedes Garrido i Rodríguez