Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 587900
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària de treball per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de treball vacants d’aquesta universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposen els Estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 76, de 22 de maig), aquest Rectorat, en ús de les competències que té atribuïdes a l'article 75.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, acorda de convocar un concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball extraordinàries de personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment per constituir una borsa de treball per cobrir, per raons justificades de necessitat i urgència, amb caràcter d'interinitat o amb personal laboral temporal, llocs de treball vacants d'aquesta universitat dels cossos prevists a l'annex I d'aquesta convocatòria.

1.2. Les persones aspirants s'han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que es detallen a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que es preveuen en aquestes bases i pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 307, de 24 de desembre), el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 261, de 31 d'octubre), la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 49, de 3 d'abril), els Estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, 14 de maig (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 76, de 22 de maig), l'Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre (FOU núm. 436, de 30 de setembre), pel qual s'aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears, l'Acord normatiu 14238/2021, de 3 de novembre (FOU núm. 528, de 19 de novembre), pel qual es modifica l'Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s'aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears, el que es disposa en aquesta convocatòria i la resta de normativa vigent que resulti aplicable.

Aquesta convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

1.4. Totes les resolucions que es derivin d'aquesta convocatòria es publicaran a l'espai habilitat per a convocatòries de selecció de personal de la seu electrònica de la UIB: https://seu.uib.cat/Convocatories/.

2. Requisits dels candidats

2.1. Per participar en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b. Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c. No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de funcions públiques. En el cas de nacionals d'un altre Estat, han d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l'accés a la funció pública.

d. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents a la borsa a la qual opten.

 

e. Estar en possessió de la titulació exigida a l'annex I d'aquesta convocatòria.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha de tenir la credencial que en confirmi l'homologació.

f. Tenir el nivell B2 de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al subgrup C2, de conformitat amb l'Acord normatiu 12595/2017, del dia 20 de desembre, pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

g. Haver satisfet la taxa per serveis de selecció de personal, d'acord amb la base 3. Sol·licituds.

3. Sol·licituds

3.1. Presentació

Els aspirants que vulguin participar en aquesta convocatòria han de sol·licitar-ho telemàticament emplenant la sol·licitud disponible a la seu electrònica de la UIB, a l'apartat «Catàleg de procediments», https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/, «Sol·licitud d'admissió al procés selectiu de la borsa de treball», de conformitat amb el que estableix l'article 10 de l'Acord normatiu 11504/2015, de 18 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears.

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica, és requisit que la persona que fa la sol·licitud la pugui signar electrònicament per una d'aquestes vies:

1. Per mitjà d'un certificat electrònic reconegut o qualificat (DNI electrònic i qualsevol altre que compleixi els requisits de l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

2. Per mitjà de les credencials corporatives.

A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó, Palma, a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera, carrer del Calvari, 1, Eivissa, i a la Seu universitària de Menorca, carrer de Santa Rita, 11, Alaior, hi haurà disponible una oficina d'assistència en matèria de registre, per facilitar als/les aspirants que puguin formalitzar i firmar la sol·licitud d'inscripció i d'altres que es derivin del procediment. Per venir a presentar la sol·licitud presencialment, s'ha de demanar hora a l'adreça citaprevia.registre@uib.es (Palma), seu.eivissa@uib.es o seu.menorca@uib.es.

3.2. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s'han d'adreçar al Magnífic Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears.

3.3. Documentació

S'ha d'ajuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Justificant d'haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal per un import de 7,21 euros, que s'han d'ingressar al compte: ES25 2100 7359 7113 0010 3721 UIB oposicions/concursos, obert a l'entitat CaixaBank.

D'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa per serveis de selecció les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent.

b) El formulari d'autobarem emplenat (d'acord amb la base 5 de la convocatòria).

c) Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, ho han d'indicar a la sol·licitud i presentar un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la categoria de la borsa a la qual aspira, que ha d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim d'un mes, el Rector de la Universitat de les Illes Balears dictarà i farà pública la resolució per la qual declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb expressió de la causa d'exclusió.

4.2. Els aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses han de fer servir la sol·licitud disponible a la seu electrònica de la UIB, a l'apartat «Catàleg de procediments», https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/, «Sol·licitud d'esmena i/o reclamacions a les llistes provisionals», en el termini de cinc dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista.

4.3. Acabat el termini al qual fa referència el paràgraf anterior, el Rector dictarà resolució en què declararà aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.

4.4. Contra la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, o potestativament, recurs de reposició davant el Rector en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

5. Autobarem i documentació acreditativa

5.1. El formulari de l'autobarem de mèrits està a disposició de les persones interessades a l'espai habilitat per a convocatòries de selecció de personal de la seu electrònica de la UIB: https://seu.uib.cat/Convocatories/, perquè el puguin emplenar i adjuntar a la sol·licitud, sempre respectant el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. La presentació dels documents acreditatius dels mèrits al·legats a l'autobarem és farà en el moment que la Universitat seleccioni l'aspirant.

6. Comissió de valoració

6.1. L'òrgan encarregat del procediment selectiu i la valoració dels mèrits és la comissió de valoració. Serà formada per tres membres titulars i pel mateix nombre de persones com a suplents: un president, que designa el Rector, un vocal designat per la Gerència i un vocal designat per sorteig. La seva composició es farà publica juntament amb la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Se n'ha de garantir la composició equilibrada quant al nombre de dones i homes.

El vocal, així com el suplent respectiu, seran designats per sorteig entre el personal funcionari d'administració i serveis en situació d'actiu a la Universitat de les Illes Balears.

6.2. Abstenció i recusació

Els membres de la comissió de valoració han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar al Rector de la Universitat, si hi concorren circumstàncies de les previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president pot demanar als membres de la comissió de valoració declaració expressa de no estar sotmesos a alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Així mateix, els aspirants poden recusar, de conformitat amb l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els membres de la comissió de valoració quan hi concorrin les circumstàncies previstes a la present base.

6.3. Constitució de la comissió de valoració

Amb la convocatòria prèvia del president, es constituirà la comissió de valoració, amb l'assistència del president, el secretari i el vocal titular. Si hi manca cap titular, serà substituït pel suplent corresponent.

Correspon a la comissió de valoració d'interpretar i aplicar el barem.

L'assistència a les sessions és obligatòria, i l'incompliment d'aquesta obligació sense causa justificada pot ser constitutiu d'una falta disciplinària.

6.4. Relacions amb els membres de la comissió de valoració

A efectes de comunicacions i altres incidències, la comissió de valoració tindrà la seu al Rectorat de la Universitat de les Illes Balears, ctra. de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó, Palma. La comissió disposarà que en aquesta seu almenys una persona, membre o no de la comissió, atengui les qüestions que siguin plantejades en relació amb aquests procés selectiu.

7. Publicació de les valoracions

7.1. Conclosa la valoració dels mèrits, la Comissió de valoració farà publica la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants.

Per poder fer les reclamacions i al·legacions que s'estimin oportunes en relació amb el barems, les persones aspirants han de fer servir la sol·licitud disponible a la seu electrònica de la UIB. a l'apartat «Catàleg de procediments», https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/, «Sol·licitud d'esmena i/o reclamacions a les llistes provisionals», en el termini de cinc dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista.

Un cop acabat el termini, la comissió de valoració publicarà la llista definitiva amb les puntuacions de la valoració dels mèrits.

7.2. En cas d'igualtat en la puntuació total obtinguda, es donarà prioritat a l'aspirant amb:

a) Més puntuació en la valoració dels mèrits segons l'ordre següent:

a.Experiència professional

b.Titulació acadèmica

c.Català

d.Idiomes estrangers

b) Un cop aplicats aquests criteris, si continuen situacions d'empat, s'aplicaran els següents:

1. Tenir més de 45 anys

2. Tenir càrregues familiars

3. Ser una dona víctima de violència de gènere

Per poder resoldre possibles empats en relació amb els punts 2) i 3), els aspirants podran presentar, de manera voluntària, la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres esmentades.

L'aplicació del criteri de prelació en relació amb les persones que al·leguin tenir càrregues familiars, es farà de la manera següent:

1r. Qui tingui més fills amb discapacitat

2n. Qui tingui més fills menors d'edat.

3r. Qui tingui més familiars amb discapacitat a càrrec directe, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclusivament, que no es puguin valdre per si mateixos i no duguin a terme cap activitat retribuïda.

4t. Qui tingui cònjuge o parella estable inscrita en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears sense ingressos propis.

5è. Qui tingui més descendents majors d'edat a càrrec seu i que no duguin a terme cap activitat retribuïda.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere .

La documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, si no es produeixen empats o si els empats es poden resoldre sense necessitat d'aportar nova documentació, es prescindirà d'aquest tràmit d'aportació de documentació i es procedirà directament a la constitució de la borsa.

Si, un cop aplicades les regles, no s'ha dirimit l'empat, aquest es resoldrà finalment per sorteig entre els aspirants elegits.

8. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

El Rector dictarà la resolució escaient, amb la qual ordenarà la publicació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica de la Universitat, de la composició final de les diferents borses, amb indicació de tots els integrants per ordre de la puntuació obtinguda.

9. Adjudicació del lloc de treball

9.1. L'oferta de nomenament o contractació a les persones que integrin la borsa de treball s'efectuarà, seguint l'ordre de puntuació obtinguda, entre les persones que en aquell moment estiguin en situació d'actiu a la borsa, segons el cos o escala que correspongui, sempre que s'acreditin els requisits assenyalats a la base 2.1.

9.2. En el moment que la Universitat seleccioni l'aspirant per ocupar un lloc de treball, el fet que no es pugui acreditar algun dels mèrits assenyalats a l'autobarem serà motiu d'exclusió de la borsa. Els errors comesos a l'autobarem tindran com a penalització la no adjudicació del lloc de treball. El Servei de Recursos Humans tornarà a calcular la valoració i s'inclourà l'aspirant al lloc que li correspongui de la borsa.

10. Vigència i extinció de les borses

La vigència d'aquesta borsa de treball s'extingirà d'acord amb els criteris establerts a l'Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre.

 

11. Norma final

La present convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin tant d'aquesta com de l'actuació de la comissió de valoració es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2021)

El rector

Jaume Carot

 

ANNEX I

Cos

Escala/Especialitat

Subgrup

Illa

Titulació acadèmica

Cos general

Auxiliars administratius de la UIB

C2

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Graduat en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar o equivalent

Cos específic d'altres serveis

Auxiliars de la UIB, especialitat auxiliar de serveis de la UIB

C2

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Cos específic de biblioteca i arxiu

Auxiliars de serveis, bibliotecaris de la UIB

C2

Mallorca

Cos específic d'altres serveis

Auxiliars de la UIB, especialitat oficial de laboratori de la UIB

C2

Mallorca

Formació Professional en Tècniques de Laboratori

Aquestes borses de treball seran aplicables per a la contractació de personal laboral temporal d'acord amb la normativa vigent.

 

ANNEX II

a) Experiència professional

- Antiguitat a la UIB o en entitats vinculades i/o dependents com a funcionari interí o com a contractat laboral: 0,75 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s'acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.

- Antiguitat a l'Administració pública i en altres entitats dependents o vinculades com a funcionari interí o com a contractat laboral: 0,25 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s'acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.

- Haver estat en un servei o unitat administrativa de la UIB com a becari o alumne col·laborador: 0,10 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s'acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.

b) Titulació acadèmica: persones que tinguin una titulació superior a l'exigida com a requisit per a l'accés al subgrup al qual opten:

- Batxillerat superior o equivalent: 2 punts

- Cicles formatius de grau superior: 4 punts

- Diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic: 7 punts

- Grau: 8 punts

- Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster universitari o doctorat: 9 punts

c) Català: les persones que presentin un nivell de català superior a l'exigit seran puntuades de la manera següent:

- Nivell C1: 4 punts

- Nivell C2: 6 punts

- Nivell E: se sumarà 1 punt més

d) Idiomes estrangers: només es valorarà el nivell més alt per cada idioma.

Nivell

Anglès

Altres idiomes

A1

0,50

0,24

A2

1,50

1

B1

2

1,50

B2

3

2

C1

4

3

C2

6

4