Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 589878
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Social de l’Agència Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que el Consell Rector, en sessió de caràcter extraordinari de 3 de febrer de 2020, va designar els membres que constitueixen el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020);

Atès l'escrit remès pel Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca de data 21/06/2021, mitjançant el qual comuniquen que amb motiu de la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern els nous representants del Col·legi al Consell Social de l'Agència Reserva Biosfera són:

- Titular: Iván Vidal Cavero

- Suplent: Aleix Enrich Arias

Atesos els escrits de data 11/10/2021 i 15/10/2021, mitjançant els quals comuniquen que a causa dels canvis de personal en la Conselleria de Medi Ambient i Territori, s'han designat nous membres al Consell Social de l'Agència, que són:

- Titular 1: Llorenç Mas Parera

- Suplent: Mª Immaculada Vidal Ripoll

- Titular 2: Catalina Massutí Jaume

- Suplent: David Martínez Pablo

Atès l'escrit de data de signatura electrònica 12/11/2021, segons el qual comuniquen els nous representants del Ministeri per a la Transició Ecològica al Consell Social de la Reserva de Biosfera de Menorca, que són Francisco José Cantos i Íñigo Achúcarro Leguina, com a suplent, en substitució de Virginia Estévez Adán i Natalia Beltrán Díaz;

Atesa la proposta de la presidenta del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera;

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per unanimitat de tots els membres (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyora Gomis Luís, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gómez Estévez i senyora Marquès Portella) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Nomenar com a vocals, titulars i suplents, del Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera les persones que consten a continuació:

En representació de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears:

- Titular 1: Llorenç Mas Parera (per la Conselleria de Medi Ambient i Territori)

- Suplent 1: Mª Immaculada Vidal Ripoll

- Titular 2: Catalina Massutí Jaume (Parc Natural de s'Albufera des Grau)

- Suplent 2: David Martínez Pablo

En representació dels col·legis professionals:

(Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca)

- Titular: Iván Vidal Cavero

- Suplent: Aleix Enrich Arias

En representació de l'Administració General de l'Estat:

- Titular: Francisco José Cantos Mengs (Organisme Autònom de Parcs Nacionals)

- Suplent: Íñigo Achúcarro Leguina

Segon. Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.

 

Maó, 30 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)