Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 591351
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2021 per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació en relació amb el procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1-Mitjançant la Resolució de 19 d'octubre de 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145, de 23 d'octubre de 2021) de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat es va convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, es varen aprovar les bases i es van designar els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació.

2-El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior va acordar en la sessió realitzada en data 18 de novembre sol·licitar el nomenament de personal assessor especialista perquè col·labori amb el Tribunal tant en l'organització i el desenvolupament del primer exercici del procés selectiu (proves físiques) com també en l'elaboració de les diferents preguntes del segon exercici que no siguin confeccionades pel propi Tribunal.

3-Per dur a terme aquestes tasques el Tribunal proposa el nomenament de les persones següents:

-Personal assessor per realitzar les proves físiques:

MONITORS SEU MALLORCA

Silvestre del Río Valero

***2855*

Carlos Luque Hernández

***9717*

Pedro Sureda Cuenca

***8257*

José Antonio Álvarez García 

***8262*

Juan Vicente Bauza Corró

***6727*

Alberto Huelamo Arráez

***2845*

Francisco Suau Thomas

***4538*

MONITORS SEU EIVISSA

Francisco Esteban Torres

***1757*

MONITORS SEU MENORCA

Virginia Dorado Sintes

 ***0419*

Pau Sintes Febrer

 ***0775*

-Personal assessor per realitzar les preguntes de la prova de coneixements que no siguin confeccionades pel propi Tribunal

Pedro Ruiz Vich

***2831*

Fonaments de dret

1. La  Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i en concret, la Disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, introduïda per l'apartat 4 de l'article únic del Decret  llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013.

2.La Disposició addicional tercera del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, afegida per l'apartat 5 de la Disposició final primera del Decret llei 6/2021,

3. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

4. L'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

5. El Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en concret, l'article 10.1 d'aquest cos legal. 

6. Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que resulten d'aplicació en virtut del que disposen l'article 3.2 d'aquesta Llei i l'article 92.1 de la Llei 7/1985.

7. L'article 189.1 i 2.b), de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que contempla al personal funcionari interí com una classe de personal al servei de les entitats locals de les Illes Balears i l'article 190 de la mateixa llei.

8. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aplicable de manera supletòria en virtut del que disposa l'article190.1 primer paràgraf in fine de la Llei 20/2006.

9. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer) i el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

11. La base 7.6 de la Resolució de 19 d'octubre de 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145, de 23 d'octubre de 2021) de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s'aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1-Nomenar com a assessors especialistes del Tribunal qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació en relació amb el procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, les persones següents:

-Personal assessor per realitzar les proves físiques:

MONITORS SEU MALLORCA

Silvestre del Río Valero

***2855*

Carlos Luque Hernández

***9717*

Pedro Sureda Cuenca

***8257*

José Antonio Álvarez García *

***8262

Juan Vicente Bauza Corró

***6727*

Alberto Huelamo Arráez

***2845*

Francisco Suau Thomas

***4538*

MONITORS SEU EIVISSA

Francisco Esteban Torres

***1757*

MONITORS SEU MENORCA

Virginia Dorado Sintes

 ***0419*

Pau Sintes Febrer

 ***0775*

-Personal assessor per realitzar les preguntes de la prova de coneixements que no siguin confeccionades pel propi Tribunal

Pedro Ruiz Vich

    ***2831*

2.  Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez