Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 591375
Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública d’1 de desembre del 2021 per la qual s'aprova l'adjudicació de places del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2021 a l'illa d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 19 de gener de 2021 s'aprova la convocatòria de la 42a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2021 (BOIB núm. 9, de 21 de gener).

La base sisena de la convocatòria relativa als criteris d'adjudicació de places preveu a l'apartat sis la possibilitat que l'EBAP subscrigui un conveni de col·laboració amb els ajuntaments que aportin un nombre important d'aspirants i que sol·licitin l'organització d'una edició extraordinària sempre que l'EBAP disposi dels recursos adequats i l'ajuntament col·labori amb els recursos materials i humans necessaris per impartir-la.

2. Mitjançant Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 3 de febrer de 2021 es modifica la Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 19 de gener de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de la 42a promoció del Curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2021 (BOIB núm. 16, de 6 de febrer).

3. D'altra banda, d'acord amb el que estableix l'article 178.6 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, l'EBAP pot subscriure un conveni de col·laboració amb els ajuntaments que aportin un nombre important d'aspirants i que sol·licitin l'organització d'una edició extraordinària sempre que l'EBAP disposi dels recursos adequats i l'ajuntament col·labori amb els recursos materials i humans necessaris per impartir-la.

4. En data 7 d'octubre de 2021 es va subscriure un Conveni de col·laboració entre l'EBAP i els ajuntaments d'Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i el Consell Insular de Formentera per organitzar a l'illa d'Eivissa una edició descentralitzada del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local.

L'apartat 10 dels antecedents d'aquest Conveni fa referència al nombre de places de la categoria de policia convocades a llarg de l'any 2021 pels Ajuntaments d'Eivissa, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni i pel Consell Insular de Formentera. Així, el total de places de la categoria de policia convocades per aquestes Entitats locals supera el nombre mínim establert a les bases de la convocatòria del curs bàsic de capacitació de la 42a promoció (12 alumnes), de manera que es compleix amb un dels supòsits previstos a la Resolució de 19 de gener de 2021 a efectes de poder organitzar un curs a Eivissa de manera descentralitzada mitjançant una edició extraordinària.

5. Si bé el conveni preveu el nombre de places esmentades al punt anterior, finalment en el termini de presentació de sol·licituds s'han presentat les peticions que a continuació es relacionen, les quals compleixen els requisits establerts a la base cinquena de la convocatòria de la 42a promoció del curs:

NUM. PLACES SOL·LICITADES    CORPORACIÓ LOCAL

18                                              Ajuntament d'Eivissa

5                                                Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

2                                                Ajuntament de Sant Joan de Labritja

5                                                Ajuntament de Santa Eulària des Riu

________________________________________________________________________________________

30

El total de sol·licituds suposa una petició de reserva de 30 places.

 

Fonaments de dret

1. Els articles 34.3 i 28.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

2. L'article 159 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

3. Els articles 177 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

4. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 8 d'octubre de 2021 per la qual s'aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern del curs bàsic de capacitació per al accés a la categoria de policia. (BOIB núm. 141, de 14 d'octubre de 2021).

5. La Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 19 de gener de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de la 42a promoció de curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2021 (BOIB núm. 9, de 21 de gener), modificada per Resolució de 3 de febrer de 2021 (BOIB núm. 16, de 6 de febrer).

6. Els articles 4.1 i 5.9 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril, així com la lletra c) de l'article 10.2, l'article 12.1 i les lletres j) i m) de l'article 12.5 dels Estatuts.

7. El conveni de col·laboració subscrit entre l'EBAP i els ajuntaments d'Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i el Consell Insular de Formentera, en data 7 d'octubre de 2021.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar l'adjudicació de places per a l'edició extraordinària de la 42a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2021, que es durà a terme a l'illa d'Eivissa, de conformitat amb l'annex 1 de aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica de l'EBAP (http://ebap.caib.es).

D'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre administracions públiques no es poden interposar recursos en via administrativa. Això no obstant, quan s'interposa un recurs contenciós administratiu contra una altra administració, es pot requerir prèviament que s'anul·li o es revoqui l'acte.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

La directora gerent de la EBAP María del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1 Adjudicació de places de l'edició extraordinària a Eivissa de la 42a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per l'any 2021

Nom

Llinatges

DNI

Municipi

Samuel

Cucala Suarez

**7222***

Sant Antoni de Portmany

Jose Felix

Ollero Sanchez

**2549***

Sant Antoni de Portmany

Alexandra

Baleisan Avila

**4055***

Sant Antoni de Portmany

Alejandro

Bonilla Bermudo

**9573***

Sant Antoni de Portmany

Chiara Letizia

Berdini Alonso

**7606***

Sant Antoni de Portmany

Daniel

Delwel Torres

**4063***

Santa Eulària des Riu

Joshua

Delwel Torres

**2543***

Santa Eulària des Riu

Josep

Manzano Cererols

**7397***

Santa Eulària des Riu

Alberto

Rodríguez Sibaja

**9545***

Santa Eulària des Riu

Victor

Toran Palao

**1863***

Santa Eulària des Riu

Rafael

Ruiz Navarro

**2517***

Sant Joan de Labritja

Alejandro

Sierra Aguilar

**2557***

Sant Joan de Labritja

Marc

Llobet Mamero

**4054***

Eivissa

Miguel Ángel

González Gallardo

**2543***

Eivissa

Juan Francisco

Rosado Escudero

**4585***

Eivissa

Alejandro

Cruces Rodríguez

**2534***

Eivissa

Miguel

Muñoz Carrasco

**2598***

Eivissa

Julián

Jiménez Tenza

**9528***

Eivissa

Carlos

De Paz Velasco

**4534***

Eivissa

Vicente Juan

Cardona Sánchez

**9545***

Eivissa

Ángel

Laguna Sánchez

**9535***

Eivissa

Carlos

Martín Montoya

**9555***

Eivissa

Rubén

Chillón Aguilera

**1744***

Eivissa

Sergio

Pérez Castellano

**0925***

Eivissa

José Antonio

Camero Pérez

**9501***

Eivissa

Juan David

Yanten Sánchez

**4196***

Eivissa

Elías Javier

Siligato Olmos

**2527***

Eivissa

Alejandro

Alcocer Expósito

**2542***

Eivissa

Eva

Ramón Sánchez

**9515***

Eivissa

Dora

Córdoba Torres

**2555***

Eivissa