Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 589890
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de l’oposició per promoció interna per reclassificació dels Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris carrera del CIM

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret de Presidència núm. 2018/850 de 31 d'octubre de 2018 aprovava les bases específiques dels processos de selecció per a la provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca (d'administració general, psicòleg, tècnic de gestió, enginyer tècnic agrícola, tècnic de pesca, infermer/a, educador social, agent de medi ambient, auxiliar d'arxiu, auxiliar d'infermeria, guarda de pesca, zelador vetllador, zelador xofer) de conformitat amb el contingut de les bases generals de l'Oferta Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, publicades en el BOIB núm. 138 de 3 de novembre.

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 12 de novembre de 2018, aprovà les bases específiques dels processos de selecció per a la provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca (TAE assessor jurídic, tècnic de medi ambient, treballador social, tècnic de turisme, patró/guarda pesca, auxiliar administratiu, auxiliar cuidador)de conformitat amb el contingut de les bases generals de l'Oferta Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, publicades en el BOIB núm. 143 de 15 de novembre.

En relació amb l'aprovació d'aquestes bases es presentaren diversos recursos d'alçada amb al·legacions de fonaments jurídics, entre altres, relatives a la titulació exigida entenent que la titulació exigida no es corresponia amb el que establia el catàleg de llocs de feina vigent.

Fruit d'aquest recurs, s'estudià la titulació que s'hauria d'exigir per accedir a les places d'auxiliar d'infermeria i auxiliar cuidador.

Aquesta anàlisi se sustenta en la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que deriva de la normativa estatal.

La Mesa General de Negociació del Consell Insular, en sessió de caràcter extraordinari de dia 16 de febrer de 2021, va acordar aprovar per unanimitat el Pla de reclassificació de les places d'auxiliar d'infermeria i auxiliar cuidador del personal funcionari de carrera o laboral fix del CIM.

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 8 de març de 2021, aprovà el Pla de reclassificació de les places d'auxiliar d'infermeria i auxiliar cuidador del personal funcionari de carrera o laboral fix del CIM, segons el document annex publicat en el BOIB núm. 47 de 8 d'abril.

La Mesa General de Negociació del Consell Insular, en sessió de caràcter extraordinari de 20 d'octubre de 2021, va acordar aprovar per unanimitat les bases de l'oposició per promoció interna per reclassificació dels auxiliars d'infermeria i auxiliars cuidadors funcionaris de carrera del CIM.

Vist l'informe de la cap del Servei de Gestió de Persones en funcions, de 8 de novembre de 2021;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,

El Consell executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acords següent:

Aprovar la convocatòria i les bases de l'oposició, per promoció interna, per reclassificació dels auxiliars d'infermeria i auxiliars cuidadors funcionaris de carrera del CIM, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació de 2021 i que consten com annex.

BASES DE L'OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA PER RECLASSIFICACIÓ DELS AUXILIARS D'INFERMERIA I AUXILIARS CUIDADORS FUNCIONARIS DE CARRERA DEL CIM DE LES OFERTES PÚBLIQUES D'OCUPACIÓ DE 2021

1. Objecte d'aquestes bases

L'objecte d'aquestes bases és la reclassificació del personal que ocupa places en propietat d'auxiliar d'infermeria i d'auxiliar cuidador, del subgrup C2, per passar a ocupar places vacants del subgrup C1. Aquesta reclassificació es fa mitjançant un procediment d'oposició per a l'execució de la promoció interna de les places que s'ofereixen en les ofertes públiques d'ocupació 2021.

Aquestes bases s'ajusten al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que en l'article 190 estableix el règim jurídic del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Autònoma; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local; el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els acords i pactes aprovats pel Consell Insular de Menorca. La normativa dictada pel Govern de les Illes Balears és d'aplicació supletòria en allò que li és d'aplicació, concretament el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994; el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994, en relació amb la promoció interna, i el Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquesta normativa cal afegir la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,de règim jurídic del sector públic.

2. Condicions dels aspirants

2.1. Condicions generals

2.1.1. Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'un altre estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, amb excepció de les places que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o les administracions públiques.

El que s'estableix en el paràgraf anterior també és d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, com també als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

En qualsevol cas, els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys d'edat en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en servei actiu o serveis especials, o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de feina d'auxiliar d'infermeria o auxiliar cuidador en el Consell Insular de Menorca.

d) Haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix, en qualitat d'auxiliars d'infermeria o auxiliars cuidadors, al Consell Insular de Menorca.

e) Estar en possessió del títol de formació professional de grau mitjà de Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic d'atenció sociosanitària o Tècnic d'atenció a persones en situació de dependència, o bé del Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o equiparable, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant el resguard del pagament de les taxes d'obtenció del títol. Així mateix, s'hi poden presentar les persones que hagin obtingut l'habilitació autonòmica a què fan referència els punts 3 i 4 de la disposició transitòria primera del Decret 86/2010, de 25 de juny, segons la redacció establerta pel Decret 31/2016, de 27 de maig.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

Així mateix, poden accedir a aquest procès de reclassificació les persones que, malgrat no tenir la titulació esmentada anteriorment, comptin amb una antiguitat de deu anys com a auxiliar d'infermeria o auxiliar cuidador del subgrup C2, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació al qual s'accedirà per criteris objectius.

Les persones que accedeixin al procés de reclassificació d'acord amb l'antiguitat i els requisits esmentats en el paràgraf anterior i siguin finalment proposades per cobrir alguna de les places convocades, hauran d'aportar la documentació a la què fa referència la lletra e de l'apartat 8.2 d'aquestes bases dins el termini que allà s'estableix.

f) Estar en possessió del certificat oficial B2 de coneixements de català.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

S'acceptarà l'homologació del certificat de català sempre que s'hagi sol·licitat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Les homologacions obtingudes a Catalunya i a la Comunitat Valenciana pels estudis d'ESO o batxiller realitzats en aquestes comunitats no són directament vàlids per a aquestes convocatòries si no és mitjançant l'homologació de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears.

Podeu trobar tota la informació a

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?%20lang=can&cC3%B3digo=2064704&coduo=2390443

g) Satisfer els drets d'examen, tal com s'indica en la base 3.

h) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de l'escala, subescala o classe en què s'inclouen les places ofertes.

i) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

2.1.2. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.

No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren que hi ha raons suficients, poden demanar a qualsevol dels aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits.

3. Drets d'examen

3.1. Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen per a la present convocatòria. La taxa es fixa d'acord amb els articles 59 a 62 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3.2. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la inscripció en les convocatòries d'oferta pública d'ocupació de 2021 i els subjectes passius són les persones que s'hi inscriuen.

3.3. La taxa és de 6,69 €.

3.4. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb famílies nombroses.

L'acreditació d'aquesta circumstància s'ha de fer mitjançant la presentació del títol de família nombrosa.

3.5. El pagament es fa per mitjans electrònics a través de la plataforma.

3.6. La falta de justificació de l'abonament de la taxa o del dret d'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas, el pagament a l'entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació, en el termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.

4. Sol·licituds de presentació

Totes les sol·licituds s'han de presentar en el format oficial que el Consell Insular de Menorca posa a l'abast dels candidats.

4.1. Terminis

El termini per lliurar la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB. Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte, diumenge o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent a les Illes Balears.

4.2. Dades consignades en la sol·licitud

Per poder ser admesos en les proves selectives els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que són certes les dades que hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes en les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de l'esmentada manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l'adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de notificacions i és responsabilitat de les persones aspirants comunicar la modificació puntual d'aquestes dades al Consell Insular de Menorca.

4.3. Presentació de sol·licituds

Atès que els candidats són funcionaris del Consell Insular de Menorca, les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica.

Es pot fer la sol·licitud de manera totalment telemàtica mitjançant DNI electrònic o un certificat digital vàlid. La sol·licitud queda registrada directament.

Documentació que cal aportar:

  • Còpia del títol habilitant
  • Còpia del certificat oficial de coneixements de català
  • Còpia de l'abonament de les taxes

El Consell Insular posa a disposició de les persones interessades una plataforma perquè puguin fer el tràmit telemàtic. A la seu del Consell Insular de Menorca a Maó els interessats disposen de terminals i impressores per efectuar els tràmits, així com d'assistència de personal de suport. Cal demanar cita prèvia al Servei de Gestió de Persones.

4.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants han de donar el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. Admissió d'aspirants

5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la conseller/a que tengui atribuïdes les competències en matèria de personal ha de dictar resolució, en el termini màxim d'un mes, en la qual declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

5.2. Aquesta resolució s'ha de publicar al tauler d'edictes de la corporació i a la pàgina web del Consell Insular de Menorca http://oposicions.cime.es.

S'ha de concedir un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades s'han de resoldre en el termini màxim dels 30 dies següents a l'acabament del termini de presentació. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat resolució, les al·legacions s'entenen com a desestimades.

5.3. El/la conseller/a que tengui atribuïdes les competències en matèria de personal ha de dictar una nova resolució en la qual declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució ha d'assenyalar el dia, l'hora i el lloc de començament de les proves, així com la composició nominal dels òrgans de selecció.

Si s'accepta alguna reclamació, s'ha de notificar al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot seguit, cal esmenar la llista de persones admeses i excloses i exposar l'esmena al tauler d'edictes de la corporació, així com publicar-la a la web del Consell Insular de Menorca http://oposicions.cime.es.

6. Tribunal qualificador

6.1. El tribunal qualificador ha d'estar format per un president i quatre vocals, amb els seus respectius suplents, nomenats lliurement per el/la conseller/a que tengui atribuïdes les competències en matèria de personal. Un dels membres del tribunal ha de ser designat pel Govern de les Illes Balears.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.

Tampoc no en poden formar part els representants de les empleades i els empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procés selectiu.

El Tribunal ha de nomenar d'entre els seus membres la persona que ha de fer les funcions de secretari/ària.

6.2. En la composició del Tribunal cal vetllar perquè es compleixi el principi d'especialitat, de manera que la meitat més un dels membres tenguin una titulació adequada als diversos coneixements que s'exigeixen en les proves i perquè tots aquests membres tenguin un nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix en la convocatòria. També cal vetllar pel compliment dels principis d'imparcialitat i professionalitat, i tendir a la paritat entre dona i home.

6.3. La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual; no es pot exercir en representació o per compte de ningú.

6.4. El tribunal pot disposar la incorporació d'altres professionals com assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, amb veu però sense vot.

6.5. L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.6. Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

6.7. El tribunal qualificador està facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del procés de selecció.

6.8. Tots els membres dels tribunals qualificadors, els assessors i el personal col·laborador han de percebre, en la quantia vigent, les dietes que els corresponguin per l'assistència a les sessions, d'acord amb el que preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els tribunals s'han de reunir en horari de treball. Sempre que la sessió ho requereixi, s'ocuparà tota la jornada laboral, continuant els dies hàbils següents fins a la finalització del procés.

7. Desenvolupament del procés selectiu

7.1. Els tribunals han de garantir la confidencialitat del contingut de les proves fins al moment que es duguin a terme.

7.2. Les proves s'han de contestar amb bolígraf blau. El tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer la identitat, o els que s'hagin realitzat amb bolígrafs d'altres colors o amb llapis.

7.3. Les persones aspirants només poden tenir damunt la taula: bolígraf, identificació personal, fulls de qüestionari de preguntes, full de resposta, cinta correctora, foli en blanc i aigua.

  • Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil, rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de taps auditius.
  • Les persones aspirants que arribin tard només poden entrar a l'aula corresponent sempre que encara no s'hagi repartit cap examen.

7.4. D'acord amb l'article 70.2 de l'LFPCAIB, en la promoció interna, s'ha establert la reducció de proves o de temaris quan corresponguin a coneixements ja acreditats per accedir al cos, escala o especialitat de procedència. Així mateix, l'article 38.3 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les bases de la convocatòria per promoció interna han de fixar, per a cada cos o escala, les matèries que es considerin superades o exemptes.

Per aquest motiu, i en el benentès que tots el funcionaris de carrera en la convocatòria de reclassificació han acreditat una experiència superior a dos anys en places de diferent subgrup però mateixes funcions, el personal que es presenta a les convocatòries de reclassificació queden eximits de les proves pràctiques.

7.5. Aquest procés d'oposició consta d'una sola prova teòrica del temari general i especial.

L'oposició consisteix a respondre per escrit, durant el termini de cent minuts, un qüestionari de setanta preguntes, amb quatre respostes alternatives, referides al contingut del temari general i específic de cadascuna de les places convocades.

Cada pregunta només pot tenir una resposta correcta. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d'una resposta no seran tingudes en compte, i per tant no resten, i les respostes errònies es valoren de manera negativa. Per cada resposta errònia es descompta una vuitena part del valor d'una resposta encertada.

Només hi ha una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu la persona que no hi comparegui, excepte per causa de força major o per embaràs de risc o part, degudament justificades i en tot cas havent comunicat aquesta circumstància abans de l'inici de la prova. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per força major l'hospitalització o el confinament per covid establert per la UVAC que impossibiliti l'assistència de l'aspirant.

En ambdós casos la prova es posposarà a l'endemà que desaparegui la causa que ha motivat la impossibilitat d'accedir a les proves i en tot cas amb un límit de quinze dies. Aquest retard no pot impedir el desenvolupament normal de les proves previstes per a la resta d'aspirants. L'aspirant accepta realitzar una prova alternativa.

El mateix dia o, si no, el primer dia hàbil següent a la realització de la primera prova s'han de penjar les preguntes amb les respostes correctes a la web del CIM http://oposicions.cime.es i al tauler edictes, i donar un termini de tres dies hàbils per a possibles impugnacions a les preguntes. El tribunal ha de resoldre les impugnacions el dia hàbil següent al del final del termini.

Als efectes de la possible impugnació de preguntes, totes les proves de preguntes amb respostes alternatives han de tenir un 10 % de preguntes de reserva que els aspirants han de contestar però que no puntuaran llevat que hi hagi impugnació d'alguna pregunta.

Resoltes les impugnacions i un cop corregits els exàmens, s'ha de fer pública mitjançant un edicte la nota obtinguda pels aspirants a la web del Consell Insular http://oposicions.cime.es i al tauler edictes, tot indicant, si s'escau, les preguntes impugnades i les preguntes de reserva que passen a formar part de la nota.

Els opositors disposen, després de cadascuna de les proves, de 3 dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte per a la revisió de les proves i possibles al·legacions. La revisió de les proves s'ha de sol·licitar el primer dia hàbil a partir de la publicació de l'edicte. Si no fos possible donar accés a tots els interessats, per la quantitat de sol·licituds presentades, el termini de tres dies s'allargarà fins que tots els candidats hi hagin tingut accés. D'aquesta circumstància s'haurà de donar raó amb la corresponent publicació a la web del Consell Insular http://oposicions.cime.es El tribunal ha de resoldre les al·legacions en el termini de set dies a partir de l'endemà de la finalització del termini.

En el cas de proves alternatives per causa de força major, els terminis de presentació d'impugnació de preguntes, revisió d'exàmens i al·legacions s'escurcen a la meitat del termini establert.

En un màxim de dotze dies des de la publicació dels resultats provisionals s'ha de publicar l'edicte de resultats definitius.

8. Llista d'aprovats/ades i presentació de documents

8.1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal ha de publicar en el tauler d'edictes i a la pàgina web del Consell http://oposicions.cime.es la llista d'aprovats.

Els òrgans de selecció no poden proposar l'accés a la condició de funcionari d'un nombre d'aprovats superior al de places convocades, sens perjudici del que disposa l'art. 61.8 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Contra aquest resultat es pot interposar recurs d'alçada davant el/la president/a de la corporació en el termini i amb l'efecte que estableix l'LRJPAC.

8.2. Els aspirants proposats han de presentar en el Registre General, en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen en la base 2 i que són, com a mínim, els següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o bé declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat establerta en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

c) En les places en les quals així es determini en les bases específiques i els aspirants no hagin donat el consentiment al Consell Insular per a l'accés a les dades, caldrà presentar en aquest moment el certificat d'antecedents per delictes sexuals.

d) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc a cobrir.

e) Les persones que hagin accedit a aquest procés d'acord amb l'antiguitat i els requisits que disposa la lletra e de l'apartat 2.1.1. hauran d'aportar l'habilitació excepcional que preveu la disposició transitòria primera del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població o l'habilitació excepcional o l'habilitació provisional i la declaració responsable que fixa el criteri tercer de l'Acord de 27 de novembre del 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, segons la redacció establerta per la Resolució d'11 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 19 d'octubre de 2017 (BOE núm. 317 de 30 de desembre).

8.3. Els aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació que demostri que compleixen els requisits assenyalats en la base 2 no poden ser nomenats o contractats i, en conseqüència, s'hauran d'anul·lar les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsejar la sol·licitud inicial.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la president/a del tribunal ha de formular proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tengui cabuda en les places convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació. En aquest cas, l'aspirant proposat, mitjançant un requeriment previ, disposa d'un termini de vint dies naturals per presentar la documentació abans esmentada.

9. Període de pràctiques

En el benentès que tots del candidats d'aquesta convocatòria són ja funcionaris de carrera del Consell Insular de Menorca auxiliars d'infermeria o auxiliars cuidadors i que, tot i que actualment pertanyen al subgrup C2, fan les mateixes funcions que es pretenen en el subgrup C1, es convalidarà el període de pràctiques establert en l'article 15 del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l'Acord marc del personal funcionari del Consell Insular de Menorca.

10. Nomenaments

10.1. Un cop proposats pel Tribunal, el/la conseller/a que tengui atribuïdes les competències en matèria de personal dictarà resolució per la qual es nomenaran funcionaris de carrera els aspirants proposats.

10.2. El nomenament com a funcionari de carrera s'ha de publicar en al BOIB. Cal fer el jurament o promesa a que fa referència l'article 62 del TREBEP abans de prendre possessió com a funcionari de carrera.

10.3. La resolució de nomenament adjudicarà també el lloc de feina definitiu dels nous funcionaris, a la Residència de Gent Gran els auxiliars d'infermeria i a la Residència de persones amb discapacitat els auxiliars cuidadors.

Les persones amb restriccions o d'edat superior a seixanta anys se'ls nomenarà en els llocs que ocupen actualment.

10.4. El personal nomenat ha de romandre un mínim de 2 anys en la destinació d'adscripció per poder participar en concursos de provisió de llocs del mateix nivell.

11. Incompatibilitats i règim del servei

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, és aplicable al funcionari la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li facilitarà el Servei de Gestió de Persones. La presa de possessió se suspendrà fins que s'obtengui l'acord sobre la seva sol·licitud.

12. Incidències

12.1. Les llistes definitives de persones admeses i excloses, i els nomenaments com a funcionaris de carrera, poden ser impugnats pels interessats mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat o publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici del recurs d'alçada que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la Presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat.

12.2. Els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació, s'han d'ajustar als criteris que s'estableixen en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i poden ser recorreguts en alçada davant l'òrgan que els ha nomenat en el termini d'un mes des que s'hagin publicat o notificat.

12.3 Contra les convocatòries i les bases es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, o bé, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i disposicions concordants, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de la publicació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició addicional

En el que no preveuen aquestes bases s'ha d'aplicar el que determina el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com la resta de normativa que sigui d'aplicació.

 

ANNEX I

Convocatòria i temari

CONVOCATÒRIA. AUXILIAR D'INFERMERIA

 

- Denominació: Auxiliar d'Infermeria

- Nombre de places que es convoquen: 8

- Tipus: Funcionari

- Escala: Administració especial

- Subescala: Tècnica

- Grup: C, subgrup C1

- Titulació: Formació professional de grau mitjà de Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic d'atenció sociosanitària o Tècnic d'atenció a persones en situació de dependència, Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, o equivalent.

- Nivell de català: B2

CONVOCATÒRIA. AUXILIAR CUIDADOR

- Denominació: Auxiliar cuidador

- Nombre de places que es convoquen: 13

- Tipus: Funcionari

- Escala: Administració especial

- Subescala: Serveis especials

- Grup: C, subgrup C1

- Titulació: Formació professional de grau mitjà de Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic de atenció sociosanitària, Tècnic en atenció a persones en situació de dependència, Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, o equivalent.

- Nivell de català: B2

 

Temaris

TEMARI GENERAL. Subrup C1

Tema 1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus òrgans de govern en l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Tema 2. Organització i funcionament del Consell Insular Menorca segons el seu Reglament orgànic.

Tema 3. Els interessats en el procediment administratiu. Drets dels interessats: en particular, l'accés als registres i als arxius. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Tema 4. Administració electrònica i procediment administratiu. Drets dels ciutadans en les seves relacions per mitjans electrònics amb les administracions. Canals de relació entre ciutadans i Administració. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Tema 5. El marc normatiu de les obligacions públiques de transparència, accés a la informació i bon govern. Obligacions de transparència i límits. Publicitat activa i transparència en la gestió. Informació pública i garanties. (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés ala informació pública i bon govern).

Tema 6. Principis generals regeixen els drets de la ciutadania: dret a la igualtat efectiva de dones i homes (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i Llei 11/20016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes) i dret a la protecció de dades personals (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Tema 7. Règim disciplinari del personal laboral i dels funcionaris. (Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears).

TEMARI ESPECÍFIC AUXILIAR INFERMERIA

Tema 1. La Llei de dependència.

Tema 2. L'equip de treball interdisciplinari en l'atenció integral a la gent gran.

Tema 3. Consideracions generals sobre l'envelliment. El procés d'envelliment.

Tema 4. Conceptes de gerontologia i geriatria. Valoració geriàtrica integral. Escales de valoració.

Tema 5. Organització de l'atenció gerontològica.

Tema 6. Grans símptomes gerontològics.

Tema 7. Neteja, desinfecció i esterilització del material. Asèpsia i antisèpsia. Las malalties infeccioses.

Tema 8. Promoció i conservació de la salut en la gent gran. Característiques de la malaltia geriàtrica.

Tema 9 Els signes vitals: estat de consciencia, respiració, pols, temperatura i tensió arterial.

Tema 10. Esquema i desenvolupament de les cures d'infermeria a l'ancià amb incapacitat funcional.

Tema 11. Preparació de l'ancià per a l'exploració mèdica. Material bàsic necessari.

Tema 12. Teràpia ocupacional. Programes per a l'ancià. Rol de l'auxiliar d'infermeria en els programes de teràpia ocupacional.

Tema 13. Vies d'administració dels medicaments: oral, rectal i tòpica. Precaucions per a la seva administració.

Tema 14. Cures bàsiques i higiene personal. El vestit i el calçat.

Tema 15. Cures del malalt allitat. Posició anatòmica i alineació corporal. Tècnica d'higiene del malalt allitat. Tècnica de bany assistit. Cures de la boca i els ulls del malalt allitat.

Tema 16. Protocol de cures del tècnic en cures auxiliars d'infermeria al pacient crònic i terminal. Cures físiques i psicològiques.

Tema 17. Restrenyiment en l'ancià. Concepte. Causes més freqüents. Complicacions. Ènemes: Aplicació, material i mètodes. Incontinència fecal.

Tema 18. Alimentació i nutrició. Principis fonamentals. Característiques de l'alimentació en la gent gran. Administració d'aliments.

Tema 19. Ajuda en l'alimentació. Cures del sistema d'alimentació parenteral i enteral-sonda nasogàstrica. Material necessari.

Tema 20. La mobilització de la gent gran dependent. Prevenció de la integritat cutània. Transferències. Deambulació. Ajuts tècniques: tipus.

Tema 21. El llit del malalt. Roba de llit. Tècnica per fer el llit en relació amb el tipus de malalt assistit.

Tema 22. Trastorns en l'eliminació urinària. Control de diüresi. Alteracions intestinals. Cures en el major incontinent.

Tema 23. Caigudes en l'ancià. Causes més freqüents. Factors associats. Factors ambientals. Protocol de valoració de caigudes.

Tema 24. Pacient diabètic. Concepte de diabetis. Alimentació. Cures dels peus.

Tema 25. Subjecció i immobilització mecànica en l'ancià. Material i mètode. Indicacions.

Tema 26. Comunicació i atenció al pacient ancià. Relació d'ajuts. Pautes d'actuació en situacions conflictives. Oci i temps lliure.

Tema 27. Trastorns de conducta i del comportament en la gent gran. Pautes d'actuació.

Tema 28. Patologies psicogeriàtriques. Malaltia d'Alzheimer i altres demències. Criteris i graus de demència. Cures i intervenció de l'auxiliar d'infermeria en ancians amb patologies psicogeriàtriques. Depressió en l'ancià.

Tema 29. Prevenció de accidents i primers auxilis.

Tema 30. Cures pal·liatives bàsiques. Cures de la gent pre mortem i post mortem.

Tema 31. Salut laboral. Concepte. Condicions físicoambientals del treball. Accidents de risc biològic: mesures de prevenció. Ergonomia: mètodes de mobilització d'ancians dependents.

Tema 32. Centres residencials. Destinataris. Serveis. Alternatives a la institucionalització de l'ancià. Xarxa de recursos per a gent gran a l'illa de Menorca.

En aplicació del punt 7.4 del Desenvolupament del procés selectiu, queden eximits del temari següents:

a) Queden eximits de la totalitat dels temes següents:

Tema 3. Consideracions generals sobre l'envelliment. El procés d'envelliment.

Tema 4. Conceptes de gerontologia i geriatria. Valoració geriàtrica integral. Escales de valoració.

Tema 7. Neteja, desinfecció i esterilització del material. Asèpsia i antisèpsia. Las malalties infeccioses.

Tema 9 Els signes vitals: estat de consciencia, respiració, pols, temperatura i tensió arterial.

Tema 10. Esquema i desenvolupament de les cures d'infermeria a l'ancià amb incapacitat funcional

Tema 13. Vies d'administració dls medicaments: oral, rectal i tòpica. Precaucions per a la seva administració.

Tema 14. Cures bàsiques i higiene personal. El vestit i el calçat.

Tema 18. Alimentació i nutrició. Principis fonamentals. Característiques de l'alimentació en la gent gran. Administració d'aliments.

Tema 20. La mobilització de la gent gran dependent. Prevenció de la integritat cutània. Transferències. Deambulació. Ajuts tècniques: tipus.

Tema 21. El llit del malalt. Roba de llit. Tècnica per fer el llit en relació amb el tipus de malalt assistit.

Tema 22. Trastorns en l'eliminació urinària. Control de diüresi. Alteracions intestinals. Cures en el major incontinent.

Tema 23. Caigudes en l'ancià. Causes més freqüents. Factors associats. Factors ambientals. Protocol de valoració de caigudes.

Tema 28. Patologies psicogeriàtriques. Malaltia d'Alzheimer i altres demències. Criteris i graus de demència. Cures i intervenció de l'auxiliar d'infermeria en ancians amb patologies psicogeriàtriques. Depressió en l'ancià.

b) Queden eximits parcialment dels temes següents, que queden redactats com segueix:

Tema 17. Restrenyiment en l'ancià. Concepte. Causes més freqüents. Complicacions.

Tema 29. Prevenció d'accidents.

Tema 30. Cures pal·liatives bàsiques.

TEMARI ESPECÍFIC AUXILIAR CUIDADOR

Tema 1. Concepte de discapacitat. Graus i prestacions.

Tema 2. Funcions de l'auxiliar cuidador en un centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Tema 3. Els equips multidisciplinaris. El treball en equip: fonaments metodològics. Tècniques de treball en equip.

Tema 4. Protocols, procediments i registres. Protocols més importants en el treball de l'auxiliar cuidador per a l'atenció a persones amb discapacitat i dependència de grau 3 nivell II.

Tema 5. Els factors de riscs laboral específics en un centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Tema 6. Actuació del cuidador en relació amb l'autonomia i la dependència de la persona segons el tipus de discapacitat. Respecte i reconeixement de drets.

Tema 7. Sistemes de comunicació. La relació interpersonal. Sistemes alternatius de comunicació.

Tema 8. La vida quotidiana de les persones amb discapacitat en el marc residencial. La qualitat de l'atenció.

Tema 9. Els factors de risc segons la tipologia d'usuaris: discapacitats psíquics, discapacitats físics i discapacitats intel·lectuals. Prevenció d'accidents i primers auxilis.

Tema 10. Actuació de l'auxiliar cuidador davant crisis convulsives.

Tema 11. Problemes de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual. Actuació de l'auxiliar cuidador davant crisis d'autoagressivitat o heteroagressivitat.

Tema 12. La higiene del resident segons el nivell de dependència: autònom, dependent i gran dependent. Material i tècniques.

Tema 13. L'alimentació del resident. L'ajut o la suplència que s'ha de prestar en cas de dependència total.

Tema 14. Tipus de mobilitzacions, canvis posturals i confort de la persona immobilitzada.

Tema 15. Ergonomia i higiene postural en el lloc de feina.

Tema 16. Úlceres per decúbit, graus o estadis, factors intrínsecs i extrínsecs, prevenció i cures.

Tema 17. El lleure en les persones amb discapacitat intel·lectual com a mitjà d'integració.

Tema 18. El suport conductual positiu en residències per a persones amb discapacitat.

Tema 19. Intervenció multisensorial i Snoezelen en persones amb discapacitat intel·lectual.

Tema 20. Els signes vitals: estat de consciència, respiració, pols, temperatura i tensió arterial.

Tema 21. Cures bàsiques i higiene personal. El vestit i el calçat.

Tema 22. Trastorns en l'eliminació urinària. Control de diüresi. Alteracions intestinals. Cures en la persona.

Tema 23. Prevenció d'accidents i primers auxilis. El control de l'entorn com a eina de prevenció.

Tema 24. Funciones de l'auxiliar en l'administració de medicació.

Tema 25. Ajudes tècniques per al desenvolupament de la vida diària de les persones amb discapacitat.

Tema 26. Identificació de la persona que pateix dolor. Mètodes no farmacològics de control del dolor: relaxació i estimulació cutània.

Tema 27. El pla de cures individualitzat. Característiques. Professionals que hi intervenen.

Tema 28. Distribució d'espais en funció de l'ús i les necessitats especials en els recursos de persones amb discapacitat.

Tema 29. L'atenció integral a les persones amb discapacitat. Definició i objectius.

Tema 30. El dret a la protecció social de les persones amb discapacitat. El dret a la igualtat de les persones amb discapacitat.

Tema 31. Principis més importants de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Tema 32. Descripció dels serveis destinats a persones amb discapacitat. Xarxa a Menorca d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

En aplicació del punt 7.4 del Desenvolupament del procés selectiu quedaran eximits del temari següent:

a) Queden eximits de la totalitat dels temes següents:

Tema 1. Concepte de discapacitat. Graus i prestacions.

Tema 2. Funcions de l'auxiliar cuidador en un centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Tema 4. Protocols, procediments i registres. Protocols més importants en el treball de l'auxiliar cuidador per a l'atenció a persones amb discapacitat i dependència de grau 3 nivell II.

Tema 6. Actuació del cuidador en relació amb l'autonomia i la dependència de la persona segons el tipus de discapacitat. Respecte i reconeixement de drets.

Tema 7. Sistemes de comunicació. La relació interpersonal. Sistemes alternatius de comunicació.

Tema 8. La vida quotidiana de les persones amb discapacitat en el marc residencial. La qualitat de l'atenció.

Tema 10. Actuació de l'auxiliar cuidador davant crisis convulsives.

Tema 12. La higiene del resident segons el nivell de dependència: autònom, dependent i gran dependent. Material i tècniques.

Tema 13. L'alimentació del resident. L'ajut o la suplència que s'ha de prestar en cas de dependència total.

Tema 17. El lleure en les persones amb discapacitat intel·lectual com a mitjà d'integració.

Tema 20. Els signes vitals: estat de consciència, respiració, pols, temperatura i tensió arterial.

Tema 21. Cures bàsiques i higiene personal. El vestit i el calçat.

Tema 22. Trastorns en l'eliminació urinària. Control de diüresi. Alteracions intestinals. Cures en la persona.

b) I eximits parcialment dels temes següents, que queden redactats com segueix:

Tema 3. El treball en equip: fonaments metodològics. Tècniques de treball en equip.

Tema 9. Els factors de risc segons la tipologia d'usuaris: discapacitats psíquics, discapacitats físics i discapacitats intel·lectuals.

Tema 23. Prevenció d'accidents.

 

Maó, 29 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)