Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 589584
Esmenar l'errada material observada al decret del regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, núm. 19.650, de data 19 d’octubre de 2021 de la Llista definitiva de les persones integrants del borsí d'oposició de Treballador Familiar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 22.222 de data 18 de novembre de 2021, ha resolt el següent:

Primer.- Esmenar l'errada material observada al decret del regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, núm. 19.650, de data 19 d'octubre de 2021, en el sentit que s'ha de  suprimir a la Llista definitiva dels integrant del borsí d'oposició de Treballador Familiar, el següent text: “VALENS POCOVÍ, MAGDALENA – PUNTUACIÓ (REPOSICIÓ)- 16' 60” 

Segon.- La Llista definitiva de les persones integrants del borsí d'oposició de Treballador Familiar, es la següent:

NOM

PUNTUACIÓ(REPOSICIÓ)

PUNTUACIÓ (ESTABILITZ)

INIESTA GÓMEZ, NÚRIA

37'45

28'77

ORTIZ VILAR, MARIA

26'80

--

Tercer.- Publicar aquesta modificació al Portal de l'Ajuntament de Palma.

Quart.- Publicar  aquesta modificació al BOIB.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb el article 114 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 52 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases del règim local, i 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, 25 de novembre de 2021

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón