Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels articles 34, 35 i 36 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 18330 - Pàgines 48604-48605

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Correcció de l’error material detectat a l’acord d’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries del municipi d’Alcúdia relatiu al plànol 5.2.5 pel que fa a l’alineació del carrer de la Malva de la urbanització “Cel de Bonaire”

    Número d'edicte 18267 - Pàgina 48606

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Correcció de l’error material detectat a l’acord d’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries del municipi d’Alcúdia relatiu als plànols 5.2.1 Sector AN2 i 5.3 en què es qualifica com a Espai Públic Viari una part de la rotonda del final del carrer Albercoquer

    Número d'edicte 18268 - Pàgina 48607

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de crèdit 11-2015

    Número d'edicte 18411 - Pàgina 48608

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus urbans

    Número d'edicte 18344 - Pàgines 48609-48613

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans

    Número d'edicte 18347 - Pàgines 48614-48618

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a través de la targeta Mallorca Calvià Club

    Número d'edicte 18290 - Pàgines 48619-48620

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança reguladora del Preu públic per la realització d'activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers

    Número d'edicte 18291 - Pàgines 48621-48623

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de modificació d'Ordenances fiscals

    Número d'edicte 18292 - Pàgines 48624-48642

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable

    Número d'edicte 18299 - Pàgines 48643-48646

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans

    Número d'edicte 18301 - Pàgines 48647-48653

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram

    Número d'edicte 18295 - Pàgines 48654-48656

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 18349 - Pàgines 48657-48661

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 15/2015, per transferència de crèdit

    Número d'edicte 18329 - Pàgina 48662

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 17/2015, per transferència de crèdit

    Número d'edicte 18331 - Pàgina 48663

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals i la seva custòdia

    Número d'edicte 18346 - Pàgines 48664-48665

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa d’entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número d'edicte 18348 - Pàgines 48666-48668

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals

    Número d'edicte 18311 - Pàgines 48669-48674

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva modificació pressupost general per a l'exercici 2015 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 18273 - Pàgina 48675

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació Ordenança IBI 2016

    Número d'edicte 18310 - Pàgines 48676-48690

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Publicació íntegra Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre els Bens de Naturalesa Rústica i Urbana

    Número d'edicte 18319 - Pàgines 48691-48695

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Registre de Personal i Informàtica. Acord de canvi d'adscripció de llocs de treball de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics. MF 321

    Número d'edicte 18400 - Pàgines 48696-48699

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació ordenança fiscal

    Número d'edicte 18357 - Pàgina 48700

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació Ordenança

    Número d'edicte 18383 - Pàgines 48701-48702

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

    Número d'edicte 18247 - Pàgines 48703-48704

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Ordenanza Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immoble (IBI)

    Número d'edicte 18338 - Pàgina 48705

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis de Temporada en Zones Delimitades de Platges

    Número d'edicte 18339 - Pàgines 48706-48707

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació Reglament del servei d'abastament d'aigua potable

    Número d'edicte 18325 - Pàgines 48708-48719

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva creació i modificació Ordenances Fiscals 2015

    Número d'edicte 18388 - Pàgines 48720-48724

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva modificacions de crèdit per transferència 2015

    Número d'edicte 18385 - Pàgina 48725