Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 18388
Aprovació definitiva creació i modificació Ordenances Fiscals 2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l´Ajuntament de Sencelles en sessió extraordinària celebrada en data 13 de novembre de 2015, va acordar l´aprovació provisional dels punts següents:

- Aprovació nova redacció de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Tractament de Residus, amb modificació de tarifes.

- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Recollida de Residus.

- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres.

Una vegada superat el temps d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, queda aprovada definitivament, amb el text que es reprodueix seguidament:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS DE L’AJUNTAMENT DE SENCELLES

Article 1.  Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per tractament dels residus sòlids urbans, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RDLEG 2/2004 esmentat.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de tractament de fems i residus sòlids urbans, d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. En el cas de les tarifes incloses dins l’epígraf de disseminats, el servei no inclou la recollida domiciliària de residus sòlids urbans.

2. Així mateix, també constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de tractament de residus sòlids urbans, d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, ubicats fora dels nuclis de població.

3. A aquest efecte, es consideren residus domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i deixalles d’alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i materials contaminants, corrosius o perillosos, o la recollida o l’abocament dels quals exigeixi adoptar mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.

4. No està subjecte a la taxa la prestació voluntària o a instància de part dels serveis següents:

a) La recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.

b) La recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) La recollida de runes d’obres.

5. La liquidació i el pagament de la taxa de tractament de residus no implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.

6. Els casos de subjecció o no subjecció a aquesta taxa es defineixen d’acord amb la taxa de recollida de residus sòlids de l’Ajuntament de Sencelles, de forma que si s’està subjecte al pagament de la taxa de recollida de residus sòlids també s’està subjecte al pagament de la taxa pels serveis de tractament de residus, excepció feta de la bonificació que afavoreix les vivendes en sòl no urbanitzable situades a més de 2’5 km. del contenidor més proper.

Article 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei general tributària, que ocupen o utilitzen els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presta el servei, i també els ubicats fora del nucli urbà que gaudeixen del servei mitjançant la xarxa de contenidors i punts d’aportació, ja sigui com a persona propietària o usufructuària, com rellogada, arrendatària o, fins i tot, en precari.

2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona propietària dels habitatges o locals, qui pot repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre les persones usuàries del servei.

Article 4.  Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.

3. Han d’actuar com a obligades tributàries, atès que són les deutores principals, les persones usuàries del servei.

Article 5.  Quota tributària

1. La quota tributària general consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que s’ha de determinar en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública on estiguin ubicats. En ella hi repercuteixen, els costos derivats del tractament i eliminació per part del Consell de Mallorca i aquells altres derivats de la gestió municipal, tal com figura a l’Estudi econòmic de la taxa de residus de 2015. A aquest efecte, s’han d’aplicar les tarifes següents:

tractament 2016

bars i cafeteries

563,65

botigues

305,50

despatxos

117,20

farmàcies, llibreries, sastreries

228,45

ferreries, fusteries, tallers

117,20

hotels, motels, aparts. 2/3 estrelles

35,95

agroturismes

23,40

locals no tarifats

358,60

magatzems

358,60

oficines bancàries

1261

perruqueries

228,45

restaurants

671,13

supermercats

480

vivendes

66

plaça turística hab. vacac.

23,40

vivenda sòl no urbanitzable

104

vivenda sòl no urbanitzable + 2'5 km. contenidors

104

whiskeries, pubs

563,65

2. Les quotes establertes en l’apartat anterior corresponen a un any natural.

3. En el cas que el domicili particular coincideixi amb el domicili on s’exerceixen activitats professionals o mercantils, només ha de ser objecte de pagament la quota professional o mercantil. I en el cas que en un mateix local coincideixin diverses activitats econòmiques, només s’ha de tributar per la quota més elevada.

Article 6. Exempcions i bonificacions

1. Gaudiran d'exempcions les persones contribuents que havent-ho sol·licitat a l'ajuntament i acreditant la seva situació econòmica i social als Serveis Socials municipals, aquests així ho considerin.

2. Amb la finalitat d’incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s’estableix el programa d’Inspecció Tècnica de Residus (ITR), el funcionament del qual es detalla en els subapartats següents.

a. S’estableixen unes bonificacions de la part de la taxa corresponent al tractament i eliminació, fixades a l’article 5.1 per als subjectes passius que s’adhereixin al programa ITR en funció de la taula següent:

tractament 2016

tractament 2016 bonificat

bars i cafeteries

563,65

280,44

botigues

305,50

151,50

despatxos

117,20

53,40

farmàcies, llibreries, sastreries

228,45

112,53

ferreries, fusteries, tallers

117,20

53,40

hotels, motels, aparts. 2/3 estrelles

35,95

18,04

agroturismes

23,40

5,40

locals no tarifats

358,60

178,20

magatzems

358,60

178,20

oficines bancàries

1261

970

perruqueries

228,45

112,53

restaurants

671,13

334,47

supermercats

480

216

vivendes

66

17,60

plaça turística hab. vacac.

23,40

5,40

vivenda sòl no urbanitzable

104

56

vivenda sòl no urbanitzable + 2'5 km. contenidors

104

56

whiskeries, pubs

563,65

280,44

b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al corrent de pagament de les taxes per recollida i tractament dels residus sòlids, i han de sol·licitar-ne l’adhesió, mitjançant l’imprès de compromís, abans del 31 de desembre del mateix any i han d’acceptar les condicions següents:

- Consentir l'accés al seu habitatge, establiment o local amb el seu propietari o responsable, de persones autoritzades per l'Ajuntament de Sencelles per controlar que es separin efectivament les fraccions de residus (paper, vidre, envasos i rebuig).

- Han de consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d’aportació i en el Parc Verd.

c) En el cas de no complir les condicions establertes en l’apartat b) anterior, es perdrà el dret a la bonificació de la quota i s’haurà d’abonar la taxa ordinària corresponent.

d) Així mateix, també es pot sol·licitar la inclusió dels immobles deshabitats en el programa ITR. Els interessats hauran de demostrar que l’habitatge ha estat buit presentant amb la sol·licitud els rebuts d’energia elèctrica dels sis mesos anteriors.

Article 7.  Acreditació

1. S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de tractament de residus, en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats per les persones contribuents subjectes a la taxa.

2. Una vegada que el servei esmentat s’hagi establert i posat en funcionament, les quotes s’acrediten el primer dia de cada any, excepte que l’acreditació de la taxa es produeixi amb posterioritat a la data esmentada. En aquest cas, la primera quota s’acredita el primer dia del trimestre natural següent.

Article 8. Declaració i ingrés

1. Durant els trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti la taxa per primera vegada, els subjectes passius han de formalitzar-ne la inscripció en matrícula, per a la qual cosa han de presentar la declaració d’alta i fer l’ingrés de la quota corresponent.

2. Quan es conegui qualsevol variació de les dades que figurin en la matrícula, tant si és d’ofici com per comunicació de les persones interessades, s’han de dur a terme les modificacions corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del trimestre següent al de la data en què s’hagi efectuat la declaració.

3. Les quotes s’han de cobrar anualment mitjançant el rebut derivat de la matrícula.

Article 9. Pagament fraccionat

1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que sempre ha de ser trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l’ha de sol·licitar expressament a l’Ajuntament abans del 15 de febrer de l’any en curs.

2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l’exercici següent, sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

3. Si la persona sol·licitant incorre en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest quedarà sense cap efecte.

4. El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica.

Article 10. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.

Disposició transitòria

Per a l’exercici de 2016, el període per adherir-se al programa d’inspecció tècnica de residus (ITR) que es regula en el punt 2 b) de l’article 6 s’amplia fins al 31 de març de 2016.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor l’1 de gener de 2016 i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS

1.- Aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Recollida de Residus, establint una bonificació mitjançant la qual les vivendes en sòl no urbanitzable situades a més de 2,5 km. del contenidor més proper, quedarien exemptes de la taxa de recollida. Per tant, a l'article 10è, Bonificacions, s'afegirà un nou apartat, anomenat d), que dirà:

"d) Les vivendes en sòl no urbanitzable situades a més de 2,5 km. del contenidor més proper, gaudiran d'una bonificació del 100% sobre la quota que li correspondria.

2.- Incloure dos nous apartats tarifaris a l'article 5 (Quota tributària), epígraf segon (Allotjament) que serien el següent:

- Plaça turística en habitatges vacacionals: 27 €.

- Agroturisme: 27 € x plaça

Aquesta inclusió i per coherència deixa el segon paràgraf, que diu

"S'entén per allotjaments aquells locals de convivència col.lectiva no familiar, entre els que s'inclouen hotels, pensions, residències, col.legis i altres centres de naturalesa semblant de més de deu places"

amb la següent redacció:

"S'entén per allotjaments aquells locals de convivència col.lectiva no familiar, entre els que s'inclouen hotels, pensions, residències, col.legis i altres centres de naturalesa semblant"

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

1.- Aprovar la modificació de l'actual redacció de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, incloent un nou article, el segon, que amb el títol de Bonificacions, dirà:

" art. 2.- Bonificacions.

a) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes 0passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i en el que hi figurin empadronats la totalitat dels membres de la unitat familiar. La bonificació es concedirà, si escau, a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol.licitar anualment abans del 31 de març de l'exercici per al qual se sol.licita i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

- escrit de sol.licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de l'impost sobre béns immobles.

- fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.

b) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles en els que s'hi hagin instal.lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal.lacions per a producció de calor incloguin col.lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent. Serà condició indispensable que l'immoble en qüestió compleixi amb la legalitat urbanística vigent. Aquesta bonificació tendrà una durada de cinc anys, transcorreguts els quals, i per tal de no perdre la bonificació de forma automàtica s’haurà d’acreditar el manteniment de les circumstàncies de la seva concessió.

  

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES.

1.- Aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, substituint el redactat del seu article 2on. pel següent text:

"art. 2.- Bonificacions.

a) Tindran una bonificació de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, aquelles que siguin declarades d'especial interès municipal per acord plenari i responguin a les següents característiques:

a.a) obres de connexió al clavegueram, sempre i quan la construcció de l'immoble en qüestió sigui anterior a la data de posada en funcionament del clavegueram municipal: bonificació del 95% de l'impost, calculat sobre la part desglosada del pressupost únicament destinada a la connexió al clavegueram.

a.b) obres de conservació i millora a habitatges urbans els titulars dels quals pateixin unes circumstàncies de precarietat que seran valorades i confirmades pels Serveis Socials del Municipi, mitjançant Informe raonat, que serà preceptiu i vinculant, havent-se d’acreditar, a més, que la renda familiar no supera el 75% del salari mínim interprofessional per cada membre de la unitat familiar. Bonificació del 50% de l'impost, calculat sobre el pressupost de l'obra.

b) Tindran una bonificació del 95% de l'impost, calculat sobre el seu pressupost, les obres destinades a millorar l'habitabilitat de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, previ Informe de Serveis Socials,  sempre i quan l'immoble sigui la seva residència habitual, acreditada, al menys, amb certificat d'empadronament.

c)Tindran una bonificació del 50% de l'impost, calculat sobre el seu pressupost, les obres destinades a la conservació, millora o consolidació d'immobles catalogats al Catàleg de Patrimoni.

 

Sencelles, 22 de desembre de 2015

EL BATLE,
JOAN CARLES VERD CIRER