Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de desembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució de 7 de juliol de 2015 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

    Número d'edicte 18345 - Pàgines 48744-48745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2015)

    Número d'edicte 18245 - Pàgines 48746-48775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 18426 - Pàgines 48776-48777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 18428 - Pàgines 48778-48779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 309/2015, contra la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de juliol de 2015, el qual s’ha ampliat a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016

    Número d'edicte 18318 - Pàgina 48780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de desembre de 2015 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2015-2016 i es dicten les normes per dur-la a terme

    Número d'edicte 18424 - Pàgines 48781-48813

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

   • Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual s’actualitzen les quanties corresponents a la prestació econòmica bàsica, de les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció de l’exercici 2016

    Número d'edicte 18298 - Pàgines 48814-48815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’aprova ampliar el crèdit assignat a la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 12 de març de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts per a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels centres especials d’ocupació

    Número d'edicte 18322 - Pàgina 48816

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’aprova ampliar el crèdit assignat a la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 12 de març de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

    Número d'edicte 18323 - Pàgina 48817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta i el moble de les Illes Balears, en la qual s’aprova el calendari laboral per a l’any 2016 (exp.: CC_CL_12/047, codi de conveni 07000495011981)

    Número d'edicte 18324 - Pàgines 48818-48820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 de desembre de 2015 per la qual es determina l’extensió temporal de la zona de gran afluència turística del municipi de Santanyí, d’acord amb la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

    Número d'edicte 18251 - Pàgines 48821-48822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del conseller de Medi Ambient Agricultura i Pesca de 26 de novembre de 2015 per la qual s’aprova la inscripció de les “tàperes mallorquines/tàpera de Mallorca” al Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 18316 - Pàgina 48823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es modifica la composició de la Mesa de Transport Aeri a les Illes Balears

    Número d'edicte 18360 - Pàgines 48824-48825

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de suplència de la persona titular de la gerència del Consorci de Transports de Mallorca per a supòsits d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal

    Número d'edicte 18416 - Pàgina 48826

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes per a la preparació d'Estratègies de Desenvolupament Local, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020

    Número d'edicte 18340 - Pàgines 48827-48834

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020

    Número d'edicte 18341 - Pàgines 48835-48841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de desembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 247/2015-TSJ

    Número d'edicte 18288 - Pàgina 48842

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 822/2015, de suplència del president

    Número d'edicte 18269 - Pàgina 48843

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la suplència de la Presidència del dia 28 de desembre de 2015 al dia 4 de gener de 2016

    Número d'edicte 18328 - Pàgina 48844

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, presos en sessió de dia 18 de desembre de 2015, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 18266 - Pàgines 48845-48848

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Horari del Registre General del Consell Insular de Menorca durant 2016

    Número d'edicte 18327 - Pàgines 48849-48850

  • CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

   • Delegació de competències al President del Consorci de Residus i Energia de Menorca

    Número d'edicte 18296 - Pàgina 48851

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Delegació funcions de l'Alcalde

    Número d'edicte 18343 - Pàgina 48852