Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut de 18 de desembre de 2015 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció

    Número de registre 18286 - Pàgines 48726-48727

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut de 21 de desembre de 2015 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora d’infermeria de l’Hospital Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció

    Número de registre 18300 - Pàgines 48728-48729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut de 18 de desembre de 2015 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció

    Número de registre 18303 - Pàgines 48730-48731

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 18287 - Pàgines 48732-48734

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Bases que han de regir el procediment de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de netejador/a, en la categoria d'adjudant de cmo, en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs, per cobrir vacances, baixes mèdiques, excedències, augment temporal de treball o altres causes, de l'Ajuntament d'Alaior

    Número de registre 18350 - Pàgines 48735-48741

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Decret 443/2015 - Llistat definitiu borsí Policía

    Número de registre 18375 - Pàgina 48742

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Correcció d’errades en la versió castellana del Decret de la regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana de 14 de desembre de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per a la creació d’un borsí per a la cobertura interina de llocs de major de la Policia Local

    Número de registre 18397 - Pàgina 48743