Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza l’acceptació de la cessió gratuïta d’una parcel·la de 2.714,57 m2, per ser destinada a l’ampliació de l’Institut d’Educació Secundària Damià Huguet en el terme municipal de Campos

    Número d'edicte 2612 - Pàgines 12405-12407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, per la qual finalitza el procediment d’avaluació de competències professionals que s’ha d’aplicar al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals corresponent al període comprès entre l’1 de febrer de 2022 i el 31 gener de 2023 (VI avaluació), i per la qual es posen a disposició de les persones avaluades els informes d’avaluació definitius

    Número d'edicte 2549 - Pàgines 12408-12409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 2579 - Pàgines 12410-12415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d’energia renovable, així com de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea «NextGenerationEU»

    Número d'edicte 2615 - Pàgines 12416-12417

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució del motor de biogàs de 1.840 kW, en autoconsum amb excedents, de la Planta de Metanització (fase III) de TIRME, SA, ubicada al polígon 6, parcel·la 240, de Marratxí (RE009/18)

    Número d'edicte 2616 - Pàgines 12418-12420

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (NEXTG45) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 2618 - Pàgines 12421-12423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2578 - Pàgines 12424-12426

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 2620 - Pàgines 12427-12428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial (CCEE) Quatre per Quatre, del municipi de Palma, amb l'augment de tres unitats d'educació especial bàsica (EEB)

    Número d'edicte 2544 - Pàgines 12429-12431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del Centre privat d’educació infantil de primer cicle (CEI) Peter Pan, de Marratxí que passa a ser de la societat Peter Pan SL

    Número d'edicte 2558 - Pàgines 12432-12433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Mater Misericordiae, de Palma, amb la supressió de 2 unitats ASCE (aules substitutòries de centre específic) d’educació especial bàsica obligatòria (EEB) del CC Pedro Poveda i del CC Sant Josep Obrer II i el trasllat d’aquestes unitats al centre específic

    Número d'edicte 2560 - Pàgines 12434-12436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat de 27 de juliol de 2023 per la qual es delega l’exercici de determinades competències en els òrgans directius de la Conselleria i es determina la suplència dels òrgans directius de la Conselleria, publicada en el BOIB núm. 106, de 29 de juliol de 2023

    Número d'edicte 2608 - Pàgines 12437-12438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’obre un nou termini del tràmit d’informació pública el Projecte de decret del Consell de Cooperació de les Illes Balears

    Número d'edicte 2600 - Pàgines 12439-12440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual es modifica la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

    Número d'edicte 2623 - Pàgines 12441-12443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 485 de data 12 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 2605 - Pàgines 12444-12446

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de correcció d’errors de revocació parcial de les ajudes, Exp. 251 de data 12 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 2606 - Pàgines 12447-12448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de revocació parcial de les ajudes, R4 (exp. 089) de data 12 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 2607 - Pàgines 12449-12450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la secretària del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la modificació dels Estatuts de la Fundació

    Número d'edicte 2610 - Pàgines 12451-12466

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven la convocatòria i els plecs de condicions que han de regir la tramitació dels expedients de contractació que es deriven de les sol·licituds de patrocinis entre entitats privades i l’IEB per a l’any 2024

    Número d'edicte 2562 - Pàgines 12467-12483

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada

    Número d'edicte 2593 - Pàgines 12484-12511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es deleguen les competències d’autorització d’indemnitzacions i rescabalament de despeses per raó del servei dels titulars dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional en la persona titular de la direcció de recursos humans i en les persones titulars de les gerències territorials

    Número d'edicte 2551 - Pàgines 12512-12513

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Joventut, Participació Ciutadana i del Parc Insular de Serveis de “Sa Coma”en relació a la creació del Registre insular d’entitats ciutadanes de l’illa d’Eivissa, i aprovació del formulari normalitzat de sol·licitud d’inscripció i de comunicació d’altres situacions

    Número d'edicte 2565 - Pàgines 12514-12519

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores de les ajudes econòmiques individuals per la formació tècnica esportiva, els èxits esportius, l'estada d'esportistes en centres de tecnificació o centres d’alt rendiment i la pràctica de l’esport adaptat de l’illa d’Eivissa per a l'any 2024

    Número d'edicte 2580 - Pàgines 12520-12545

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les bases de la segona convocatòria d’ajudes per professionals del sector turístic de l’illa d’Eivissa per cursar de forma presencial a l’illa d’Eivissa estudis de Màster en Gestió Turística (MTA) títol propi de la Universitat de les Illes Balears en l’edició 2024 - 2026

    Número d'edicte 2622 - Pàgines 12546-12558

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024

    Número d'edicte 2581 - Pàgines 12559-12586

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Aprovació de la convocatòria dels Premis Mallorca Jove 2024

    Número d'edicte 2507 - Pàgines 12587-12591

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases per a la subvenció de transport escolar per a nivells no obligatoris del curs 2023-2024 (CODI BDNS: 750127)

    Número d'edicte 2613 - Pàgines 12592-12595

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Rectificació d'errors en el llistat de propietaris afectats pel projecte de "Construcció de Passeig de Vianants entre els barris dels Molins, Centre Urbà i CEIP Antònia Alzina de Lloret de Vistalegre"

    Número d'edicte 2582 - Pàgina 12596

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives d'ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge als joves de Muro 2024.

    Número d'edicte 2611 - Pàgines 12597-12598

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Acord de les condicions de l'aplicació del Decret Llei 7/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge al terme municipal de Puigpunyent, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent, en sessió extraordinària urgent, de data 27 de febrer de 2024

    Número d'edicte 2569 - Pàgines 12599-12600

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases per participar al concurs Sant Josep Net, curs 23-24

    Número d'edicte 2546 - Pàgines 12601-12609

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Acord de la Junta de Govern Local, de data 15/03/24, mitjançant el qual s'acorda la modificació del Pla estacional de taxis temporada 2024

    Número d'edicte 2547 - Pàgina 12610

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Bases que han de regir l'atorgament d'una llicència temporal de transport públic de viatgers en vehicle turisme (taxi) d'àmbit municipal - Convocatòria 2024

    Número d'edicte 2566 - Pàgines 12611-12621

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió de les ajudes en matèria d’acció social per a associacions i/o entitats privades soci sanitàries sense ànim de lucre corresponents a l’any 2023

    Número d'edicte 2563 - Pàgina 12622