Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 175242
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El sector industrial de les Illes Balears ha perdut molta competitivitat els darrers anys degut a la falta d'inversions en R+D+i, l'escassesa de personal laboral sobretot amb formació superior, la deslocalització, la petita dimensió de les empreses i els elevats costos de subministrament i transport, tot això fa que aquest sector sigui molt més feble. Als factors esmentats abans, cal afegir-hi els perills exògens, com són la globalització, la competència procedent de països emergents, la inestabilitat política entre països, les guerres comercials, condicions climatològiques adverses, la gestió dels efectes derivats de la pandèmia mundial i ara una guerra.

Davant aquesta situació, la Unió Europea ha decidit donar suport als seus Estats Membres perquè facin la transició cap a una indústria basada en la digitalització, la transició ecològica i l'economia circular. Per tot això, la Unió Europea i l'Estat Espanyol han engegat un conjunt de mesures de suport alineades amb el Pla d'indústria 2018-2025 de les Illes Balears, i així fer front a la desindustrialització de l'economia europea.

Per complementar aquesta bateria d'ajuts, l'estratègia pressupostària autonòmica ha de passar per diversificar els esforços sense duplicar les mesures ja planificades i engegades per l'Estat Espanyol i la Unió Europea. En aquest sentit, el Pla industrial de les Illes Balears 2018-2025 vol potenciar el desenvolupament de l'activitat industrial i augmentar els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat. Aquest Pla és un instrument fonamental per assolir els objectius de diversificació i millora del model productiu, que orienten les polítiques de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia.

Per donar compliment a aquest pla industrial, la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, a través de l'IDI, impulsa la iniciativa “Ajuts de xecs de consultoria, estratègia per impulsar la digitalització, la internacionalització, la sostenibilitat i la gestió avançada de la indústria de les Illes Balears”. Aquesta iniciativa té com a objectius incrementar el valor afegit industrial, impulsar-ne les exportacions, desenvolupar palanques competitives diferencials, afavorir un model propi per a la indústria del futur i desenvolupar l'oferta local de solucions digitals.

Aquesta subvenció es troba inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), prorrogat per Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 (BOIB núm. 173, de 23 de desembre). En concret, està especificat a l'objectiu III.2.2 destinat a impulsar la indústria de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008) estableix les bases reguladores per a les subvencions en matèria de foment de l'activitat industrial que convoqui la Conselleria de d'Empresa, Ocupació i Energia. L'article 4.1 d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l'activitat industrial.

D'altra banda, l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts, que ha de ser aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, s'ha de tenir en compte que en l'exercici de 2024 hi ha disponibilitat pressupostària per atendre les despeses que deriven d'aquesta convocatòria.

Per tot això, d'acord amb els preceptes esmentats abans, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada, la qual figura com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el model de sol·licitud de l'ajut inclòs dins l'annex 2, el model de memòria econòmica justificativa inclòs dins l'annex 7 i el model de sol·licitud de pagament inclòs dins l'annex 8.

3. Delegar en la directora gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears l'exercici de totes les facultats i les actuacions previstes en la legislació que regula les subvencions autonòmiques, a excepció de la resolució de convocatòria.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a tenir efectes l'endemà d'haver-se publicat, i comunicar-la a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicada la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament:15 de març de 2024)

El president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) Alejandro Sáenz de San Pedro García

 

ANNEX 1 Convocatòria

Primer Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada de les empreses industrials de les Illes Balears. Es preveu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis externs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa:

a) Programa I: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per a l'elaboració d'un pla de transformació digital o per a l'assessorament i seguiment de les accions del pla de transformació digital en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l'any 2024.

b) Programa II: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per a l'elaboració i/o millora del pla estratègic d'internacionalització, o per a l'assessorament i seguiment de les accions del pla de màrqueting per als mercat/s objectiu/s en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2024.

c) Programa III: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per realitzar els informes de la petjada de carboni corporativa o informes de petjada de carboni de producte en el marc del programa «ISostenibilitat estratègia de millora de la sostenibilitat» per a l'any 2024.

d) Programa IV: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per a l'elaboració d'un anàlisi d'avaluació de l'estat dels processos i proposta d'un Pla de millora i la seva execució, en el marc del programa «IGestió, estratègia de millora de la gestió i optimització dels processos productius» per a l'any 2024.

1.2. Programa I: «IDigital», plans de transformació digital

L'objecte és impulsar la transformació de les microempreses, petites i mitjanes empreses industrials (segons els epígrafs especificats) a través del disseny, elaboració i/o revisió de plans de transformació digital, per part d'un assessor extern. Aquesta consultoria ha d'estar destinada a:

a) L'elaboració d'un pla de transformació digital

Inclou la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural. També inclou la gestió de les dades amb la identificació de noves fonts de dades, i la descripció per explotar-ne alguna no utilitzada fins el moment.

Per a les empreses purament industrials, s'ha de fer referència explícita a la possibilitat d'incloure noves tecnologies o solucions en l'àmbit de la indústria 4.0, com, la fabricació additiva, impressió 3D, blockchain, robòtica, bessó digital, ciberseguretat, realitat virtual, realitat augmentada o intel·ligència artificial, entre d'altres.

b) Per a les empreses que participen per segona o tercera vegada, les hores de consultoria estan destinades a l'assessorament i seguiment del pla de transformació digital presentat en convocatòries anteriors.

L'estructura i contingut del pla de transformació digital i del pla de seguiment es pot consultar a l'annex 3 de la convocatòria.

1.3. Programa II: «IExporta», plans estratègics d'internacionalització, i plans de màrqueting per als mercat/s seleccionat/s.

L'objecte és impulsar la internacionalització de les empreses industrials de les Illes Balears a través del disseny i l'elaboració de plans estratègics d'internacionalització o el seguiment de les accions del pla de màrqueting per a un mercat o mercats en concret.

Els plans d'internacionalització i els plans de màrqueting s'adrecen a microempreses, petites i mitjanes empreses industrials de les Illes Balears, independentment del seu nivell d'internacionalització.

La consultoria especialitzada per part d'un assessor extern està destinada a:

a) L'elaboració d'un pla estratègic internacional que ha d'incloure, com a mínim, una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats de cada empresa, en concret, des de les distintes perspectives que hi siguin aplicables, més enllà de la internacional, com per exemple la de les persones i la cultura organitzativa. Es realitzarà un procés de selecció de mercats per tal d'escollir el mercat o mercats amb majors possibilitats d'èxit per l'empresa. Com a conseqüència de l'anàlisi en profunditat i del coneixement que haurà adquirit el consultor de cada empresa concreta, aquest incorporarà al pla un full de ruta coherent que descriurà i justificarà les accions de promoció exterior proposades, amb el detall dels recursos econòmics, el calendari d'actuació i els recursos humans que s'hi destinaran.

b) O bé, en l'elaboració del pla de màrqueting per un o varis mercats, s'ha d'incloure, com a mínim, una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats de cada empresa, orientades als diferents mercats. S'identificaran els elements que conformen el mix de màrqueting, així com la selecció del canal o canals d'entrada, l'estratègia de segmentació i es durà a terme la implementació i seguiment de les accions necessàries pels mercats. Com a conseqüència, en aquesta fase de prospecció i execució de les accions, el consultor de cada empresa ha d'incorporar un llistat de les accions que es van desenvolupant o que ha previst realitzar amb un detall dels recursos econòmics, el calendari d'actuació i els recursos humans que s'hi destinaran per a aquell mercat o mercats concrets.

El contingut que s'ha d'incloure en els plans estratègics d'internacionalització o en els plans de màrqueting per mercat es pot consultar en l'annex 4 de la convocatòria.

1.4. Programa III: «ISostenibilitat», informes de petjada de carboni

a) Informe de petjada de carboni corporativa

Els informes de la petjada de carboni corporativa s'adrecen a empreses industrials que per normativa o per iniciativa pròpia hagin de realitzar el càlcul, amb independència del seu estat d'implementació.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, defineix la petjada de carboni com la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que són alliberats a l'atmosfera per efecte directe o indirecte de l'activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d'un servei o del proveïment d'un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

- Abast 1: emissions de gasos amb efecte d'hivernacle directes (Categoria 1 ISO 14.064-1).

- Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d'electricitat adquirida i consumida per l'organització (Categoria 2 ISO 14.064-1).

- Abast 3: la resta de les emissions indirectes (categories 3, 4, 5 i 6 ISO 14.064-1).

La metodologia i el procediment de càlcul de la petjada de carboni s'ha de basar en la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, titulada «Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l'àmbit de les organitzacions, per a la quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos amb efecte d'hivernacle». Es treballarà amb emissions directes i emissions indirectes per electricitat i energia consumida, abast 1 i 2.

Els factors d'emissió per a la conversió de les dades de l'activitat en valors d'emissió seran de fonts reconegudes, i s'han de tenir en compte els factors d'emissió i potencials d'escalfament global publicats per part de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic; en cas d'absència s'han de tenir en compte factors d'emissió de fonts reconegudes internacionalment com l' IPCC.

La documentació que es generarà per l'informe de la petjada de carboni i que es presentarà a l'empresa constarà de dos documents. Podeu consultar el contingut en l'annex 5 de la convocatòria:

- Informe resum de la petjada de carboni.

- Informe d'inventari de GEH segons la norma ISO 14064-1:2019.

b) Informe de petjada de carboni de producte

Càlcul de la petjada de carboni d'un producte HCP parcial seguint la norma ISO 14067:2018. La quantificació d'una HCP parcial presa en consideració l'etapa de producte del cicle de vida d'un producte, que inclou l'adquisició de matèria primera, el disseny i la producció (Bressol Porta).

L'estudi de la HCP ha d'incloure les quatre fases:

- Anàlisis de Cicle de Vida ACV, és a dir, definició d'objectiu i abast

- Inventari del cicle de vida ICV

- Avaluació del cicle de vida

- Interpretació del cicle de vida

Els processos unitaris que comprenen el sistema producte s'han d'agrupar en etapes del cicle de vida, per exemple: adquisició de matèries primeres, disseny, producció. Les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle del cicle de vida del producte s'han d'assignar a l'etapa del cicle de vida en la qual es produeixen les emissions i remocions.

Quan existeixi una regla de categoria de producte, s'hauran de tenir en compte les especificacions d'aquesta.

Per als factors d'emissió de les diferents etapes del cicle de vida es tindran en compte els factors d'emissió publicats per part de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic i de bases de dades de reconeixement internacional com Ecoinvent, ELCD... així com inventaris nacionals. Respecte als Potencials d'Escalfament Global es tindran en compte els de l'últim informe de l'IPCC, que actualment és el sisè informi AR6 2021.

La documentació que es generarà per l'informe de la petjada de carboni de producte haurà de seguir el contingut indicat a l'annex 5 de la convocatòria.

1.5. Programa IV: «IGestió», pla de millora de la gestió i optimització dels processos productius.

Programa destinat a optimitzar la gestió empresarial mitjançant l'elaboració d'un anàlisi empresarial, amb l'objectiu de conèixer la situació de l'estat actual dels seus processos, on s'indiqui quines són les ineficiències, defectes, excés de temps d'execució, sobreproduccions, estat del magatzem i necessitats, i en base a aquesta informació dissenyar un Pla d'accions de millora mitjançant l'aplicació de la metodologia de gestió Lean Manufacturing, Lean Management, Sis Sigma, 5S o altra metodologia de característiques i prestacions similars.

El resultat final del projecte subvencionable s'haurà de concretar en el desplegament i execució d'una gran part o de totes les mesures recomanades després de l'aplicació de la metodologia de processos que s'ha dut a terme, seguint l'esquema indicat a l'annex 6.

Segon Beneficiaris i requisits

2.1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears.

b) Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de microempreses, petites i mitjanes empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat Industrial.

c) Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de microempreses, petites i mitjanes empreses inscrites en el grup 162 de l'IAE.

2.2. Per als programes I i II a més del punt anterior 2.1, poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter auxiliar a la indústria amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en les divisions 6 o 9. Concretament:

- Divisió 6: grup 613. Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 614.2. Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa; grup 614.3. Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar; grup 616. Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial.

- Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars; grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

2.3. Es considera PIME la que, en el moment de la sol·licitud, compleixi els requisits d'acord amb l'annex 1 del Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), publicat en el DOUE de 26 de juny de 2014 (L 187/1 en L 187/77):

a) Que ocupa menys de 250 persones.

b) Amb un volum de negoci anual que no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual de la qual no excedeix de 43 milions d'euros.

c) Que no està participada en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot per altres empreses o grups d'empreses que no compleixen els requisits anteriors.

En la categoria de PIME es considera petita empresa la que té menys de 50 persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no supera la quantia de 10.000.000 euros.

D'altra banda, en el grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no supera la quantia de 2.000.000 euros.

2.4. A més, totes les persones o entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Tenir el centre de treball, la seu fiscal i la seva activitat principal a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) Les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que sigui aplicable.

d) En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

e) El beneficiari es pot presentar a tots els programes de la convocatòria, però ha de fer una sol·licitud per programa en els termes i amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

f) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els punts cinquè i onzè d'aquesta convocatòria.

2.5. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Pel programa I i III, les empreses que ja han rebut fins a tres vegades aquest ajut.

b) Pel programa II, les empreses que ja han rebut fins a dues vegades aquest ajut.

c) Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària. d) Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de consultor especialitzat pel programa, no poden ser, al mateix temps, beneficiàries d'aquest ajut.

e) Les persones físiques o jurídiques que estan iniciant o ja han iniciat, en un temps no superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears.

f) Les persones físiques o jurídiques que superin els paràmetres de la condició de pime segons els requisits especificats en el punt 2.3 d'aquesta convocatòria.

g) Les empreses en crisi. Tenen la consideració d'empreses en crisis quan concorri alguna circumstància establerta a l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) 651/2024 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

h) Qui es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

i) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

k) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

Tercer Accions subvencionables, cost subvencionable i quantia de l'ajut

3.1. Les accions subvencionables per cada programa són les següents:

a) Programa I «IDigital»

- Beneficiaris del primer any: 60 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en l'elaboració i disseny d'un pla de transformació digital. El cost subvencionable és de 5.100 euros, sense IVA.

- En el cas dels beneficiaris de segon i tercer any: 45 hores de consultoria especialitzada per part de la persona consultora experta, destinades a la revisió, seguiment i millora del pla de digitalització presentat en la primera convocatòria. El cost subvencionable és de 3.825 euros, sense IVA.

b) Programa II, «IExporta»

- Beneficiaris del primer any: 45 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor especialitzat en matèria d'internacionalització per a l'elaboració i el disseny d'un pla estratègic d'internacionalització. El cost subvencionable és de 3.825 euros, sense IVA.                                                       — Beneficiaris de segon any: 45 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en matèria d'internacionalització per a l'exeució de les accions del pla de màrqueting en un mercat o mercats. El cost subvencionable és de 3.825 euros, sense IVA.

c) Programa III, «ISostenibilitat»

Càlcul de petjada de carboni corporativa:

- Beneficiaris de primer any: 16 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en sistemes mediambientals i de sostenibilitat per a l'elaboració de l'informe de càlcul de la petjada de carboni corporativa. El cost subvencionable és de 1.360 euros, sense IVA.

- En el cas dels beneficiaris de segon i tercer any, ho han de ser en anys alterns: 16 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en sistemes mediambientals i de sostenibilitat per a l'elaboració de l'informe de càlcul de la petjada de carboni corporativa. El cost subvencionable és de 1.360 euros, sense IVA.

Càlcul de petjada de carboni de producte:

- Seran 45 hores de consultoria i cada empresa podrà realitzar una única sol·licitud de càlcul de petjada de producte que, com a màxim inclourà el càlcul de tres productes sempre que siguin de la mateixa família/composició. El cost subvencionable és de 3.825 euros, sense IVA.

d) Programa IV, «IGestió»

- Seran 60 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en gestió avançada, per a l'elaboració, disseny i implementació d'un pla d'accions de millores per a l'optimització dels processos productius. El cost subvencionable és de 5.100 euros, sense IVA.

3.2. No son subvencionables les actuacions i despeses següents:  

a) L'impost sobre el valor afegit (IVA).

b) Altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o d'altres despeses similars que puguin ser necessàries per a la prestació del servei, adquisició de programari o llicències d'ús, disseny i desenvolupament d'una aplicació (app), disseny i desenvolupament de pàgines web o implementació i execució del màrqueting digital.

c) No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa.

3.3. La quantia de l'ajut serà la següent:

Programa I, «IDigital»

Les empreses es poden presentar a un màxim de tres convocatòries

- 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada.

- 80 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per segona o tercera vegada.

Programa II, «IExporta»

Les empreses es poden presentar a un màxim de dues convocatòries que han de ser consecutives

- 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada.

- 80 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per segona vegada.

Programa III, «ISostenibilitat»

Petjada corporativa: Les empreses es poden presentar a un màxim de tres convocatòries que han de ser en anys alterns.

- 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada.

- 80 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per segona o tercera vegada (anys alterns).

Petjada de producte: 

- 90 % del cost subvencionable

Programa IV, «IGestió»

- 90 % del cost subvencionable

3.4. Quadre resum de la quantia de l'ajut a percebre segons programa o subprograma:

 

1r any

2n any

3r any

4t any

Programa I

4.590 €

3.060

3.060 €

-

Programa II

3.442,50 €

3.060

-

-

Programa III *petjada corporativa

1.224 €

-

1.088 €

-

Programa III *petjada producte

3.442,50 €

 

 

 

Programa IV

4.590 €

 

 

 

Quart Import de la convocatòria i partida pressupostària

4.1. L'import econòmic màxim destinat a aquesta convocatòria és de 330.000 euros amb càrrec als pressuposts de l'IDI per a l'any 2024.

4.2. L'import destinat a cada un dels programes és el següent:

a) Programa I: 180.000 €

b) Programa II: 54.000 €

c) Programa III: 54.000 €

d) Programa IV: 42.000 €

4.3. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat.

Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

4.4. Si finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i una vegada resoltes totes les sol·licituds, no s'ha exhaurit el crèdit disposat en la convocatòria en algun programa concret, es pot ampliar el termini inicialment previst per al programa concret, o bé traspassar el crèdit d'un programa a un altre, tret del Programa IV.

Aquest traspàs de crèdit entre programes, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

Cinquè Termini i presentació de les sol·licituds

5.1. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins el possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

5.2. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria o a un programa abans d'acabar el termini de presentació de sol·licituds s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del president de l'IDI, o la persona en qui ho delegui.

5.3. El beneficiari es pot presentar a tots els programes i subprogrames de la convocatòria, però ha de fer una sol·licitud per cada un d'aquests en els termes i amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

En cas de presentació d'una nova sol·licitud dins un mateix programa, s'haurà de renunciar expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de renúncia expressa, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada.

5.4. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds d'ajuda segons els model de formulari que figura en l'annex 2, adreçades a l'IDI. Les sol·licituds s'han de presentar correctament emplenades davant el registre d'entrada de l'IDI o a qualsevol altre lloc dels que preveuen l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública, han de presentar les sol·licituds i la resta de documentació de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica.

El sol·licitant de l'ajut ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica a l'enllaç disponible a la Seu Electrònica, una vegada acabat el sistema genera la sol·licitud en format PDF que s'ha de signar digitalment i presentar de manera telemàtica per mitjà del tràmit específic de la Seu Electrònica. Si no es compleix aquest apartat s'entendrà que la sol·licitud no està presentada.

Si algun dels subjectes a que fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

5.5. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha d'efectuar la sol·licitud de l'ajut per mitjà del seu representant legal degudament acreditat.

5.6. L'IDI pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients o per comprovar les dades presentades.

Sisè Documentació

6.1. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud de la subvenció (annex 2)

En cas de presentació electrònica, la sol·licitud i tota la documentació a adjuntar, s'ha de formalitzar mitjançant l'enllaç següent: https://tramits.idi.es/public/index.php/home/solicitud_ayuda, el qual es troba en el tràmit específic de la Seu Electrònica. Una vegada emplenat, el sistema genera un document en PDF que s'ha de signar digitalment pel representant legal de l'empresa i registrar en el tràmit de la Seu Electrònica.

b) Descripció de l'empresa i la seva activitat, model de negoci i necessitats de l'empresa en funció del programa a què es presenta (necessitats digitals, necessitats d'internacionalització, en matèria de sostenibilitat o en gestió avançada).

c) Les dades del consultor, incloses a la sol·licitud, que ha de complir amb el que estableix el punt setè de la convocatòria.

d) Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades que es troba inclosa en la sol·licitud de l'ajut.

e) Certificat de l'IAE actualitzat en el moment de la sol·licitud.

f) En cas que el sol·licitant sigui una persona física, es requereix:

- El certificat d'estar en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

g) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, es requereix

- Escriptura pública i estatuts, degudament inscrits en el registre corresponent.

- Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

h) Respecte al DNI/NIE de la persona sol·licitant i/o de la persona que el representi, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici les seves dades d'identitat personal. En cas de denegació expressa del consentiment, cal aportar aquesta documentació.

i) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries autonòmiques amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

j) En quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, s'haurà d'aportar el certificat acreditatiu del compliment d'aquesta obligació.

k) La sol·licitud de l'ajut inclou les següents declaracions responsables, que s'han d'especificar:

- Compliment del reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea dels ajuts de minimis, i el compliment del reglament (UE) 2023/2831 de la comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

- Declaració dels ajuts rebuts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

- La declaració de no haver rebut ajuts o subvencions d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, que aïlladament o en concurrència, nacionals i internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'empresa beneficiària.

- Compliment de la capacitat de representació suficient, degudament acreditada, per a dur a terme la tramitació indicada.

- El fet de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que s'ha d'incloure en la sol·licitud.

- El fet que l'entitat beneficiària està inscrita en el Registre Industrial o en el Registre Miner de les Illes Balears, si escau.

- El compliment de les exigències establertes per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable; en el cas de les empreses industrials s'ha d'incloure en la sol·licitud.

- El compliment de les condicions de la convocatòria.

- El compliment que el consultor per fer la consultoria compleix amb el punt setè de la convocatòria.

- En el cas de persones físiques o jurídiques que estiguin iniciant o ja han iniciat, en un temps superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i sempre que no superin els paràmetres de la condició de petita o mitjana empresa.

- Que el beneficiari no té la consideració d'empresa en crisis d'acord amb l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

6.2. En cas que algun dels documents requerits per tramitar la subvenció ja s'hagi aportat a l'IDI no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es facin constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar i no hagi sofert modificacions. Excepcionalment, si l'IDI no pot obtenir els documents esmentats, en pot sol·licitar novament l'aportació a les persones interessades.

6.3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre de prelació per la resolució de l'expedient.

Setè Requisits dels consultors

7.1. El compliment de tots els requisits per part del consultor establerts en aquesta convocatòria s'han de fer mitjançant una declaració responsable del beneficiari en la sol·licitud de l'ajut. En tot cas, l'IDI pot sol·licitar en qualsevol moment del procediment un currículum vitae o la documentació necessària que acrediti el compliment dels requisits del consultor.

7.2. Requisits generals de capacitació (formació i experiència) del consultor per a cada un dels programes:

a) Disposar de titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer, relacionada amb l'àrea o àrees d'expertesa per les quals es realitzarà la consultoria a l'empresa (digitalització, internacionalització, sostenibilitat o gestió avançada d'empreses).

b) En defecte de la titulació establerta a la lletra a) anterior, es considerarà titulació suficient per a l'acreditació com a assessor una titulació de formació específica per a l'àrea per a la qual es sol·licita l'acreditació, que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent.

c) Tenir com a mínim cinc anys d'experiència en assessorament en la matèria objecte de la subvenció.

d) En el cas de càlcul de petjada de carboni de producte, la persona consultora ha d'haver realitzat un mínim de cinc informes d'anàlisi de cicle de vida.

7.3. Als consultors se'ls aplica els motius d'exclusió descrits en els apartats g) a k) del punt 2.5 d'aquesta convocatòria.

7.4. En la sol·licitud, els sol·licitants d'ajuts han de facilitar a l'IDI les dades del consultor, especificant nom i llinatges, el telèfon i l'adreça electrònica, així com una declaració responsable del compliment dels criteris establerts en els punts 7.2 i 7.3 d'aquesta convocatòria a través del propi tràmit creat a l'efecte.

Vuitè Procediment per a la concessió de les subvencions

8.1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre individualment a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent (rigorós ordre d'entrada), encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini, segons l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial.

8.2. En cas de presentació d'una nova sol·licitud o documentació complementària a la sol·licitud original que suposi l'esmena de la sol·licitud ja presentada, tot això abans del requeriment formal per part de l'IDI, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada que esmena l'original i la data de registre d'esmena.

8.3. En cas que dintre de l'expedient no consti la documentació que se requereix o hagi deficiències en la documentació presentada que impedeixin avaluar correctament l'expedient, i una vegada que s'hagi requerit d'acord amb l'apartat 6.3, la data de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

8.4. Una vegada que els tècnics de l'IDI hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, la directora gerent de l'IDI ha d'emetre una proposta de resolució provisional, la qual s'ha de notificar als interessats perquè en el termini màxim de deu dies hi puguin al·legar el que considerin oportú.

Posteriorment, la directora gerent de l'IDI ha d'emetre la proposta de resolució definitiva en la qual s'han de motivar si s'estimen o no les al·legacions presentades.

Novè Instrucció i resolució del procediment

9.1. Correspon a l'IDI la instrucció i ordenació del procediment. La directora gerent de l'IDI ha d'emetre les propostes de resolució.

9.2. L'òrgan competent per dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria és el president de l'IDI o la persona en qui les delegui.

9.3. En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

9.4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de les sol·licituds és de sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

9.5. El president de l'IDI, o la persona en qui ho delegui, ha d'ordenar el pagament de la subvenció, una vegada comprovada l'execució de l'actuació i que s'ha presentat tota la documentació establerta en l'apartat onzè de la convocatòria.

9.6. Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015.

9.7. La resolució del president de l'IDI esgota la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat.

Desè Període d'execució de la consultoria

10.1 Una vegada que el beneficiari rebi la resolució de la concessió s'ha de fer una primera reunió telemàtica entre una tècnica de l'IDI, el consultor i el beneficiari per especificar la metodologia del programa, i a partir d'aquesta reunió s'ha de computar el termini d'execució de la consultoria especialitzada. En funció del nombre de les sol·licituds rebudes la reunió podrà ser grupal o individual.

El període d'execució de la part d'assessorament i consultoria especialitzada serà d'un màxim de cinc mesos per als programes I, II i IV, i d'un màxim de tres mesos per al programa III, a partir de l'endemà de la primera reunió entre les parts implicades (beneficiari, consultor i IDI). En tot cas, el període d'execució màxim per a realitzar la consultoria i la reunió de tancament serà el dia 4 d'octubre del 2024.

10.2 Cal fer una reunió de tancament de la consultoria entre el beneficiari, el consultor i la tècnica assignada de l'IDI per lliurar el pla o informe corresponent, abans de la data màxima que marca el punt 10.1 d'aquesta convocatòria.

10.3 Es recomana que el 20 % de les hores de consultoria es realitzin presencialment en les instal·lacions de les empreses beneficiàries dels ajuts.

10.4 En el cas que l'empresa beneficiària sol·licités el canvi de consultor, les hores de consultoria consumides fins a la data s'han de facturar i pagar, i les hores restants seran les que podrà utilitzar el nou consultor (amb el límit fitxat a la convocatòria en temps i quantia). En aquest cas, el beneficiari ha de sol·licitar a l'IDI mitjançant escrit la modificació del consultor i facilitar les dades indicades en el punt 7.4 de la convocatòria.

En aquest cas, l'òrgan concedent ha de dictar la corresponent resolució d'autorització de la modificació.

10.5 L'IDI ha de supervisar, en tot moment, el servei prestat pel consultor i les obligacions de l'empresa, i pot assistir a reunions digitals amb els agents implicats per garantir el servei prestat.

Onzè Justificació i pagament

11.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada comprovada l'execució de l'actuació i presentada tota la documentació establerta en els punts 11.4 i 11.5 d'aquesta convocatòria.

11.2 L'acceptació expressa de la recepció de l'assessorament implica l'obligatorietat per part de l'empresa beneficiària de la realització del pagament del cost total de l'assessorament rebut.

11.3 El beneficiari ha de justificar l'ajut sol·licitat com a màxim en 20 dies naturals des de l'endemà de la reunió de tancament (punt desè de la convocatòria), i una vegada realitzats tots els pagaments al consultor en el moment de la justificació.

En la reunió de tancament el tècnic de l'IDI comunicarà quina és la data màxima concreta per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en tot cas i depenent de la durada màxima de cada programa o subprograma, no podrà superar els 20 dies naturals a partir del 4 d'octubre de 2024.

11.4 Les persones beneficiàries han de presentar el formulari de sol·licitud de pagament per cada un dels programes o subprogrames en els quals s'ha presentat, d'acord amb el model normalitzat (annex 8), adreçats a l'IDI.

11.5 Les sol·licituds de pagament s'han de presentar correctament emplenades davant el registre d'entrada de l'IDI o a qualsevol altre lloc dels que preveuen l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública, han de presentar les sol·licituds i la resta de documentació de forma electrònica.

El beneficiari ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica mitjançant l'enllaç designat pel tècnic de l'IDI. Una vegada emplenat, el sistema genera un document en format PDF que s'ha de signar digitalment pel representat legal de l'empresa i presentar de manera telemàtica per mitjà del tràmit específic de la Seu Electrònica. Si no es compleix aquest apartat s'entendrà que la sol·licitud no està presentada.

11.6 Les sol·licituds de pagament han d'incloure la documentació següent per complir amb l'obligació de justificació per cada un dels programes i subprogrames:

11.6.1. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, amb la llista enumerativa de despeses seguint el model de l'annex 7.

Les factures emeses pel consultor.

Els justificants de pagaments realitzats al consultor en els terminis establerts en la convocatòria. Han d'acreditar-se de la manera següent:

- Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament.

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, amb l'extracte bancari corresponent del beneficiari de l'ajut.

Les quantitats a justificar segons el programa o subprograma s'indiquen a continuació:

 

1r any

2n any

3r any

4t any

Programa I

5.100€

3.825€

3.825€

-

Programa II

3.825€

3.825€

-

-

Programa III -petjada corporativa

1.360€

-

1.360€

-

Programa III -petjada producte

3.825€

 

 

 

Programa IV

5.100€

 

 

 

*Les quantitats indicades en el requadre són sense IVA

11.6.2 Memòria tècnica d'actuació.

Programa I (IDigital): pla de transformació digital o pla de seguiment i millora, segons l'establert en l'annex 3.

Programa II (IExporta): pla estratègic d'internacionalització, les empreses disposaran d'una plantilla per emplenar de forma personalitzada (a través de l'accés a la plataforma IExporta, https://idiexporta.idi.es) que generarà un informe que es presentarà per a la justificació (annex 4). Els beneficiaris de segon any hauran de presentar el pla de màrqueting per als mercat/s objectiu/s, juntament amb un informe de seguiment de les accions realitzades, establert en l'annex 4.

Programa III (ISostenibilitat): els informes de la petjada de carboni establerts en l'annex 5.

Programa IV (IGestió): pla d'accions i implementació de millores per a l'optimització dels processos productius establert en l'annex 6.

11.7 En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

11.8 En cas que la persona beneficiària no presenti la documentació justificativa en els termes establerts a l'apartat 11.3 i 11.4 de la convocatòria no es pagarà la subvenció i es declararà la pèrdua del dret al cobrament, de conformitat amb el que estableix l'article 89 del Reglament de la Llei 38/2003, i es continuarà el procediment previst en l'article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

11.9 Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada i, per tant, iniciar un procediment de revocació.

Dotzè Concurrència de subvencions o ajuts de minimis

12.1 L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat objecte de la convocatòria que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

12.2 Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis regulada pel Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i el compliment del reglament (UE) 2023/2831 de la comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat en el qual s'estableix una quantia total d'ajuts de minimis no superior a 300.000 euros per beneficiari, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Tretzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions de l'article esmentat, les següents:

- Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la proposta de resolució.

- Posar a disposició els mitjans necessaris per a la realització correcta de l'assessorament especialitzat, especialment una persona de contacte que gestioni el programa dins l'empresa.

- Comunicar a l'IDI qualsevol alteració o incidència que afecti les condicions sota les quals s'ha concedit la subvenció.

- Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació que du a terme el consultor.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

- Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

- Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts de l'Estat- Reglament (UE) 651/2014 i Reglament (UE) 1407/2013, de minimis.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

Catorzè Modificació de la resolució de concessió

Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans d'acabar el termini màxim d'execució, per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada, aquestes es poden modificar, d'ofici o a instància de part, sempre que la modificació no alteri substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, no perjudiqui tercers i l'autoritzi l'òrgan concedent mitjançant una resolució expressa de modificació.

Quinzè Revocació

S'ha de revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, la persona o entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

Setzè Reintegrament

Correspon el reintegrament de les quantitats percebudes per la persona beneficiària de l'ajut i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s'ha d'aplicar el procediment de reintegrament regulat en el capítol II del títol II d'aquesta Llei.

Dissetè Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dona lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

Divuitè Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008); per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Dinové Protecció de dades

En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), les dades personals facilitades pel sol·licitant seran responsabilitat d'INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI), amb la finalitat de gestionar la convocatòria, el desenvolupament de l'ajut de la consultoria, de conformitat amb el que estableixen les bases d'aquest.

El tractament de dades és necessari i les persones interessades presten el seu consentiment exprés en condició de sol·licitant.

La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment atorgat en participar de forma voluntària i acceptant expressament tot allò que disposa la present convocatòria.

Amb la finalitat descrita, les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recaven i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació.

L'INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI) informa que no se cediran les seves dades a tercers, excepte obligació legal.

L'IDI informa als usuaris que poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com la retirada del consentiment prestat. El Responsable li facilitarà un formulari adequat, a presentar en l'adreça plaça de Son Castelló, 1, baixos, 07009 Polígon Son Castelló (Palma), o bé mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd@idi.es.

L'IDI l'informa que té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD si considera que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets (www.aepd.es).

 

ANNEX 2 Sol·licitud de l'ajut

Sol·licitud d'ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada 2024

Destinació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

CODI DIR3: A04003714                                                           CODI SIA:

Seleccionau el programa que sol·licitau (només es pot triar un per sol·licitud):

(   )  Programa I: pla de transformació digital en el marc del programa «IDigital»

(   )  Programa II: pla d'internacionalització en el marc del programa «IExporta»

(   )   Programa III: informes de la petjada de carboni en el marc del programa «ISostenibilitat»

(   )   Informes de petjada de carboni corporatiu

(   )   Informes de petjada de carboni de producte

(   )  Programa IV: anàlisi d'avaluació de l'estat dels processos i proposta d'un Pla de millora i la seva execució, en el marc del programa «IGestió»

INTERESSAT:

Nom o raó social:                                                                                                NIF:

Representant (si escau):                                                                                      NIF/NIE:

Domicili social:                                                            Codi Postal:                   Municipi:

Telèfon de contacte:                                                      IAE:

NOTIFICACIÓ:

(   )     Si desitjau rebre les comunicacions a través de l'adreça postal, marqueu aquesta opció i indiqueu les dades de l'adreça. També podeu posar un correu electrònic a on rebreu l'avís de les notificacions corresponents al procediment (només per persones físiques):

Domicili:                                                                                             Codi Postal:

Municipi:                                                     Correu electrònic:

(   )    Si desitjau rebre les comunicacions a la carpeta ciutadana digital, marqueu aquesta opció i indiqueu l'adreça a on rebreu els avisos de les notificacions corresponents al procediment (és imprescindible comptar amb un certificat digital, DNI electrònic o similar).

Correu electrònic:

DADES DEL CONSULTOR/A

Raó social de l'empresa consultora (si escau):

Nom del consultor/a:

Telèfon                                                                      Correu electrònic:

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VERACITAT DE LES DADES BANCÀRIES APORTADES

De conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, i la relació de documents del Catàleg de Simplificació Documental substituïbles per la presentació d'aquesta declaració, DECLAR:

1. La veracitat de les dades aportades i la titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment citat a l'inici d'aquesta declaració:                              

Nom de l'entitat:

 

Domicili sucursal o oficina: Codi BIC o SWIFT:

País

(2 dígits)

Control IBAN

(2 dígits)

Codi entitat

(4 dígits)

Codi sucursal

(4 dígits)

DC compte

(2 dígits)

Núm. compte o llibreta

(10 dígits)

E

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opció 2- Numeració del compte d'altres països

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País del compte:

 

2. La possibilitat d'acreditar les dades que s'esmenten en el punt 1, en cas que se m'exigeixin

3. Que l'IDI, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el punt (1) d'aquesta declaració, queda eximida de responsabilitat per les actuacions que se'n derivin d'errades en les dades indicades pel declarant.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que s'adjunta (marcau-la amb una x)

 

Descripció de l'empresa, la seva activitat i necessitats segons el programa.

 

Certificat d'alta de l'IAE actualitzat en el moment de la sol·licitud.

 

Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT (Agència Estatal de l'Administració Tributària).

En cas que el sol·licitant sigui una persona física, adjuntau també:

 

Certificat d'estar en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en un règim alternatiu equivalent.

En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, adjuntau també:

 

Còpia del NIF de l'empresa.

 

Escriptura pública i estatuts, degudament inscrits en el registre corresponent.

 

Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

 

 

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

 

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'entén atorgat el consentiment per obtenir dades de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud. En cas de no donar el consentiment per fer la consulta, marcau-lo:

 

□ No don el meu consentiment/M'opòs a/No concedesc/Deneg la meva autorització perquè es consultin les dades i documents necessaris per la tramitació d'aquesta sol·licitud. Per això, present els documents que consten a continuació:

 

 

Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

 

Document identificatiu de la persona sol·licitant o persona autoritzada per l'empresa en representació d'aquesta.

 

DECLAR:

I. Que complesc el reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis i el reglament (UE) 2023/2831 de la comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

II. Que durant els exercicis fiscals 2022, 2023 i 2024 he rebut un import total d'ajuts de minimis de _________________________________ euros.

III. Que no he rebut ajuts o subvencions d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals que aïlladament o en concurrència, superi el 100 % del cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'empresa beneficiària.

IV. Que dispós de la capacitat de representació suficient, degudament acreditada, per dur a terme la tramitació indicada.

V. Que no em trob en cap de les circumstàncies especificades a l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que s'ha d'incloure en la sol·licitud.

VI. Que l'entitat beneficiària està inscrita en el Registre industrial o en el Registre miner de les Illes Balears, si escau.

VII. Que complesc amb les exigències establertes per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable; en el cas de les empreses industrials s'ha d'incloure en la sol·licitud.

VIII. Que les dades consignades en aquest document són certes, que complesc amb tots els requisits exigits en la convocatòria i que presento adjunta la documentació que correspon, d'acord amb la resolució de la convocatòria.

IX. Que el consultor compleix amb el punt 7.2 i 7.3 de la convocatòria. X. Declaro que he iniciat, en un temps superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i que no supera els paràmetres de la condició de pime. XI. Declaro que no tinc la consideració d'empresa en crisi, d'acord amb l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la comissió de dia 17 de juny de 2014.

X. Declaro que he iniciat, en un temps superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i que no supera els paràmetres de la condició de pime.

XI. Declaro que no tinc la consideració d'empresa en crisi, d'acord amb l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la comissió de dia 17 de juny de 2014.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE: INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

ADREÇA: plaça de Son Castelló 1, baixos, 07009 Polígon de Son Castelló, Palma

CONTACTE: info@idi.es

WEB: www.idi.es

 

GESTIÓ D'AJUTS DE CONSULTORIA

- BASE LEGÍTIMA: obligació legal (art. 6.1.c) del RGPD

- CATEGORIA D'INTERESSATS: sol·licitants

- TIPOLOGIA DE DADES: dades bàsiques: nom i llinatges, telèfon, NIF, adreça postal, adreça electrònica, signatura.

- FINALITAT: tramitació d'expedients derivats de la concessió d'ajuts de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada de les empreses industrials de les Illes Balears.

- CATEGORIES DELS DESTINATARIS: Agència Tributària, bancs, caixes i organismes i/o administració pública amb competència en la matèria.

- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: No es realitzen transferències internacionals de dades.

- MESURES TÈCNIQUES I ORGANIZATIVES: previstes en els documents de Mesures per a compliment normatiu i Polítiques per a compliment normativa de seguretat.

- TERMINIS DE SUPRESSIÓ: durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat, excepte obligació legal de conservació.

Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per escrit en l'adreça de correu dpd@idi.es, o al telèfon (+34) 971 17 61 61.

EXERCICI DE DRETS

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS informa als usuaris que poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com la retirada del consentiment prestat. El responsable li facilitarà un formulari adequat, a presentar en l'adreça a dalt indicada o bé mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd@idi.es.

 

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS l'informa que té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD si considera que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets (www.aepd.es).

____________________________________, _______ d' _____________________________________ de 2024

Sign aquest document a l'efecte d'acollir-me a la convocatòria d'ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada per l'any 2024. Aquesta sola signatura es fa per a totes les dades i les declaracions que integren el document de sol·licitud (pàg. 1 a 3).

 

ANNEX 3

L'estructura corresponent al pla de transformació digital ha d'incloure els elements següents:

Per a les empreses que participen per primera vegada, ha d'incloure com a mínim l'estructura següent i informació de l'empresa:

1. Descripció breu del model de negoci de l'empresa.

2. Anàlisis dels processos digitals de l'empresa.

3. Avaluació del model de maduresa digital de l'empresa. El consultor pot triar el sistema de mètrica que consideri per avaluar el grau de maduració digital de l'empresa.

4. DAFO sobre la digitalització de l'empresa: una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses i debilitats de cada empresa, en concret, des de les distintes perspectives que hi siguin aplicables, més enllà de la tecnològica, com per exemple, la de les persones i la cultura organitzativa. Oportunitats de millora: com a conseqüència d'aquesta anàlisi en profunditat i del coneixement que haurà adquirit el consultor digital de cada empresa concreta, aquest ha d'incorporar al pla un full de ruta coherent que ha de descriure i justificar les accions de digitalització proposades. Per a les empreses purament industrials, s'ha de fer referència explícita a la possibilitat d'incloure noves tecnologies o solucions en l'àmbit de la indústria 4.0, com, la fabricació additiva, impressió 3D, blockchain, robòtica, bessó digital, ciberseguretat, realitat virtual, realitat augmentada o intel·ligència artificial, entre d'altres.

5. Identificació de noves fonts de dades i indicacions per començar a explotar una font de dades no explotada fins el moment.

6. Full de ruta: s'han d'analitzar en detall i s'hi han d'incloure els recursos tecnològics, humans i econòmics necessaris per tal de dur a terme el full de ruta proposat, així com el desplegament temporal i pressupostari.

Per a les empreses que participen per segona o tercera vegada, ha d'incloure com a mínim l'estructura següent i informació de l'empresa:

1. Resum de les oportunitats de millora del pla de transformació digital original, analitzant la situació d'origen i la situació actual de l'empresa. Estat de situació de la implementació de les oportunitats del pla de transformació original.

2. Avaluació del model de maduresa digital de l'empresa actual i comparar-lo amb els altres plans de transformació digital anterior, per avaluar amb l'objectiu de valorar la millora qualitativa de la maduresa de l'empresa.

3. Nou full de ruta: s'han d'analitzar en detall i caldrà incloure els recursos tecnològics, humans i econòmics necessaris per tal de dur a terme el full de ruta proposat, així com el desplegament temporal i pressupostari.

 

ANNEX 4 L'estructura corresponent al pla estratègic d'internacionalització ha d'incloure els elements següents:

1. Dades del projecte i presentació de l'equip responsable.

2. Diagnòstic inicial DAFO.

3. Producte o servei a exportar:

    a) Adaptació del producte al mercat.

    b) Necessitats que cobreix.

    c) Elements diferenciadors (avantatge competitiu).

4. Selecció de mercats.

    a) Mercat objectiu.

    b) Objectius per cada mercat.

5. Estratègies de penetració.

    a) Forma d'entrada en cada mercat.

6. Estratègies de promoció i comunicació.

   a) Estratègies i formes de promoció en cada mercat.

7. El pla de màrqueting internacional.

   a) Productes o serveis.

   b) Estratègia de preus.

   c) Estratègia de comunicació i promoció.

   d) Canals de distribució.

   e) Recursos humans i equip internacional.

   f) Recursos financers.

8. El pla d'internacionalització. Excel de resum de les accions, pressupost i calendari a dos o tres anys.

Les empreses han de disposar d'accés a la plataforma IExporta, https://idiexporta.idi.es, a través de la qual tindran accés als vídeos formatius i a la plantilla del pla d'internacionalització que han d'emplenar de forma personalitzada (es tracta d'un enllaç que generarà un informe a presentar en la justificació).

El pla de màrqueting i l'informe de seguiment de les accions del pla de màrqueting internacional pel mercat o mercats objectius ha d'incloure els elements següents:

1. Identificació dels elements específics del mix de màrqueting per a aquell mercat en concret.

2. Estratègia de segmentació i posicionament en el/els mercat/s.

3. Estratègia de penetració: selecció de canals i procés d'identificació d'aquests.

4. Detall de les accions a realitzar en els diferents mercats amb un cronograma i un informe de seguiment de les accions realitzades.

5. Informe de les necessitats detectades per poder avançar en el procés d'internacionalització: recursos humans, financers, etc.

 

ANNEX 5 El càlcul de la petjada de carboni corporativa ha d'incloure els informes següents:

1. Informe resum de la petjada de carboni

Objectiu: facilitar un document visual a l'empresa beneficiària.

Format:

1. Dades bàsiques i límits d'inventari.

    Responsable de l'inventari.

    Any de l'inventari.

    Data de realització de l'informe.

    Petita descripció de l'organització.

    Descripció gràfica de les fonts d'emissió, abasts inclosos i processos.

2. Resultats del càlcul de la petjada de carboni per abast, tipus de fonts i tipus de GEH, acompanyat amb gràfiques (resultats d'indicador relatiu a l'activitat).

3. Pla de reducció: segons totes les possibles mesures d'eficiència energètica detectades, el consultor ha de consensuar amb l'empresa quines són les accions prioritàries per tal de poder definir els compromisos de reducció d'emissions que s'han de dur a terme, així com una planificació temporal per disminuir la petjada de carboni i una estimació quantitativa de les reduccions que aquestes podrien suposar.

4. La proposta de pla de compensació, que ha d'incloure:

— Percentatge que s'ha de compensar respecte del total d'emissions de GEH, amb referència a l'any calculat.

— Nom del projecte en què es proposa realitzar la compensació, tenint en compte que han de ser: o bé projectes d'absorció inscrits en el Registre estatal de petjada de carboni o en el Registre de petjada de carboni de les Illes Balears, o bé propostes de compensació mitjançant crèdits generats des de les organitzacions implicades en el mercat voluntari de carboni, verificats a través dels estàndards internacionalment admesos.

— Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard (GS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS).

2. Informe d'inventari de GEH segons la norma ISO 14064-1

Objectiu: que l'empresa disposi d'un document tècnic complet sobre la metodologia utilitzada per al càlcul i serveixi també com a referència per als següents càlculs d'anualitats i per a la comprovació per part de l'IDI. D'acord amb el Registre Balear de Petjada de Carboni, s'ha de prendre com a base la norma ISO 14064-1:2019; per això, l'informe ha de presentar com a mínim el contingut que exigeix la norma esmentada, i d'altra banda la informació per fer les comprovacions, que es presenta en l'apartat següent:

1. Objectiu de l'informe i descripció de l'organització.

2. Límits de l'inventari de GEH.

3. Límits de l'organització.

4. Límits d'informe.

5. Selecció de l'any base.

6. Identificació de les emissions.

7. Quantificació de les emissions.

8. Metodologia per al càlcul.

9. Selecció i recopilació de les dades d'activitat. Cal especificar les dades d'activitat per a cada font d'emissió. 1

10. Factors d'emissió i potencial d'escalfament global. S'ha d'especificar els factors d'emissió utilitzats, així com el potencial d'escalfament global.

11. Impacte d'incertesa qualitativament.

12. Inventari de GEH.

La petjada de carboni de producte ha d'incloure al informe la següent informació segons la norma ISO 14.067

1. Unitat funcional i declarada i flux de referència;

2. Límit del sistema, incloent-hi:

– el tipus d'entrades i sortides del sistema com a fluxos elementals, i

– criteris de decisió sobre el tractament dels processos unitaris, tenint en compte la seva importància per a les conclusions de l'estudi.

3. Llista de processos unitaris importants;

4. Informació de recopilació de dades, incloses les fonts de dades;

5. La llista de GEH (gasos d'efecte hivernacle) tinguda en compte;

6. Els factors de caracterització seleccionats;

7. Els criteris de tall seleccionats i els talls;

8. Els procediments d'assignació seleccionats;

9. Temps d'emissió i remoció de *GEH (gasos amb efecte d'hivernacle), si correspon;

10. La descripció de les dades, incloent-hi – decisions relatives a les dades, i – avaluació de la qualitat de les dades;

11. Els resultats d'avaluacions d'incertesa;

12. El tractament de l'electricitat, que ha d'incloure informació sobre el càlcul del factor d'emissió de la xarxa i les restriccions específiques de la xarxa; els resultats de la interpretació del cicle de vida, incloent-hi les conclusions i limitacions;

13. La divulgació i justificació de les eleccions de valor que s'han realitzat en el context de les decisions dins de l'estudi de la petjada de carboni de producte HCP;

14. L'abast i abast modificat, si correspon, juntament amb justificacions i exclusions;

15. La descripció de les etapes del cicle de vida, incloent-hi una descripció dels perfils d'ús seleccionats i els escenaris del final de la vida útil, quan correspongui;

16. L'avaluació de la influència dels perfils d'ús alternatiu i els escenaris de fi de vida en els resultats finals;

17. El període de temps durant el qual la petjada de carboni de producte *HCP és representativa;

18. La referència de la *RCP (Regla de categoria de producte) aplicada o altres requisits suplementaris utilitzats en l'estudi;

19. La descripció del seguiment de l'acompliment, quan correspongui.

 

ANNEX 6

L'estructura corresponent al pla d'accions d'optimització dels processos productius per a la gestió avançada ha d'incloure els elements següents:

1. Descripció breu del model de negoci de l'empresa.

2. Anàlisis dels processos de l'empresa.

3. DAFO sobre els processos i la gestió de l'empresa.

4.Pla d'accions de millora: com a conseqüència d'aquesta anàlisi en profunditat ha d'indicar quines són les ineficiències, defectes, excés de temps d'execució, sobreproduccions, estat del magatzem i necessitats, i dissenyar un pla d'accions de millora mitjançant metodologia de gestió Lean Manufacturing, Lean Management, Sis Sigma, 5S o una altra metodologia de característiques i prestacions similars.

5. Desplegament i execució: concretar el desplegament i executar gran part o totes les mesures recomanades al pla d'accions de millora.

 

ANNEX 7

Memòria econòmica justificativa

Titular: _______________________________________________________________________________

NIF: __________________________________________________________________________________

 

Programa o subprograma que es justifica: _________________________________________________________________

a) Llista enumerativa de despeses          

Id.

Núm. factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base imposable factura

IVA factura

Import factura (IVA inclòs)

Data de pagament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8 Sol·licitud de pagament

Sol·licitud de pagament de l'ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada 2024

Destinació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

CODI DIR3: A04003714

INTERESSAT:

Nom o raó social:                                                                                                             NIF:

Representant (si escau):                                                                                                   NIF/NIE:

Seleccioneu el programa que justificau (només es pot triar un per sol·licitud):

(    )   Programa I: pla de transformació digital en el marc del programa «IDigital»

(    ) Programa II: pla d'internacionalització en el marc del programa «IExporta»

(    ) Programa III: informes de la petjada de carboni en el marc del programa «ISostenibilitat»

(    ) Informes de petjada de carboni corporatiu

(    ) Informes de petjada de carboni de producte

(    ) Programa IV: anàlisi d'avaluació de l'estat dels processos i proposta d'un Pla de millora i la seva execució, en el marc del programa «IGestió»

Import total justificat (sense IVA):

 

DECLAR:

Que he aportat la documentació següent com a justificació de la convocatòria d'ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada 2024:

(   )  Memòria tècnica d'actuació: El pla o informe d'acord amb el programa que justifico.

(   )  Memòria econòmica justificativa (annex 7) juntament amb:

(   )  Les factures emeses pel consultor en les quals figuren: la data de la factura, el destinatari d'aquesta, l'import i el concepte de la consultoria realitzada segons el programa.

(   )  Els justificants de pagaments realitzats al consultor en els terminis establerts en la convocatòria.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

RESPONSABLE: INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

ADREÇA: Plaça de Son Castelló 1, baixos, 07009 Polígon de Son Castelló, Palma

CONTACTE: info@idi.es

WEB: www.idi.es

GESTIÓ D'AJUTS DE CONSULTORIA

  • BASE LEGÍTIMA: obligació legal (art. 6.1.c) del RGPD.

  • CATEGORIA D'INTERESSATS: sol·licitants.

  • TIPOLOGIA DE DADES: dades bàsiques: nom i llinatges, telèfon, NIF, adreça postal, adreça electrònica, signatura.

  • FINALITAT: tramitació d'expedients derivats de la concessió d'ajudes de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada de les empreses industrials de les Illes Balears.

  • CATEGORIES DELS DESTINATARIS: Agència Tributària, bancs, caixes i organismes i/o administració pública amb competència en la matèria.

  • TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: no es realitzen transferències internacionals de dades.

  • MESURES TÈCNIQUES I ORGANIZATIVES: previstes en els documents de Mesures per a compliment normatiu i Polítiques per a compliment normativa de seguretat.

  • TERMINIS DE SUPRESSIÓ: durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat, excepte obligació legal de conservació.

Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd@idi.es, o al telèfon (+34) 971 17 61 61.

EXERCICI DE DRETS

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS informa als usuaris que poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com la retirada del consentiment prestat. El responsable li facilitarà un formulari adequat, a presentar en l'adreça a dalt indicada o bé mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd@idi.es.

 

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS l'informa que té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD si considera que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets (www.aepd.es).

 

____________________________________, _______ d' _____________________________________ de 2024

 

Sign aquest document a l'efecte de justificar la convocatòria d'ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears per l'any 2024 i sol·licitar el pagament de la subvenció concedida.

 

ANNEX 9 Quadre resum de la convocatòria

 

Programa

Hores consultoria

Mesos consultoria

Valor

% subvenció

Quantitat subvenció

«IDigital»

Primer any

Segon any

Tercer any

60 h

45 h

45 h

Màxim 5 mesos

5.100 €

3.825 €

3.825 €

90 %

80 %

80 %

4.590 €

3.060 €

3.060 €

«IExporta»

Primer any

Segon any

45 h

45 h

Màxim 5 mesos

3.825 €

3.825 €

90 %

80 %

3.442,5 €

3.060 €

«ISostenibilitat»

Petjada corporativa*

Primer any

Segon any

Tercer any

*anys alterns

16 h

16 h

16 h

Màxim 3 mesos

1.360 €

1.360 €

1.360 €

90 %

80 %

80 %

1.224 €

1.088 €

1.088 €

«ISostenibilitat»

Petjada producte

45 h

Màxim 3 mesos

3.825 €

90 %

3.442,5 €

«IGestió»

60 h

Màxim 5 mesos

5.100 €

90 %

4.590 €