Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’ajuntament d’Artà

    Número d'edicte 2594 - Pàgines 12241-12256

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà

    Número d'edicte 2603 - Pàgines 12257-12281

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 4/2024 de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 2561 - Pàgina 12282

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva del reglament d'organització i funcionament de la Junta Local de Protecció Civil de l'Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 2508 - Pàgines 12283-12285

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024

    Número d'edicte 2573 - Pàgines 12286-12287

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2024

    Número d'edicte 2583 - Pàgina 12288

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa del Servei de recollida, tractament, transferència, transport i eliminació de Residus Sòlids Urbans

    Número d'edicte 2574 - Pàgines 12289-12292

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’autoritzacions per a la venda ambulant als mercats del municipi de Pollença

    Número d'edicte 2627 - Pàgines 12293-12300

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal número 13 reguladora de l’ocupació de via pública amb taules, cadires, mercaderies i altres elements i estructures auxiliars

    Número d'edicte 2590 - Pàgines 12301-12313

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 3/2024 per crèdit extraordinari

    Número d'edicte 2595 - Pàgina 12314

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 7/2024 per crèdit extraordinari i suplement

    Número d'edicte 2604 - Pàgines 12315-12316

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de l'Ajuntament de data 25/01/2024 pel qual s'aprova la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars (BOIB Núm. 171 de dia 31 de desembre de 2022 i BOIB Núm. 48 de dia 15 d’abril de 2023)

    Número d'edicte 2576 - Pàgines 12317-12318

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Noves tarifes corresponents a nous serveis inclosos a l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i pàdel

    Número d'edicte 2570 - Pàgina 12319

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable

    Número d'edicte 2584 - Pàgina 12320