Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

    Número d'edicte 1768 - Pàgines 8723-8725

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 pel qual es corregeixen alguns errors observats en l’Acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2024 pel qual es concedeixen els premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 1767 - Pàgines 8726-8730

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al projecte de «Construcció de passeig peatonal entre els barris dels Molins, centre urbà i CEIP Antònia Alzina» T.M. Lloret de Vistalegre

    Número d'edicte 1769 - Pàgines 8731-8736

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 pel qual es dona per assabentat del nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de direcció de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número d'edicte 1770 - Pàgina 8737

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 pel qual disposa la distribució de l’ajuda de l’Estat per a l’establiment del descompte del 100% en el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge del transport públic col·lectiu terrestre de les Illes Balears per a l’any 2024

    Número d'edicte 1771 - Pàgines 8738-8739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’espais del Complex Balear de Recerca a la Universitat de les Illes Balears (Exp. SP 114/2023)

    Número d'edicte 1741 - Pàgines 8740-8749

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de mutació demanial i adscripció a Serveis Ferroviaris de Mallorca de part de la finca identificada amb el número 2 en el Consell de Govern de 28 de març de 2022 pel qual s'aprova definitivament el Projecte d’Ampliació de la Línia de Metro Palma-UIB fins al ParcBit

    Número d'edicte 1716 - Pàgines 8750-8752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la construcció de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000335011981)

    Número d'edicte 1664 - Pàgines 8753-8766

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 1743 - Pàgines 8767-8777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es determina l’extensió temporal de la zona de gran afluència turística del municipi de Montuïri, d’acord amb la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

    Número d'edicte 1752 - Pàgines 8778-8779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’aprova la modificació del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca per a la regulació de l’assistència a distància o no presencial per mitjans electrònics o telemàtics a les sessions que celebrin els òrgans col·legiats

    Número d'edicte 1753 - Pàgines 8780-8781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports de concessió de subvencions 1/2024 a l’empara de la Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports de 21 de desembre de 2023 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 175, de 28 de desembre 2023)

    Número d'edicte 1764 - Pàgines 8782-8784

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per a la transformació global per a l’any 2024

    Número d'edicte 1729 - Pàgines 8785-8806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversió i de revocació parcial de l’import de la resolució de concessió, Exp. 064 de data 15 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 1748 - Pàgines 8807-8809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajuts per al foment de la certificació de benestar animal a les explotacions bovines, per a l’any 2024

    Número d'edicte 1732 - Pàgines 8810-8820

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de ratificació de l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta, de 6 de febrer de 2024, sobre l’aplicació del Decret 7/2020 als supòsits de tutela o curatela representativa

    Número d'edicte 1701 - Pàgines 8821-8822

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Delegació a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les 3 vacants de la categoria de policia del cos de Policia Local de l’Ajuntament d’Artà

    Número d'edicte 1759 - Pàgines 8823-8824

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació modificació de crèdit núm. 4/2004

    Número d'edicte 1640 - Pàgina 8825

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Modificació acord implantació carrera professional Ajuntament de Binissalem

    Número d'edicte 1761 - Pàgines 8826-8832

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució per la qual s'amplia la suspensió temporal del Registre electrònic de sortida de documents oficials

    Número d'edicte 1742 - Pàgines 8833-8834

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2024, corresponent a la taxa de reposició ordinària d’efectius d’acord amb la LPGE 2023 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 1739 - Pàgina 8835

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2024 de l'Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 1738 - Pàgines 8836-8844

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases de subvencions per als projectes de les entitats culturals associatives o organitzatives sense ànim de lucre del municipi de Llubí

    Número d'edicte 1705 - Pàgines 8845-8847

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases d'ajudes a esportistes individuals i entitats esportives del municipi de Llubí

    Número d'edicte 1706 - Pàgines 8848-8853

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases del III Concurs de Microrelats per a joves del Museu d'Història de Manacor

    Número d'edicte 1749 - Pàgines 8854-8857

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta d'aprovació del Pla Normatiu municipal 2024

    Número d'edicte 1754 - Pàgines 8858-8859

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-861 de modificació del lloc de feina F20250033 Cap de Servei d’Habitatge, d’acord amb la petició de l’àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

    Número d'edicte 1712 - Pàgines 8860-8862