Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

Núm. 112625
Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per a la transformació global per a l’any 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 744451

Fets

1. D'acord amb el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Cooperació i Immigració executa les polítiques de cooperació i acció humanitària per a la defensa dels drets humans, l'erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible als territoris del Sud; educació per a la transformació social a les Illes Balears amb perspectiva local-global, i atenció i integració social a la població immigrant.

2. Aquesta convocatòria s'emmarca en la Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global, amb la finalitat de lluitar contra la pobresa en totes les seves manifestacions, a fi de reduir les desigualtats, promoure la justícia global, avançar cap a la realització efectiva dels drets humans, la promoció d'un nou model de vida i benestar dins els límits sostenibles del planeta i per a la construcció a les Illes Balears d'una ciutadania global crítica, responsable i compromesa.

3. En data 23 de desembre de 2021, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023. Aquest Pla preveu que la Direcció General de Cooperació, en el marc de l'objectiu estratègic IV.3.3, estableixi subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament en els països en desenvolupament.

4. Normativament, aquesta convocatòria es regeix pel Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 12 de juny). Els ajuts s'adrecen a les entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

5. Els ajuts susceptibles de ser atorgats en aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, d'acord amb la comunicació de la Comissió Europea relativa al concepte d'ajut d'estat, segons el que disposa l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que els projectes de cooperació al desenvolupament per presentar estan lligats a una activitat no econòmica de les organitzacions no governamentals de desenvolupament sol·licitants.

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; a proposta de la directora general de Cooperació i Immigració; amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria de Famílies i Afers Socials; amb l'autorització prèvia del Consell de Govern; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per a la transformació global, d'acord amb els punts de la convocatòria que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució i la resta d'annexos adjunts.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 3.320.000,00 € (tres milions tres-cents vint mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 3.320.000,00 € (tres milions tres-cents vint mil euros) amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, d'acord amb la distribució pressupostària següent:

• 2.510.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00

• 810.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.78000.00

4. Designar la directora general de Cooperació i Immigració òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Famílies i Afers Socials en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (20 de febrer de 2024)

La consellera de Famílies i Afers Socials Catalina Cirer Adrover

 

ANNEX 1 Punts de la convocatòria

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquests ajuts és el finançament de projectes que tenguin com a finalitat contribuir al desenvolupament humà i sostenible basat en l'equitat de gènere, orientat a superar les desigualtats globals i l'ús insostenible de l'ecosistema i a garantir els drets humans de la població dels països dels territoris del Sud.

1.2. Aquesta convocatòria estableix dues modalitats:

  • Modalitat A: projectes de desenvolupament de fins a 125.000,00 €.
  • Modalitat B: projectes de desenvolupament de fins a 60.000,00 €.

Cada modalitat disposa d'un formulari i un barem específics, adaptats a les característiques dels projectes.

1.3. Aquestes subvencions tenen la raó de ser en la necessitat de contribuir a erradicar la pobresa en els territoris del Sud i, en conseqüència, millorar les condicions de vida de la població. Amb aquesta línia de subvencions, es facilita la participació de la societat civil de les Illes Balears en projectes solidaris. També es pretén promoure la conscienciació de la societat sobre la realitat dels territoris del Sud.

1.4. L'Agenda 2030, que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el 2015 com un pla d'acció en favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances, és el full de ruta de la política de cooperació consensuada internacionalment. Mitjançant els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), es proposa erradicar, o almenys reduir, la pobresa en totes les dimensions, perquè és identificada com el major desafiament mundial actual i com el principal impediment per assolir el desenvolupament sostenible.

1.5. Així mateix, la Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global, estableix que la política balear de cooperació es fonamentarà en la plena realització dels drets humans de totes les persones, i posa en el centre la sostenibilitat ecològica i l'empoderament de l'agenda feminista i de les seves organitzacions.

1.6. El marc general de la planificació de la cooperació de les Illes Balears es materialitza mitjançant àmbits estratègics, com a marcs de planificació oberts i flexibles que permeten analitzar en la seva complexitat les múltiples dimensions de la pobresa, les desigualtats i les dinàmiques d'exclusió i expulsió social. Els tres àmbits identificats són transició ecosocial, governança dels pobles i aliances per a l'enfortiment organitzacional, i es prioritzaran els projectes que hi incideixin per caminar cap a una coherència de polítiques que vinculi el conjunt de l'actuació del Govern amb la transformació global basada en els drets humans, l'enfocament feminista i la sostenibilitat ecològica.

1.7. També es valoraran positivament els projectes que s'executin en els països següents:

— Àfrica subsahariana: Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Etiòpia, Burundi i República Democràtica del Congo.

— Amèrica central i Carib: Haití, Guatemala, El Salvador, Hondures i Nicaragua.

— Regió andina: Equador, Perú i Bolívia.

— Regió mediterrània: Marroc i República Àrab Sahrauí Democràtica, així com Algèria, Tunísia, Palestina i Líban, d'acord amb el que estableix el punt 4 de l'Estratègia de cooperació per a la transformació global a la Mediterrània 2023-2026, de la Direcció General de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears.

En el cas de projectes transnacionals, s'ha de tenir en compte el país amb la puntuació més alta.

No obstant això, també es poden presentar projectes per a la resta de països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), així com per als països menys avançats (PMA).

2. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 12 de juny).

3. Import màxim i crèdit pressupostari

3.1. L'import màxim que es destina a la convocatòria és de 3.320.000,00 € (tres milions tres-cents vint mil euros), amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, amb la distribució pressupostària següent:

Modalitat A:

• 2.150.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00

• 680.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.78000.00

Modalitat B:

• 360.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00

• 130.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.78000.00

Aquesta distribució té caràcter estimatiu, i l'alteració eventual de les quantitats destinades per partides i modalitats no exigeix modificar la convocatòria, sens perjudici que s'hagi de tramitar el procediment pressupostari i comptable que pertoqui. L'import que no s'apliqui a una de les dues modalitats permet incrementar la dotació econòmica de l'altra modalitat.

3.2. L'import màxim previst es pot ampliar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta ampliació no implica ampliar el termini per presentar sol·licituds ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

4. Nombre de projectes i import sol·licitat

4.1. Cada ONGD sol·licitant pot triar entre la modalitat A o la modalitat B. No es pot presentar un projecte a cada modalitat.

4.2. Per a la modalitat A, cada entitat sol·licitant pot presentar un màxim de dos projectes en aquesta convocatòria, sempre que la suma de les sol·licituds de subvenció dels projectes no superi els 125.000,00 €.

4.3. Per a la modalitat B, cada entitat sol·licitant pot presentar un màxim de dos projectes en aquesta convocatòria, sempre que la suma de les sol·licituds de subvenció dels projectes no superi els 60.000,00 €.

4.4. En tots els casos, es pot sol·licitar una subvenció equivalent al 100 % del pressupost del projecte.

4.5. Les entitats beneficiàries han de comunicar l'inici de l'execució del projecte en el termini màxim d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió. L'inici del projecte pot ser des de l'1 de gener de 2024.

5. Requisits de les ONGD beneficiàries

Poden resultar beneficiàries de les subvencions que estableix aquesta convocatòria les ONGD que compleixin els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre d'ONGD de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 43 del Decret 15/2018.

La constitució legal de l'entitat i la presència efectiva a les Illes Balears s'han d'haver produït, com a mínim, dos anys abans de la publicació de la convocatòria. A l'efecte del que s'estableix respecte del requisit de l'antiguitat que han d'acreditar les entitats beneficiàries, en el cas de successió d'entitats, s'ha de respectar l'antiguitat originària, sempre que aquesta circumstància s'acrediti en els nous estatuts.

b) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció.

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Haver justificat suficientment les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment del Govern de les Illes Balears, si n'és el cas.

e) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

f) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

g) No haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

h) Executar els projectes mitjançant l'actuació d'un o diversos socis locals en el territori del Sud. S'entén per soci local la persona jurídica creada i reconeguda legalment en el registre oficial corresponent com a entitat nacional sense ànim de lucre, d'acord amb la legislació del país on s'ha de desplegar l'acció, que manté relacions de col·laboració amb l'entitat beneficiària i que assumeix, en tot o en part, l'execució directa de les actuacions objecte d'ajuda.

6. Requisits dels projectes

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han de complir els requisits següents:

a) El projecte ha de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'ha d'emmarcar en els principis de la cooperació per a la transformació global. En cap cas, no es valoraran els projectes que no s'adaptin a l'objecte de la convocatòria.

b) La durada màxima dels projectes que es presentin és de divuit mesos (18) per a la modalitat A i de dotze mesos (12) per a la modalitat B, comptadors des de la data d'inici. Es considera que els projectes subvencionats han finalitzat una vegada transcorregut el termini d'execució previst, comptador des de la data d'inici del projecte.

7. Sol·licituds i termini de presentació

7.1.Les ONGD interessades han de presentar les sol·licituds electrònicament mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la CAIB per a aquesta convocatòria: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/5878508.

7.2. No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades per qualsevol altre mitjà electrònic diferent de la que s'assenyala en el punt anterior.

7.3. El termini de presentació de sol·licituds, per a ambdues modalitats, és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7.4. Amb la sol·licitud, s'han de presentar obligatòriament el formulari del projecte, la matriu de planificació i el pressupost, mitjançant els models normalitzats facilitats per la Direcció General de Cooperació i Immigració per a aquesta convocatòria. L'entitat ha de presentar també la documentació que acrediti els requisits.

7.5. La manca de presentació del formulari del projecte, de la matriu de planificació o del pressupost no és esmenable i implica l'exclusió del procediment i que no es valori el projecte.

7.6. El formulari del projecte i la matriu de planificació s'han de presentar amb tots els apartats emplenats, atès que els que es deixin buits o incomplets no es podran esmenar i no obtindran cap puntuació. Només es valorarà la informació que consti en ambdós documents presentats amb la sol·licitud.

7.7. La presentació del formulari, de la matriu de planificació o del pressupost en un model diferent del que s'estableix per a aquesta convocatòria en el tràmit específic implica l'exclusió del procediment i que no es valori el projecte.

7.8. La presentació de la sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria implica el consentiment per al tractament de les dades personals que s'hi puguin incloure, per poder-la tramitar.

7.9. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica que s'accepten les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria i en el Decret 15/2018.

8. Documentació que s'ha de presentar

8.1. La documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) Les declaracions responsables següents, d'acord amb els models normalitzats disponibles en el web http://dgcooper.caib.es:

— De complir les obligacions que estableixen per a les entitats beneficiàries l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 21 del Decret 15/2018 i aquesta convocatòria.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajut, d'acord amb la normativa aplicable, i de no haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment en què es publica la convocatòria.

— De totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat.

b) El formulari del projecte, la matriu de planificació i el pressupost, d'acord amb els models normalitzats, en què han de constar els antecedents, els objectius i els recursos humans i materials necessaris per executar les activitats, la població subjecte final i el pressupost, amb detall dels ingressos i les despeses o inversions prevists.

c) Amb relació al soci local, la documentació següent:

— Estatuts de l'entitat inscrits formalment en el registre corresponent.

— Certificat expedit per l'organisme oficial competent que acrediti que l'entitat té personalitat jurídica al país on radica.

— Document d'identificació de la persona responsable legal i del nomenament.

— Si el soci o contrapart local és una administració pública, certificat de compromís de participació en el projecte.

— Quan aquests documents estiguin en un idioma diferent de les llengües oficials de les Illes Balears, declaració responsable de la persona que representa l'entitat que n'acrediti el contingut.

d) Un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en què consti que està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, en el cas que l'entitat sol·licitant denegui expressament en la sol·licitud l'autorització perquè es comprovi d'ofici.

e) En el cas de fundacions, un document acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions comptables amb el protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

f) En el cas de desplaçament de personal expatriat, un informe signat per la persona que representa l'entitat legalment que en justifiqui la necessitat, com també les tasques que s'han de fer, el temps de dedicació i la retribució.

g) Una declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries (n'ha de tenir la titularitat l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible en el web http://dgcooper.caib.es. En el cas que els comptes ja estiguin d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou d'especificar en quin s'ha de fer el pagament.

8.3. L'entitat sol·licitant pot presentar documentació addicional que acrediti els requisits del formulari i dels criteris objectius de valoració dels projectes. Només s'acceptaran els annexos detallats en el tràmit electrònic. En cap cas, l'aportació d'aquest material no substitueix la informació inclosa en el formulari.

8.4. Tota la documentació del soci local s'ha de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears, en anglès, en francès o en portuguès. Pot haver-hi més d'un soci local.

8.5. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, s'ha de notificar a l'òrgan competent per resoldre el procediment qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es notifiqui el tancament de l'expedient.

8.6. En els projectes que ho requereixin, cal presentar documents probatoris de la titularitat de propietats o drets sobre els immobles, sempre que estiguin vinculats intrínsecament, d'una manera exclusiva o proporcional, a la intervenció que s'ha de desenvolupar.

9. Inici i instrucció del procediment

9.1. El procediment de concessió de subvencions s'inicia d'ofici per resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials i es fa efectiu mitjançant la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9.2. La competència per instruir el procediment correspon a la directora general de Cooperació i Immigració, que ha de verificar el compliment dels requisits necessaris per accedir a les subvencions i ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per impulsar i ordenar el procediment i elaborar-ne la proposta de resolució, d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, així com comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida.

9.3. Una vegada rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor ha de verificar que compleixen els requisits i que s'hi adjunta la documentació esmentada en el punt anterior. A més del que preveu el punt 7, són causes d'exclusió no esmenables les següents:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini establert en la convocatòria.

b) La sol·licitud de subvenció per a activitats l'objecte i la finalitat de les quals no estan prevists en la convocatòria.

9.4. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeixen el Decret 15/2018 i aquesta convocatòria, s'ha de requerir l'entitat interessada perquè esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb l'advertiment que, si transcorre el termini de deu dies hàbils sense que s'hagi esmenat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense més tràmits, amb la resolució prèvia corresponent, en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

9.5. D'acord amb el que disposa l'article 19.2 del Text refós de la Llei de subvencions, es constitueix una comissió avaluadora, que ha de valorar els projectes presentats d'acord amb els criteris objectius que estableix l'annex 2 d'aquesta convocatòria i emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

9.6. La Comissió Avaluadora està integrada pels membres següents:

a) Presidència: el cap del Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació i Immigració o la persona que delegui.

b) Vocalies:

— Dos o més funcionaris o funcionàries de l'equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i Immigració, designats pel president o presidenta.

— Un funcionari o funcionària de la Unitat de Gestió Econòmica, designat per la cap del servei.

c) Secretaria: un funcionari o funcionària de la Direcció General de Cooperació i Immigració, designat pel president o presidenta, amb veu però sense vot.

Quan el president o presidenta de la Comissió Avaluadora ho estimi necessari, es poden incorporar a la Comissió, amb veu però sense vot, les persones que es considerin adequades, amb coneixements o experiència en l'àmbit de la convocatòria o expertes en la matèria objecte del projecte.

El règim de constitució i el funcionament de la Comissió Avaluadora s'han d'ajustar a les normes que conté la secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

9.7. Atès l'informe de la Comissió Avaluadora, si escau, l'òrgan instructor ha de donar un termini d'audiència prèvia a les ONGD mitjançant una proposta de resolució provisional  — que s'ha de publicar en el tràmit específic de la Seu Electrònica—, perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors des de la publicació puguin presentar al·legacions a la puntuació obtinguda i/o als factor de correcció aplicats al projecte presentat en els termes establerts en el punt 11.1 d'aquesta convocatòria.

Revisades les al·legacions la Comissió Avaluadora publicarà la puntuació i els factors de correcció definitius.

9.8. Finalitzat el període d'al·legacions establert al punt anterior, l'òrgan instructor ha de formular les propostes de resolució corresponents.

Si la proposta és d'una quantia inferior a la sol·licitada, l'òrgan instructor ha de formular una proposta de reformulació pressupostària, que s'ha de publicar a la Seu Electrònica, concedint a les entitats un termini de deu dies perquè puguin presentar el projecte reformulat.  L'entitat responsable del projecte ha de comunicar per escrit a l'òrgan instructor si manté el pressupost inicial amb altres finançaments, que s'han d'especificar, o bé presentar una proposta de reformulació pressupostària i tècnica del projecte inicial que s'ajusti a la quantia proposada en els termes establerts en el punt 11 d'aquesta convocatòria. L'òrgan instructor una vegada aprovada la proposta de reformulació pressupostària, formularà la proposta de resolució definitiva.

La proposta de resolució definitiva, que s'ha de publicar a la Seu Electrònica. S'ha d'atorgar a les entitats beneficiàries un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució definitiva, per acceptar la subvenció o renunciar-hi. L'acceptació i el desistiment s'han de dur a terme de manera expressa mitjançant el tràmit específic previst a la Seu Electrònica. Aquesta proposta de resolució no crea cap dret a favor de l'ONGD beneficiària proposada davant l'Administració mentre no es dicti la resolució de concessió i es publiqui a la Seu Electrònica.

10. Valoració de les sol·licituds i selecció de projectes subvencionables

10.1. La concessió de la subvenció per a cada una de les modalitats s'ha de dur a terme pel procediment de concurs. A aquest efecte, s'entén per concurs el procediment per mitjà del qual els ajuts o subvencions es concedeixen a partir de la comparació de les sol·licituds presentades, per establir-hi una prelació amb l'aplicació dels criteris de valoració que es fixen en els annexos 2 i 3, fins a obtenir un nombre de punts comprès entre 0 i 100.

10.2. Són susceptibles de finançament els projectes que obtenguin la puntuació mínima següent en cada un dels blocs que s'estableixen en els annexos 2 i 3, corresponents a cada una de les modalitats.

Per a la modalitat A:

Bloc I: ONGD sol·licitant i soci local (mínim de 12 punts)

Bloc II: descripció del projecte (mínim de 14 punts)

Bloc III: recursos, sostenibilitat i avaluació (mínim de 8 punts)

Bloc IV: enfocaments i ODS (mínim de 4 punts)

Per a la modalitat B:

Bloc I: ONGD sol·licitant i soci local (mínim de 18 punts)

Bloc II: descripció del projecte (mínim de 10 punts)

Bloc III: recursos, sostenibilitat i avaluació (mínim de 6 punts)

Bloc IV: enfocaments i ODS (mínim de 3 punts)

10.3. Els projectes que obtenguin la puntuació mínima fixada en el punt 10.2 i que, a més, tenguin una valoració igual o superior a 65 punts poden ser finançats íntegrament, sens perjudici que s'hi apliqui algun factor de correcció, i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària. Els ajuts s'han de repartir d'aquesta manera fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.

10.4. Els projectes que tenguin una valoració inferior a 65 punts o que no obtenguin la puntuació mínima en cada un dels blocs fixada en el punt 10.2., es denegaran per no obtenir la puntuació mínima exigida.

10.5. Si la disponibilitat pressupostària no és suficient per subvencionar tots els projectes que hagin obtingut la puntuació mínima exigida en els punts 10.2. i 10.3, s'han de finançar per ordre decreixent de punts. Per a ambdues modalitats, si hi ha diversos projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, per determinar quins són els que es proposen per obtenir l'ajut, s'han de comparar successivament cada un dels apartats següents:

a) L'apartat 1.2 dels annexos 2 i 3, relatiu al soci local.

b) L'apartat 1.1 dels annexos 2 i 3, relatiu a l'entitat sol·licitant.

c) El bloc 2 dels annexos 2 i 3, relatiu a la descripció del projecte.

d) El bloc 4 dels annexos 2 i 3, relatiu als enfocaments i als ODS.

S'ha de proposar atorgar la subvenció a la primera entitat sol·licitant que obtengui més puntuació en un dels apartats esmentats segons l'ordre establert.

10.6. Si una vegada distribuït successivament el crèdit entre els projectes, el crèdit pressupostari disponible és insuficient per subvencionar l'import total sol·licitat pel darrer possible beneficiari, s'ha de notificar la proposta de resolució a l'entitat interessada perquè accepti o refusi la subvenció proposada o reformuli el projecte. En el cas que l'entitat no accepti la subvenció o presenti una reformulació que l'Administració no admeti, s'ha de proposar atorgar la subvenció, d'una manera successiva, a l'entitat sol·licitant o a les entitats sol·licitants que segueixin l'ordre de prelació fixat de conformitat amb el punt anterior.

10.7. En el cas que alguna entitat beneficiària desisteixi de la sol·licitud o renunciï a l'ajut, l'òrgan que el concedeix l'ha d'atorgar a l'entitat sol·licitant o a les entitats sol·licitants següents per ordre de puntuació, sense necessitat de fer una nova convocatòria, sempre que, amb la renúncia d'alguna de les entitats beneficiàries, s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds que han superat la puntuació prevista en l'apartat 10.3 i per a les quals manca crèdit pressupostari. L'òrgan competent ha de notificar la proposta a les entitats interessades. Una vegada que l'entitat sol·licitant o les entitats sol·licitants han acceptat la proposta, s'ha de dictar l'acte de concessió i s'ha de publicar.

11. Factors de correcció i reformulació del projecte

11.1. L'òrgan instructor pot aplicar factors de correcció consistents a reduir o excloure determinades despeses directes o indirectes relatives al cost del projecte, amb una motivació prèvia que ha de constar en l'acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta i en la resolució.

11.2. Quant a la reformulació, cal atenir-se al que disposa l'article 19 del Decret 15/2018. El termini d'audiència prèvia per la reformulació del projecte és de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la proposta de resolució provisional.

11.3. La reformulació s'ha de presentar segons el model normalitzat que proporciona la Direcció General de Cooperació i Immigració, disponible en el web http://dgcooper.caib.es. En el cas que s'apreciïn defectes esmenables en la reformulació presentada, s'ha de concedir a l'entitat interessada un termini de deu dies perquè pugui esmenar-los.

11.4. Si la proposta de resolució provisional de la subvenció és d'una quantia inferior a la sol·licitada, l'òrgan instructor pot donar audiència prèvia a l'entitat sol·licitant perquè presenti una proposta de reformulació tècnica i pressupostària del projecte inicial que s'adapti a la quantia proposada. En el pressupost reformulat s'han d'ajustar, si escau, els límits percentuals establerts en aquesta convocatòria per a determinades despeses, que s'hauran de calcular sobre la subvenció concedida finalment. La reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris de valoració establerts. En tot cas, cal atenir-se al que disposa l'article 19 del Decret 15/2018.

12. Resolució del procediment

12.1. L'òrgan competent per resoldre el procediment és la consellera de Famílies i Afers Socials.

12.2. Les resolucions dictades en aquest procediment, tant de concessió com de denegació, han de ser motivades i han de fixar, en cas de concessió, la quantia de la subvenció concedida. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, s'han de publicar a la Seu Electrònica en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de presentació de les sol·licituds.

12.3. En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser superior a la quantia sol·licitada.

12.4. Contra aquestes resolucions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Famílies i Afers Socials en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015 i l'article 57 de la Llei 3/2003. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Pagament de les subvencions

13.1. Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria s'han de pagar íntegrament una vegada resolta la concessió de la subvenció, mitjançant una bestreta del 100 % de la quantia concedida i sense necessitat de constitució de garanties, d'acord amb el que disposen l'article 20.3.a) de la Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global, i l'article 22 del Decret 15/2018.

13.2. Les entitats beneficiàries que no puguin dur a terme el projecte aprovat sense l'ajuda econòmica sol·licitada disposen d'un termini màxim de tres mesos, a partir del pagament de la subvenció, per iniciar l'execució del projecte, fet que han de comunicar formalment a la Direcció General de Cooperació i Immigració en aquest mateix termini, amb la indicació de la data d'inici del projecte, concretament, dia, mes i any.

14. Despeses subvencionables

14.1. Es consideren despeses subvencionables les que, d'una manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat objecte de l'ajut.

14.2. Aquestes despeses s'han de pressupostar en l'apartat corresponent del formulari amb la classificació següent:

a) Despeses directes

Primer. Terrenys o immobles (compra). S'inclouen en aquesta partida totes les despeses necessàries per adquirir els terrenys i els immobles i fer-ne la inscripció legal corresponent en els registres locals de propietat: imposts, taxes, despeses notarials, llicències legals, etc., quan siguin imprescindibles per a la consecució dels objectius. Se n'exclou la compra de seus administratives o d'habitatges per al personal local o expatriat. Tots els béns immobles adquirits amb càrrec a la subvenció han de ser propietat de les persones titulars de drets del projecte, del soci local o de les entitats públiques, segons l'article 27.2 del Decret 15/2018. Aquesta propietat s'ha d'acreditar en la memòria final del projecte amb un document que en certifiqui la titularitat.

Segon. Construcció o reforma d'immobles i infraestructures. S'inclouen en aquesta partida totes les despeses relacionades directament amb treballs de construcció i reforma, també inclosos la mà d'obra i els estudis tècnics. També s'hi inclouen les obres per instal·lar sistemes d'aigua i sanejament, així com per construir pous i sistemes de regadiu. No es poden imputar a la subvenció, en cap cas, despeses per reformes o reparacions en l'habitatge del personal local o expatriat, ni tampoc les efectuades en locals o seus de l'entitat beneficiària o de la contrapart local, excepte si coincideix amb les persones titulars de drets finals o si els immobles o les infraestructures es transfereixen a les persones titulars de drets o a les entitats públiques al final de la intervenció.

Tercer. Equips i materials inventariables. Els materials inventariables són aquells que formen part dels béns mobles. S'inclouen en aquesta partida totes les adquisicions d'immobilitzat material, mobiliari, maquinària i eines, vehicles, equips i programes informàtics. Per a l'adquisició de vehicles, l'entitat ha de presentar amb el formulari un informe que en justifiqui la necessitat per executar el projecte. Se n'exclouen l'equipament i l'adquisició de materials inventariables per a habitatges del personal del projecte. Tots els equips i materials inventariables adquirits amb càrrec a la subvenció han de ser propietat de les persones titulars de drets del projecte, del soci local o de les entitats públiques. Aquesta propietat s'ha d'acreditar en la memòria final del projecte amb un document que en certifiqui la titularitat.

Quart. Materials no inventariables i subministraments. El material no inventariable és aquell que es consumeix amb l'ús i que requereix reposició. S'inclouen en aquesta partida totes les adquisicions de material fungible, material d'oficina, llavors, planters i animals, com també els subministraments associats que estiguin relacionats directament amb la consecució dels objectius del projecte. Se n'exclou l'adquisició de subministraments per a habitatges del personal del projecte.

Cinquè. Funcionament sobre el terreny. S'han d'imputar a aquesta partida les despeses corrents de funcionament d'electricitat, aigua, comunicacions, manteniment, seguretat, neteja, lloguers i altres despeses anàlogues esdevingudes en el país d'intervenció, en el període d'execució i lligades al manteniment de les seus o dels locals necessaris per executar les activitats i a l'organització del soci local, generades per la gestió del projecte aprovat.

Sisè. Personal. S'inclouen en aquesta partida les despeses derivades de contractar el personal al servei del projecte, sempre que hi hagi una relació laboral, fixa o temporal, entre l'entitat i el treballador o treballadora. No són imputables a la subvenció despeses originades pels membres de les juntes directives o consells de direcció de les entitats. La imputació de les despeses derivades del personal ha de ser total o parcial segons la dedicació en l'actuació concreta de què es tracti. En el formulari, és necessari indicar el percentatge de jornada laboral que el personal dedicarà al projecte i imputar-hi només la part proporcional de la retribució. S'inclouen en aquesta partida salaris, assegurances socials a càrrec de l'entitat i altres provisions de fons de dipòsit obligats d'acord amb la legislació local i, en el cas de personal a l'exterior, altres assegurances subscrites a nom del personal o dels seus familiars de primer grau. Aquestes darreres assegurances, si no són obligatòries per la legislació laboral que correspongui, han de constar en el contracte laboral subscrit per l'entitat. No s'hi inclouen penalitzacions o compensacions per incompliments del contracte imputables a l'entitat beneficiària o a contraparts locals, ni recàrrecs per impagaments o retards en imposts retinguts o de la Seguretat Social, que no són imputables a la subvenció. Hi ha tres subpartides per a aquest concepte:

a) Personal local: personal contractat per l'entitat beneficiària o el soci local per dur a terme tasques relacionades directament amb la intervenció, sotmès a la legislació laboral del país on s'executa la intervenció i on presta els serveis, o d'un tercer país, sempre que sigui receptor d'ajut oficial al desenvolupament. Els costs salarials del personal local adscrit al projecte han de correspondre als salaris mitjans segons la categoria professional on es du a terme la intervenció.

b) Personal expatriat: personal contractat per l'entitat sol·licitant, sotmès a la legislació corresponent, que presta els serveis en el país d'execució i les tasques del qual es vinculen directament a la intervenció. La relació amb l'entitat beneficiària s'ha de regir pel Reial decret 519/2006 i per la resta de la legislació aplicable. Només s'accepten despeses de personal expatriat si l'entitat presenta amb el formulari un informe signat per la persona representant legal que en justifica la necessitat, les tasques que ha de fer, el temps de dedicació i la retribució. El personal nacional del país on s'executa el projecte no es pot considerar personal expatriat.

c) Personal en la seu: personal contractat per l'entitat beneficiària a les Illes Balears, sotmès a la legislació corresponent i que presta els serveis a les Illes Balears, amb independència dels desplaçaments ocasionals o regulars al país d'execució. La imputació pot ser total o parcial segons la vinculació al projecte. Aquest tipus de despeses no pot ser superior al 3 % de la subvenció sol·licitada.

En tots els casos, el personal contractat ha de disposar del contracte de treball corresponent i, si escau, del complement de destinació en el cas de cooperants, o d'altres complements, d'acord amb la normativa aplicable en cada cas. En els contractes s'han d'especificar les tasques per a les quals s'ocupa el treballador o treballadora, la modalitat de contractació, la categoria professional i el salari. En el cas que un contracte de treball sigui anterior a la concessió de la subvenció o que el treballador o treballadora només es dediqui parcialment a activitats relacionades amb l'execució d'un projecte determinat, no és necessari que constin expressament en el contracte les activitats que du a terme en relació amb aquest projecte.

Setè. Serveis tècnics i professionals. Són els serveis necessaris per realitzar capacitacions, seminaris, informes (diferents dels d'avaluació, que s'imputen a la partida corresponent), projectes d'obra, publicacions, control de gestió o altres tasques que no impliquin relació laboral i que no es puguin incloure en altres partides. També s'hi poden incloure les despeses de la cura d'infants de les persones participants durant les capacitacions, els tallers, etc. S'ha de prioritzar la contractació de professionals locals i, en el cas que només pugui dur a terme els serveis personal expatriat, l'entitat ha de presentar amb el formulari un informe que en justifiqui la necessitat.

Vuitè. Viatges, allotjaments i dietes. S'han d'incloure en aquesta partida totes les despeses relacionades amb desplaçaments, viatges, estades i dietes tant del personal vinculat al projecte com de les persones titulars de drets i relacionades directament amb les actuacions previstes, que s'han d'ajustar als preus del mercat local. Aquestes despeses no poden superar el 5 % de la subvenció sol·licitada. Només en el cas de projectes de formació i enfortiment de capacitats en què s'impliquin diverses comunitats locals separades geogràficament, aquestes despeses poden ser fins a un màxim del 15 % de la subvenció sol·licitada, sempre que en quedin provades la pertinència i la necessitat.

Novè. Despeses financeres. Inclou despeses d'assessories jurídiques o financeres, despeses notarials i registrals, indispensables per executar la intervenció i que no derivin de males pràctiques o incompliments legals de l'entitat beneficiària o les contraparts locals. S'hi han d'incloure les despeses bancàries dels comptes que consten a nom del projecte. També s'han d'incloure en aquest apartat les despeses derivades de les compulses de documents per part de notaris o autoritats locals, i les despeses de traducció de documents.

Desè. Avaluació externa. Es poden imputar com a despeses directes les relatives a l'avaluació externa del projecte. Aquest tipus de despeses no poden ser superiors al 8 % de la subvenció sol·licitada. En qualsevol cas, només s'accepten aquestes despeses quan el projecte inclou un pla d'avaluació amb els termes de referència com a document annex, partint dels criteris de pertinència, coherència, eficàcia, eficiència, impacte i sostenibilitat. En l'àmbit de les seves competències, la Direcció General de Cooperació pot difondre els informes d'avaluació que hagi subvencionat.

Onzè. Auditoria externa. Es poden imputar com a despeses directes les relatives a l'auditoria externa del projecte. Aquest tipus de despeses no poden ser superiors al 3 % de la subvenció sol·licitada. Les subvencions atorgades per un import superior a 80.000 € s'han de justificar necessàriament mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditoria.

b) Despeses indirectes o administratives

Corresponen a despeses derivades del funcionament regular de l'entitat sol·licitant i que també serveixen per sostenir l'execució de la intervenció. Aquestes despeses s'han d'imputar dins el període d'execució de la intervenció, i les entitats beneficiàries les han d'acreditar mitjançant una declaració responsable signada per la persona que les representa legalment. Aquest tipus de despeses indirectes no poden ser superiors al 8 % de la subvenció sol·licitada en projectes de la modalitat A i a l'11 % de la subvenció sol·licitada en projectes de la modalitat B.

14.3. Les despeses inventariables derivades dels punts primer, segon i tercer són amb càrrec al capítol 7 (transferències de capital) del pressupost disponible per a la convocatòria; totes les altres despeses són amb càrrec al capítol 4 (transferències corrents).

14.4. Les entitats han de posar tots els mitjans necessaris perquè els costs objecte de subvenció siguin els més adequats en preu i qualitat, i han de prioritzar l'ús de recursos materials i humans disponibles en el mercat local o regional. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses objecte de l'ajut no pot ser superior al valor de mercat.

14.5. Les entitats beneficiàries han de reinvertir en el projecte aprovat, com a despeses directes i en les partides que no tenguin limitació percentual, tots els interessos, ingressos financers o de qualsevol caràcter que la subvenció generi a Espanya o al país d'execució fins al moment en què es faci la despesa.

14.6. En el cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, l'entitat sol·licitant ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es concedeix la subvenció durant el temps mínim de deu anys, per als béns susceptibles d'inscripció en un registre públic, o de cinc anys, per a la resta de béns. Aquestes actuacions han de respectar la normativa del país pel que fa a permisos i llicències, prevenció de riscs, protecció ambiental, etc.

14.7. Quan l'import de la despesa susceptible d'ajut superi la quantia de 40.000,00 € (quaranta mil euros), en el cas de cost d'execució d'obra, o de 15.000,00 € (quinze mil euros), en la resta de casos, l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes d'empreses proveïdores diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per les característiques especials de les despeses subvencionables, en el mercat no hi hagi un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o excepte que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'adjuntar a la memòria final del projecte, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència, economia i prevenció de riscs laborals. Quan no s'elegeixi la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en la memòria. En les despeses imputades a terrenys i a construcció d'immobles vinculats a la intervenció, se n'han d'especificar el règim de propietat i la titularitat i se n'ha de presentar documentació probatòria suficient, segons el que disposa l'apartat 5.4 d'aquesta convocatòria.

14.8. Les despeses s'han de justificar d'acord amb el punt 18 d'aquesta convocatòria, i la subvenció s'ha de reduir proporcionalment a la part del pressupost que s'hagi deixat de justificar.

14.9. En cap cas, no són subvencionables les despeses següents:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, i interessos d'aplicació a la demora dels pagaments.

c) Despeses de procediments judicials derivats de l'activitat o del projecte subvencionat, o que hi estiguin relacionats.

d) Imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

14.10. En cap cas, la subvenció atorgada no es pot utilitzar per a despeses i atencions protocol·làries, per a material de marxandatge, per a indemnitzacions per acomiadaments, ni per a despeses de promoció genèrica de l'entitat o del soci local, captació de socis o voluntaris, o actuacions d'apadrinament.

15. Modificació dels projectes aprovats i ampliació de terminis

15.1. Les entitats beneficiàries queden obligades a comunicar immediatament qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament del projecte subvencionat.

15.2. És necessària l'autorització prèvia i expressa de l'òrgan que concedeix l'ajut en el cas de modificacions substancials. Es consideren modificacions substancials:

a) Les que afecten aspectes bàsics del projecte, com ara objectius, resultats, població beneficiària, ubicació territorial o soci local o contrapart.

b) Respecte al pressupost, la creació de partides no previstes inicialment en el projecte, i les variacions en les partides que, sense alterar la quantia de l'ajut i del valor del programa, superin el 10 % respecte del pressupost aprovat. Les variacions successives en la mateixa partida pressupostària inferiors al 10 % respecte del pressupost aprovat però que, sumades, arribin a aquest límit passen a tenir la consideració de modificació substancial.

c) Les que suposen una ampliació del termini d'execució superior als tres mesos

A aquest efecte, l'entitat beneficiària pot sol·licitar, posteriorment a la resolució de concessió i abans que acabi el termini màxim d'execució o de justificació de l'activitat, la modificació del contingut del projecte, per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin alterar les condicions d'execució de l'activitat objecte d'ajuda. En aquests casos, l'òrgan que concedeix l'ajut pot autoritzar-ne l'alteració, sempre que no impliqui un increment de la quantia de l'ajut concedit inicialment ni cap perjudici a tercers, mitjançant la modificació de la resolució de concessió que correspongui en cada cas.

15.3. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament després d'aparèixer les circumstàncies que les justifiquin i han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

15.4. Les modificacions dels projectes que, sense alterar la quantia de la subvenció i del valor del programa, no superin el percentatge previst estan condicionades a la comunicació a la Direcció General de Cooperació i Immigració. En aquest cas, les entitats poden compensar les variacions produïdes entre les diferents partides, i això no implica la necessitat de modificar el contingut de la resolució de concessió de l'ajut.

15.5. El termini màxim per acabar l'activitat es pot ampliar d'acord amb l'article 10.3.b) del Decret 15/2018.

15.6. L'entitat beneficiària pot sol·licitar una segona ampliació del termini de finalització si es produeixen situacions excepcionals, com ara desastres naturals, enfrontaments armats, crisis humanitàries, etc., que afectin directament l'execució del projecte i s'acreditin fefaentment. La sol·licitud de la segona ampliació s'ha de cursar sempre abans que conclogui el termini d'execució, en el qual s'han de considerar inclosos el termini inicial d'execució i la primera ampliació.

15.7. Una vegada acabada l'execució del projecte, l'entitat beneficiària pot sol·licitar, d'una manera motivada, una ampliació del termini màxim de justificació, sempre que no excedeixi la meitat del termini inicial, d'acord amb el que estableixen l'article 10.4 del Decret 15/2018 i l'article 32 de la Llei 39/2015.

16. Obligacions de les entitats beneficiàries

16.1. A més de les previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 21 del Decret 15/2018, són obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Comunicar l'acceptació o la renúncia respecte a la proposta de resolució de concessió en el termini de deu dies hàbils comptadors des que es publiqui aquesta proposta a la Seu Electrònica.

b) Comunicar la data d'inici d'execució del projecte en el termini màxim d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

c) Comunicar, en el termini de tres dies hàbils, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, i especificar-ne la quantia exacta, la procedència i la finalitat que es donarà a aquests fons. Aquest fet pot donar lloc a modificar la resolució de concessió de la subvenció, d'acord amb l'article 24 del Text refós de la Llei de subvencions.

d) Comunicar immediatament qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament del projecte subvencionat.

 

e) Informar en tot moment, a requeriment de la Direcció General de Cooperació i Immigració, de l'estat d'execució del projecte.

f) Facilitar tota la informació que els requereixi l'òrgan de control financer corresponent.

g) Lliurar un informe tècnic de seguiment de l'execució del projecte al cap de sis mesos del començament de l'activitat subvencionada per als projectes el termini d'execució dels quals sigui igual o superior a dotze mesos. Per als projectes amb un termini d'execució inferior a dotze mesos no s'han de presentar informes de seguiment. El termini per presentar aquest informe de seguiment és de quinze dies, una vegada complert cada període de sis mesos d'execució, i s'ha de presentar d'acord amb el model disponible en el tràmit específic publicat a la Seu Electrònica i no ha d'incloure factures o altres justificants de les despeses. El termini per presentar aquest informe no és susceptible d'ampliació.

h) Justificar les despeses efectuades amb càrrec als ajuts concedits, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l'execució del projecte, i en la forma escaient, d'acord amb el punt 18 d'aquesta convocatòria.

i) Incorporar d'una manera visible en el material imprès o en les actuacions derivades de la intervenció subvencionada el logotip oficial del Govern de les Illes Balears proporcionat per la Direcció General de Cooperació i Immigració, per identificar l'origen dels ajuts. Si l'entitat beneficiària també hi inclou el seu propi logotip, ambdós hi han d'aparèixer amb les mateixes dimensions i condicions de visibilitat.

j) Quan hi hagi contrapart o soci local, lliurar les quanties rebudes de l'Administració a les contraparts gestores de les accions.

k) No transferir els fons atorgats ni permetre que siguin gestionats per organitzacions intermediàries diferents de les entitats beneficiàries i dels socis locals designats en el formulari.

l) Obligar-se que tots els béns mobles i immobles adquirits amb la contribució de l'Administració autonòmica de les Illes Balears quedin vinculats formalment al projecte. En tot cas, quan es tracti de béns o altres drets reals, hi haurà un termini de deu anys, per als béns susceptibles d'inscripció en un registre públic, i de cinc anys, per a la resta de béns. L'entitat ha de presentar amb la memòria final els documents que n'acreditin el règim de propietat i la titularitat. En el cas d'immobles, ha de presentar la inscripció en el registre de propietat a nom dels destinataris, del soci local o de l'administració pública corresponent.

m) Quan els projectes prevegin l'enviament de personal expatriat, fer-se responsable de facilitar-li la formació necessària per executar el projecte i formalitzar les assegurances corresponents, així com complir les disposicions del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'Estatut dels cooperants, especialment les relatives a l'assegurança dels cooperants.

n) Reinvertir en el projecte aprovat, com a despeses directes, tots els interessos o els ingressos financers o de qualsevol caràcter que la subvenció generi a Espanya o al país d'execució fins al moment en què es faci la despesa.

o) Difondre, a través de les xarxes socials, els principals avenços i assoliments del projecte, fent referència explícita al finançament del Govern de les Illes Balears.

16.2. En qualsevol moment de l'execució del projecte, la Direcció General de Cooperació i Immigració pot requerir a l'entitat beneficiària qualsevol document, informe o aclariment tècnic, així com fer missions de seguiment o avaluacions externes en el terreny per verificar el grau de compliment de les actuacions, per a la qual cosa l'entitat beneficiària ha de facilitar la visita als llocs d'execució del projecte i el contacte amb les persones titulars de drets, així com la revisió de la documentació lligada al projecte.

17. Compatibilitat

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes i subvencions, independentment de la naturalesa i de l'entitat que les concedeixi, sempre que, conjuntament o aïlladament, no superin el cost de l'activitat objecte d'ajuda. És a dir, l'import derivat de la suma de totes les subvencions o ajudes atorgades no pot ser d'una quantitat que superi el cost de l'activitat subvencionada.

18. Justificació tècnica del projecte aprovat

L'entitat beneficiària ha de justificar tot el projecte aprovat en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data d'acabament de l'execució, mitjançant la modalitat de compte justificatiu, d'acord amb els models normalitzats proporcionats per la Direcció General de Cooperació i Immigració i disponibles en el web http://dgcooper.caib.es. La memòria justificativa final que s'ha de presentar ha de contenir la documentació següent:

• Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt, que ha d'especificar amb el màxim detall els objectius assolits, els resultats obtinguts, l'impacte, les activitats duites a terme i la sostenibilitat del projecte, sobre els quals s'han d'aportar dades rellevants i fonts de verificació objectives, d'acord amb el model de la Direcció General de Cooperació i Immigració, disponible en el web http://dgcooper.caib.es.

• En el cas que el projecte tengui prevista una avaluació externa, un resum dels principals resultats assolits.

• Un informe gràfic de l'execució del projecte. L'entitat ha de presentar fotografies o material audiovisual de les activitats duites a terme al llarg de l'actuació i especificar l'activitat concreta i el lloc on s'ha efectuat. Si les fotografies contenen imatges de persones, se'ls ha de demanar el permís prèviament.

• Una justificació econòmica, en els termes indicats en el punt 19 d'aquesta convocatòria.

 

​​​​​​​19. Justificació econòmica del projecte aprovat

19.1. Les subvencions atorgades per un import superior a 80.000 € s'han de justificar necessàriament mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditoria. La Instrucció 1/2019, de 26 de març de 2019, del director general de Cooperació per la qual s'estableix el procediment d'auditoria en la revisió dels comptes justificatius de subvencions concedides a l'empara del Decret 15/2018, publicada en el web http://dgcooper.caib.es, estableix els criteris d'actuació de les empreses auditores de comptes i la informació i els procediments que s'han de seguir en les tasques de revisió de comptes justificatius de subvencions de cooperació al desenvolupament. Les despeses derivades de l'informe d'auditoria s'han de justificar d'acord amb el que estableix el punt 6è de la instrucció esmentada:

— Factura original o còpia compulsada de l'empresa auditora i justificant de pagament.

— Còpia del contracte subscrit entre l'empresa auditora i l'entitat beneficiària de la subvenció.

19.2. Les subvencions atorgades per un import inferior o igual a 80.000,00 € s'han de justificar, a opció de l'entitat beneficiària, o bé mitjançant la modalitat de compte justificatiu o bé mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb l'informe d'auditoria esmentat en el punt anterior, en la forma regulada i complint les previsions dels articles 32 a 34 i 35, respectivament, del Decret 15/2018. En el primer cas, aquestes subvencions s'han de justificar amb un compte justificatiu amb la relació numerada i correlativa de les factures o d'altres documents de valor probatori equivalent, amb indicació de la quantia en euros i del concepte corresponent a cada factura, segons el model facilitat per la Direcció General de Cooperació i Immigració en el web http://dgcooper.caib.es. Així mateix, s'hi han d'adjuntar els documents següents:

a) El balanç final del projecte aprovat, que ha de contenir les despeses finançades pel Govern de les Illes Balears, les finançades per altres entitats o administracions públiques i les finançades amb fons propis. Així mateix, s'hi ha d'incloure la relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

b) La justificació de les despeses de la partida de personal local: una còpia del contracte laboral i del document d'identitat de tots els treballadors.

c) La justificació de la partida de construccions: originals o còpies dels certificats d'obra i del certificat de final d'obra, si escau.

d) Comprovants de les transferències efectuades amb els fons del projecte subvencionat, per acreditar les divises.

e) Documents acreditatius del tipus de canvi: originals o còpies (documents bancaris de les transferències rebudes pel soci local).

f) Una declaració responsable signada per la persona que representa legalment el soci local que acrediti haver rebut els fons al país destinatari i en què es faci referència a la Direcció General de Cooperació i Immigració com a finançadora, el número d'expedient, el títol del projecte i l'any d'execució.

g) El certificat d'un taxador independent acreditat degudament i inscrit en el registre oficial corresponent, en el cas d'adquisició de béns immobles, o declaracions d'autoritats públiques locals amb competència acreditada en valoració de béns immobles.

h) Una declaració responsable signada per la persona que representa legalment l'entitat beneficiària que acrediti les quantitats imputades a l'ajut en concepte de despeses indirectes, les quals no necessiten justificació, segons l'article 33.3 del Decret 15/2018.

D'acord amb el que preveu l'article 32.1.b) del Decret 15/2018, s'ha d'aplicar un sistema de justificació basat en el mostreig estadístic per partides, segons la informació facilitada per l'entitat en el compte justificatiu presentat. La mostra de justificants que es demanarà ha de ser estadísticament representativa en el conjunt de la partida i del compte justificatiu. El procés que s'adopti requereix uns estimadors descriptius per a un nivell de confiança del 95,50 % per a una distribució normal estàndard. Addicionalment, la Direcció General de Cooperació i Immigració, en qualsevol moment, pot demanar les factures que consideri adients per garantir l'aplicació correcta dels fons atorgats. En qualsevol cas, si la Direcció General troba deficiències en els justificants requerits segons el sistema de mostreig, demanarà a l'entitat que presenti tots els justificants de despesa del projecte per l'import total del projecte aprovat.

En relació amb el tipus de canvi, a l'hora de convertir en euros les despeses efectuades en moneda estrangera, es pot optar entre dos mètodes per aplicar els tipus de canvi:

—Mètode FIFO: el tipus de canvi al qual s'adquireix una remesa de fons s'aplica a totes les despeses efectuades fins que s'exhaureix la remesa.

—Tipus de canvi mitjà ponderat total: es ponderen tots els tipus de canvi efectuats per un període que pot ser inferior a un any o anual o que pot comprendre tot el període d'execució.

El mètode ha de ser el que triï l'entitat adjudicatària, d'acord amb el que s'ajusti millor als seus sistemes de gestió. En la gestió i la justificació d'una subvenció, no es poden utilitzar diferents mètodes per aplicar els tipus de canvi. En la llista de despeses s'ha d'indicar el mètode utilitzat per aplicar els tipus de canvi i el tipus de canvi aplicat a cada despesa. Sigui quin sigui el mètode, s'ha de basar sempre en el tipus de canvi que realment hagi intervingut entre els euros desemborsats per la Direcció General de Cooperació  i Immigració i la moneda local en què s'hagin abonat les despeses; és a dir, es tracta de determinar el cost real d'una despesa per a l'entitat adjudicatària. Per tant:

—S'han de tenir sempre en compte els tipus de canvi aplicats a les transferències al país d'execució, tant si s'han fet abans com si s'han fet després de l'execució de la despesa, pel fet d'haver anticipat els fons del soci local, tot i que hi ha d'haver correspondència entre les quanties globals transferides i les gastades.

—No s'admeten documents que acreditin tipus de canvi oficials d'una manera genèrica.

—No s'han de basar mai en estimacions de futur. Així, en un conveni de justificació econòmica anual, si s'hi fa servir un tipus de canvi mitjà ponderat, el període màxim en què es pot fer la ponderació és el que comprèn l'informe econòmic rendit.

—Les operacions de tipus de canvi s'han d'efectuar en mercats oficials i s'han d'acreditar amb els justificants emesos per les entitats que operen en aquests mercats.

Excepcionalment, i sempre que no sigui possible aplicar cap dels dos mètodes esmentats, es pot aplicar el tipus de canvi que estableix InforEuro, d'acord amb les instruccions del web http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. L'entitat ha d'acreditar aquesta excepcionalitat.

19.3. Totes les factures o documents justificatius de la despesa que s'imputin al projecte han d'estar estampillats degudament, amb el segell en els originals, quan siguin en paper, i digitalment en cas de documents originals digitals. Necessàriament han d'acreditar, almenys, l'origen del finançament. El model de segell d'estampillat es troba disponible en el web http://dgcooper.caib.es. A més, aquestes factures o documents justificatius que són de presentació preceptiva es poden substituir amb caràcter provisional per una còpia electrònica simple diligenciada pel responsable de l'entitat (és a dir, signada electrònicament) en la qual es declari responsablement la correspondència amb els documents originals. Quan s'utilitzin aquestes diligències provisionals, s'hi ha d'adjuntar també una declaració responsable en la qual s'indiqui el lloc on estan dipositats els originals i el compromís de presentar aquests originals o les còpies autèntiques, en cas que siguin totalment o parcialment requerits per la Direcció General de Cooperació i Immigració.

19.4. La despesa corresponent als ajuts concedits a organitzacions internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional, o a les entitats que les representen en l'àmbit de les Illes Balears, es pot justificar mitjançant l'aportació d'un certificat relatiu a l'aplicació correcta dels fons emès per l'òrgan de control propi de l'estat o l'organització, d'acord amb les normes corresponents dels estats o les organitzacions internacionals beneficiaris de les subvencions i els ajuts, o segons els mecanismes establerts en els acords o altres instruments internacionals aplicables.

19.5. Quan en el projecte concorrin diverses subvencions i ajuts procedents d'altres administracions, l'entitat beneficiària ha de justificar davant l'òrgan concedent l'import de la despesa subvencionada, a més de les aportacions pròpies i de tercers finançadors que no siguin administració pública. Respecte de les aportacions d'altres administracions públiques, únicament s'ha d'acreditar que s'han aplicat els fons a les activitats previstes, per a la qual cosa és suficient presentar els certificats que emetin la resta d'administracions públiques que hagin finançat el programa, el projecte o l'activitat, que incloguin l'import subvencionat. Les previsions que conté aquest apartat no alteren les funcions que la legislació vigent atorga a la Intervenció General de l'Administració autonòmica.

19.6. Els justificants requerits en aplicació del sistema de mostreig s'han de presentar d'acord amb el que disposa el punt 18.3, numerats correlativament del primer al darrer sense diferenciar-ne les partides, segons la llista de les despeses efectuades del compte justificatiu presentat.

19.7. Les despeses que s'imputin a la subvenció de la Direcció General de Cooperació i Immigració s'han d'haver produït dins el termini d'execució real del projecte. Les despeses produïdes fora d'aquest termini no són elegibles. Pel que fa a despeses d'avaluació externa, s'admeten factures efectuades en el període de justificació del projecte.

19.8. Quan els documents justificatius de les despeses estiguin en un idioma diferent dels oficials de les Illes Balears, s'ha de signar una declaració jurada que certifiqui que els conceptes i les quanties corresponents són els que detalla el compte justificatiu. Així mateix, la descripció del concepte corresponent a cada factura en el compte justificatiu ha d'estar en alguna de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

19.9. Com a aportacions locals, en concepte de despeses susceptibles d'ajut, es poden acceptar valoracions, sempre que estiguin acreditades suficientment i vinculades intrínsecament, d'una manera exclusiva o proporcional, a la intervenció que s'ha de desenvolupar. Aquestes valoracions s'han d'ajustar als preus del mercat local. Es consideren valoracions les aportacions de terrenys, locals, equips, materials i serveis que facin les persones titulars de drets, socis locals i altres entitats locals diferents de les entitats beneficiàries, com també la mà d'obra de les persones destinatàries finals vinculades directament a l'execució de les activitats pressupostades i que —en el cas de terrenys, locals o equips— s'hagin de transferir definitivament quan acabi l'execució, juntament amb la resta de béns adquirits amb càrrec al projecte objecte d'ajut. També es poden valorar els béns i els locals posats temporalment a disposició de l'execució directa del projecte, per un import equivalent al lloguer durant el temps en què s'utilitzin en el termini d'execució. Les valoracions s'han d'acreditar amb un certificat de la contrapart, de les persones titulars de drets del projecte o de l'entitat que aporti els béns i els serveis. En aquest certificat, o en un document annex, s'ha de descriure i quantificar l'aportació, amb indicació del nombre d'unitats, les hores de treball, els preus unitaris, si correspon, i la valoració total. Les valoracions s'han d'ajustar als preus del mercat local i, en el cas d'equips i béns, han de tenir en compte l'antiguitat. En la justificació final del projecte, en el cas que es produeixin augments en les valoracions del soci local respecte del pressupost aprovat, no poden suposar una disminució de la justificació de l'import subvencionat per la Direcció General de Cooperació i Immigració.

19.10. Tant la declaració responsable signada per la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant en concepte de despeses indirectes com el certificat per justificar les valoracions a les quals fa referència l'apartat anterior queden exclosos del sistema de justificació per mostreig descrit en l'apartat 18.2 i s'han de presentar amb la justificació final del projecte.

19.11. També es poden utilitzar rebuts de caixa com a justificants de la despesa. A aquest efecte, s'entenen per rebuts de caixa els documents que emet la mateixa entitat o subjecte que efectua el pagament, signats pel proveïdor dels béns o serveis, els quals, d'aquesta manera, acrediten que s'ha rebut l'import que s'hi indica. Els rebuts de caixa han de contenir, com a mínim, la informació següent: lloc i data d'emissió, descripció del bé o servei, quantitat rebuda, i nom i signatura de la persona donadora i de la rebedora. Amb caràcter general, la utilització de rebuts de caixa l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan que concedeix l'ajut, sens perjudici que la pugui validar posteriorment, sempre que consideri que l'autorització s'hauria produït si s'hagués sol·licitat amb caràcter previ. Per a activitats duites a terme a les Illes Balears no s'admeten rebuts de caixa. Així mateix, es poden utilitzar rebuts de caixa, en lloc de factures, sigui quin sigui l'import o la quantia que representen sobre l'ajut concedit i sense necessitat d'autorització prèvia, sempre que la documentació justificativa inclogui l'acreditació d'un organisme públic que els perceptors d'aquests pagaments no estan subjectes a obligacions impositives en el país on s'ha efectuat la despesa. Aquesta acreditació s'ha d'efectuar mitjançant la presentació de la norma corresponent o d'un document oficial expedit per un organisme públic competent o, en el cas que no sigui possible, per un òrgan de representació d'Espanya en el país (ambaixada, consolat o oficina tècnica de cooperació), o, si no n'hi ha, per l'ambaixada del país de la Unió Europea que exerceixi la representació d'Espanya.

19.12. Si s'esdevé alguna causa justificada que impedeixi raonablement complir l'obligació de presentar la justificació en el termini de tres mesos des que acabi el projecte, l'entitat n'ha de sol·licitar una pròrroga, mitjançant un escrit en el qual ha de justificar i motivar suficientment la sol·licitud d'ampliació. La sol·licitud s'ha de presentar sempre abans que venci aquest termini. En cap cas, no s'ampliarà un termini vençut. Les particularitats de l'ampliació s'han de dur a terme de conformitat amb el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015. Si la petició de pròrroga és procedent, l'òrgan concedent ha d'autoritzar expressament l'ampliació del termini de justificació mitjançant una resolució.

19.13. Si de la memòria final es desprèn que el cost definitiu del projecte és inferior a l'import previst inicialment, l'entitat ha de tornar la part de la subvenció no utilitzada, sens perjudici que sigui aplicable l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

19.14. En el cas que l'òrgan competent per comprovar la justificació i l'aplicació de l'ajut apreciï defectes en la justificació, ho ha de comunicar prèviament per escrit a l'entitat beneficiària, amb la finalitat que els esmeni. L'entitat disposa d'un termini de 45 dies hàbils per esmenar-los.

20. Responsabilitat i règim sancionador

20.1. L'entitat beneficiària de la subvenció és l'única responsable de l'execució del projecte, que és el fonament de la concessió, així com de la justificació de les despeses que se'n deriven, en la forma i amb les condicions que estableix aquesta convocatòria.

20.2. Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix el Text refós de la Llei de subvencions sobre infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions i d'acord amb les especialitats previstes en l'article 63 de la Llei 39/2015.

21. Reintegrament, revocació i criteris de gradació

21.1. Com a pressupòsit de l'obligació de l'òrgan competent d'iniciar el procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment, s'ha de dictar i notificar una liquidació de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei de subvencions.

21.2. Pertoca revocar la subvenció i reintegrar les quanties percebudes en els casos que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions.

21.3. Pel que fa a la revocació i al reintegrament de la subvenció, cal atenir-se al que disposen els articles 37 i 38 del Decret 15/2018. En aquest sentit, s'estableixen els criteris següents de gradació dels incompliments de les condicions imposades amb motiu de l'atorgament de la subvenció:

a) Incompliment total dels objectius o finalitats per als quals s'ha atorgat la subvenció: 100 %.

b) Incompliment total de l'obligació de justificació: 100 %.

c) Introducció de modificacions substancials sense l'autorització preceptiva: 100 % de les despeses que superin el percentatge per al qual es necessita l'autorització prèvia.

d) Subvenció no executada per qualsevol causa: 100 %.

En el supòsit d'incomplir les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, la quantia que s'ha de reintegrar s'ha de determinar amb l'aplicació del principi de proporcionalitat. No obstant això, aquest principi es pot modular tenint en compte el fet que el compliment s'aproximi significativament al compliment total i que s'acrediti una actuació inequívoca tendent al compliment dels compromisos. Entre aquests incompliments possibles, són objecte de reintegrament els següents, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els percentatges que s'indiquen:

a) Incompliment del termini d'execució de l'activitat sense l'autorització de la pròrroga o l'ampliació corresponent: fins al 20 % de les despeses executades fora de termini.

b) Justificació insuficient o deficient: fins al 10 % de la subvenció, proporcionalment a la documentació obligatòria no presentada o deficient.

c) Incompliment del requisit de mesures de difusió: proporcionalment, fins al 10 % de la subvenció.

d) Incompliment del requisit de disposar d'un equip de gestió o un òrgan de treball amb capacitat de decisió a les Illes Balears que pugui assumir la responsabilitat directa dels projectes o actuacions per als quals se sol·licita una subvenció i estar en condicions de facilitar en tot moment al Govern de les Illes Balears qualsevol aclariment, informació i documentació sobre la comptabilitat i la gestió del projecte durant les fases de seguiment, execució i justificació: proporcionalment, fins al 20 % de la subvenció.

21. Protecció de dades personals

Els tractaments de dades de caràcter personal de les persones físiques s'han de fer amb subjecció estricta al que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de la normativa sobre protecció de dades personals.

 

ANNEX 2 Criteris objectius per concedir la subvenció. Modalitat A

Bloc 1. Entitat sol·licitant i soci local (30 punts)

1.1. Entitat sol·licitant (15 punts)

1.1.1. Presència activa a les Illes Balears i treball en xarxa (5 punts)

— L'entitat de les Illes Balears disposa de l'organització i la capacitat tècnica necessàries per garantir la gestió del projecte (1 punt).

— Es coordina amb altres entitats a les Illes Balears o s'adhereix a xarxes locals (1 punt), nacionals o internacionals (1 punt) (fins a 2 punts).

— En els darrers tres anys ha duit a terme almenys dos projectes d'educació per a la transformació social (EpTS) a les Illes Balears  (fins a 2 punts).

1.1.2. Estratègia de gènere (2 punts)

— L'entitat presenta el pla d'igualtat de l'entitat vigent i aprovat per l'òrgan competent (1 punt).

— L'entitat aporta un document estratègic de gènere en cooperació vigent, definit i coherent (1 punt).

1.1.3. Línies de treball en cooperació de l'entitat (2 punts)

— L'entitat descriu amb claredat una estratègia de cooperació coherent i definida en el sector i el país (1 punt).

— L'entitat aporta un document estratègic de cooperació vigent, definit i coherent en el sector i el país (1 punt).

1.1.4. Experiència prèvia en la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament (2 punts)

— En els darrers tres anys ha gestionat almenys un projecte de cooperació de quantia igual o superior a la subvenció sol·licitada (2 punts), o bé

— En els darrers tres anys ha gestionat almenys un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 75 % de la subvenció sol·licitada (1 punt).

1.1.5. Experiència en relació amb la zona geogràfica (2 punts)

— En els darrers tres anys ha duit a terme un projecte en el mateix país (1 punt).

— En els darrers tres anys ha duit a terme un projecte en la mateixa regió (1 punt).

1.1.6. Experiència en relació amb l'àmbit d'intervenció (2 punts)

— En els darrers tres anys ha duit a terme dos o més projectes en el mateix àmbit d'intervenció (2 punts), o bé

— En els darrers tres anys ha duit a terme un projecte en el mateix àmbit d'intervenció (1 punt).

2.1. Soci local (15 punts)

2.1.1. Capacitat i línies de treball en cooperació del soci local (3 punts)

— El soci local treballa en xarxa i es coordina amb altres entitats o moviments socials (1 punt).

— El soci local exposa una estratègia d'intervenció coherent i definida en el sector i en la zona on es desenvolupa l'acció (1 punt).

— El projecte encaixa amb aquesta estratègia (1 punt).

2.1.2. Experiència en projectes i actuacions socials de desenvolupament (3 punts)

— En els darrers tres anys ha gestionat un o més projectes de cooperació de quantia igual o superior a la subvenció sol·licitada (3 punts), o bé

— En els darrers tres anys ha gestionat un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 75 % de la subvenció sol·licitada (2 punts), o bé

— En els darrers tres anys ha gestionat un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 50 % de la subvenció sol·licitada (1 punt).

2.1.3. Experiència en l'àmbit d'intervenció del projecte (3 punts)

— Ha duit a terme dos projectes o més en el mateix àmbit d'intervenció en els darrers tres anys  (3 punts), o bé

— Ha duit a terme almenys un projecte en el mateix àmbit d'intervenció en els darrers tres anys (1 punt).

2.1.4. Experiència de treball amb les persones titulars de drets (2 punts)

— El soci local té dos o més anys d'experiència de treball amb les persones titulars de drets (2 punts), o bé

— El soci local té un any d'experiència de treball amb les persones titulars de drets (1 punt).

2.1.5. Experiència prèvia amb l'entitat sol·licitant (2 punts)

— El soci local ha duit a terme almenys un projecte conjuntament amb l'entitat sol·licitant en els darrers tres anys (1 punt).

— S'adjunta un acord de col·laboració (1 punt).

2.1.6. Perspectiva de gènere (2 punts)

— El soci local presenta el pla d'igualtat de l'entitat vigent i aprovat per l'òrgan competent (1 punt).

— El soci local adjunta un document estratègic de gènere vigent i coherent (1 punt)

Bloc 2. Descripció del projecte (35 punts)

2.1. Antecedents i fonamentació del projecte (11 punts)

• El projecte té l'origen en les demandes de les persones titulars de drets, col·lectius organitzats o institucions locals, regionals o estatals (fins a 2 punts).

• Es justifica la pertinència de la intervenció (1 punt) i es descriu clarament la situació sobre la qual es vol intervenir, aportant dades actualitzades o línies de base que ho avalen (1 punt) (fins a 2 punts).

• El projecte disposa d'una anàlisi prèvia sobre les relacions de gènere en el lloc d'intervenció (1 punt) que promou canvis al llarg del projecte (1 punt) (fins a 2 punts).

• És un projecte de continuïtat (1 punt), i es detallen les millores sobre els resultats aconseguits en fases anteriors (1 punt) (fins a 2 punts).

• El projecte s'alinea o es complementa amb algun pla estratègic de desenvolupament del país o de la regió (1 punt) i es coordina amb l'administració local, regional o nacional (1 punt) (fins a 2 punts).

• Es coordina amb altres actuacions socials duites a terme per altres actors que treballen a la zona (1 punt).

 

​​​​​​​2.2. Persones titulars de drets (7 punts)

• Les persones titulars de drets estan correctament quantificades i identificades (1 punt).

• Les necessitats i els interessos col·lectius de les persones titulars de drets estan clarament identificats i definits (1 punt).

• Les persones titulars de drets participen com a subjecte actiu en totes les fases del projecte (1 punt), i l'entitat presenta un diagnòstic participatiu amb la població destinatària i les institucions locals per a la identificació de les necessitats i el disseny del projecte (1 punt) (fins a 2 punts).

• Es tenen en compte les necessitats dels col·lectius més vulnerables (infants, persones d'edat, persones amb discapacitat funcional, ètnies minoritàries, LGTBIQ) (1 punt).

• S'explica l'impacte diferenciador que pot tenir la intervenció sobre dones i homes i, en particular, en les seves relacions de gènere, en el control dels recursos, en el repartiment de la feina i de poder (fins a 2 punts).

2.3. Estratègia del projecte: matriu de planificació i lògica d'intervenció (13 punts)

• La lògica vertical del projecte expressa una relació causal de la planificació: entrades i activitats a resultats, resultats a objectiu específic i objectiu específic a l'objectiu general (fins a 3 punts).

• La lògica horitzontal del projecte expressa una coherència lògica entre resultats, indicadors i fonts de verificació (fins a 3 punts).

• Els indicadors s'expressen d'una manera concisa i són verificables objectivament (fins a 2 punts).

• Es presenten resultats (1 punt) i indicadors (1 punt) de gènere ben definits (fins a 2 punts).

• Les fonts de verificació estan associades correctament a cada indicador (1 punt).

• L'explicació narrativa de la lògica d'intervenció demostra un pla de treball coherent i és congruent amb la lògica interna de la intervenció (fins a 2 punts).

2.4. Activitats del projecte (4 punts)

• Les activitats són adequades i consistents amb els objectius del projecte, incloses les que corresponen a projectes formatius (fins a 2 punts).

• Les activitats contribueixen a assolir els resultats prevists (fins a 2 punts).

Bloc 3. Recursos, sostenibilitat i avaluació (19 punts)

3.1. Recursos necessaris i valoració econòmica del projecte (7 punts)

• Els recursos humans estan ben identificats i són coherents amb les necessitats del projecte : descripció del lloc de feina, funcions, etc. (fins a 2 punts).

• El pressupost i les partides estan distribuïts correctament i es respecten els límits percentuals (1 punt).

• La despesa de les partides es detalla d'una manera suficient i és coherent amb els recursos necessaris per a l'execució del projecte (fins a 2 punts).

• Els costs són proporcionats i no estan sobrevalorats (1 punt).

• Es preveu una avaluació externa (1 punt).

3.2. Sostenibilitat (6 punts)

• Es preveuen mesures coherents per garantir la sostenibilitat dels resultats referents a l'apropiació dels actors involucrats (1 punt).

• Es preveu el suport financer que ha de permetre mantenir la intervenció (1 punt).

• Les institucions o els organismes públics donen suport a la continuïtat (1 punt), i es presenten documents annexos que avalen aquest compromís (1 punt) (fins a 2 punts).

• L'estratègia de sortida està ben descrita i està previst fer una transferència adequada, tant als destinataris com a l'administració local (1 punt).

• S'han generat processos d'enfortiment de capacitats dels titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions (1 punt).

3.3. Seguiment i avaluació (4 punts)

• S'indiquen el pla, les eines i la metodologia per al seguiment i l'avaluació, les funcions dels diferents actors i les mesures de control que permetin anar identificant possibles situacions que puguin perjudicar la consecució dels resultats i l'objectiu previst (fins a 3 punts).

• Es preveu la rendició de comptes davant la població destinatària del projecte (1 punt).

 

​​​​​​​3.4. Activitat d'EpTS i difusió (2 punts)

• Es preveu i es descriu alguna activitat d'EpTS o de comunicació sobre el projecte adreçada a la ciutadania o institucions de les Illes Balears (1 punt), i la creació de material audiovisual i altres recursos divulgatius per difondre els resultats del projecte entre la ciutadania de les Illes Balears (1 punt) (fins a 2 punts).

Bloc 4. Enfocaments, prioritats i ODS (16 punts)

4.1. Enfocaments (8 punts)

• El projecte incorpora l'enfocament de drets humans al llarg del cicle i està dirigit al reconeixement i el compliment efectiu dels drets humans de les persones titulars de drets (2 punts).

• El projecte incorpora l'enfocament de lluita contra la pobresa al llarg del cicle i afavoreix la inclusió social (2 punts).

• El projecte incorpora l'enfocament feminista al llarg del cicle, té en compte les relacions de gènere i ofereix mesures per a l'assoliment dels drets de les dones (2 punts).

• La intervenció contribueix a la sostenibilitat ecològica i la resiliència del Sud al llarg del cicle del projecte (2 punts).

4.2. Prioritats geogràfiques i sectorials (6 punts)

• El projecte es desenvolupa en un país preferent per a la cooperació de les Illes Balears (3 punts).

• El projecte incideix en algun dels sectors per a la cooperació de les Illes Balears (3 punts).

4.3. ODS i Agenda 2030 (2 punts)

• S'identifiquen els objectius (1 punt) i les metes (1 punt) dels ODS als quals vol contribuir el projecte (fins a 2 punts).

 

ANNEX 3 Criteris objectius per concedir la subvenció. Modalitat B

Bloc 1. Entitat sol·licitant i soci local (45 punts)

1.1. Entitat sol·licitant (25 punts)

1.1.1. Presència activa a les Illes Balears i treball en xarxa (8 punts)

• L'entitat de les Illes Balears disposa de l'organització per garantir la gestió del projecte (fins a 2 punts).

• L'entitat disposa de deu persones sòcies o voluntàries a les Illes Balears (fins a 2 punts).

• Es coordina amb altres entitats a les Illes Balears o s'adhereix a xarxes locals, nacionals o internacionals (fins a 2 punts).

• En els darrers cinc anys ha duit a terme almenys una activitat de sensibilització, comunicació o EpTS a les Illes Balears (fins a 2 punts).

1.1.2. Estratègia de gènere (2 punts)

• L'entitat presenta el pla d'igualtat de l'entitat vigent i aprovat per l'òrgan competent (1 punt).

• L'entitat exposa una línia de treball coherent envers l'equitat de gènere (1 punt).

1.1.3. Línies de treball en cooperació de l'entitat sol·licitant (2 punts)

• L'entitat exposa una estratègia de cooperació coherent i definida en el sector i el país on es desenvolupa l'acció (fins a 2 punts).

1.1.4. Experiència en la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament (4 punts)

• En els darrers cinc anys ha gestionat almenys un projecte de cooperació de quantia igual o superior a la subvenció sol·licitada (4 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha gestionat almenys un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 75 % de la subvenció sol·licitada (3 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha gestionat almenys un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 50 % de la subvenció sol·licitada (2 punts).

1.1.5. Experiència en relació amb la zona geogràfica (fins a 5 punts)

• En els darrers cinc anys ha duit a terme un projecte en el mateix país (2 punts).

• En els darrers cinc anys ha duit a terme un projecte en la mateixa regió (3 punts).

1.1.6. Experiència en relació amb l'àmbit d'intervenció (fins a 4 punts)

• En els darrers cinc anys ha duit a terme dos projectes o més en el mateix àmbit d'intervenció (4 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha duit a terme un projecte en el mateix àmbit d'intervenció (2 punts).

1.2. Soci local (20 punts)

1.2.1. Línies de treball en cooperació i gènere del soci local (fins a 4 punts)

• El soci local exposa una línia de treball coherent envers l'equitat de gènere (1 punt).

• El soci local exposa una línia d'intervenció coherent i definida en el sector i en la zona on es desenvolupa l'acció (fins a 2 punts).

• El projecte encaixa amb aquesta línia (1 punt).

1.2.2. Experiència de treball amb la comunitat destinatària (fins a 4 punts)

• El soci local té cinc anys o més d'experiència de treball a la regió amb la comunitat destinatària (4 punts), o bé

• El soci local té dos anys d'experiència de treball a la regió amb la comunitat destinatària (3 punts), o bé

• El soci local té un any d'experiència de treball a la regió amb la comunitat destinatària (2 punts).

1.2.3. Experiència en projectes i actuacions socials de desenvolupament (fins a 4 punts)

• En els darrers cinc anys ha gestionat un o més projectes de cooperació de quantia igual o superior a la subvenció sol·licitada (4 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha gestionat un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 75 % de la subvenció sol·licitada (3 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha gestionat un projecte de cooperació de quantia igual o superior al 50 % de la subvenció sol·licitada (2 punts).

1.2.4. Experiència en l'àmbit d'intervenció del projecte (3 punts)

• En els darrers cinc anys ha duit a terme dos o més projectes en el mateix àmbit d'intervenció (3 punts), o bé

• En els darrers cinc anys ha duit a terme almenys un projecte en el mateix àmbit d'intervenció (2 punts).

1.2.5. Experiència prèvia amb l'ONGD sol·licitant (fins a 4 punts)

• El soci local ha duit a terme almenys tres projectes conjuntament amb l'entitat sol·licitant (4 punts).

• El soci local ha duit a terme almenys dos projectes conjuntament amb l'entitat sol·licitant (3 punts).

• El soci local ha duit a terme almenys un projecte conjuntament amb l'entitat sol·licitant  (2 punts).

1.2.6. Coordinació amb altres entitats (1 punt)

• El projecte es coordina amb altres actuacions similars a la zona d'altres ONGD o moviments socials (1 punt).

Bloc 2. Descripció del projecte (25 punts)

2.1. Antecedents i fonamentació del projecte (5 punts)

• Es justifica la pertinència de la intervenció i es descriu clarament la situació sobre la qual es vol intervenir, aportant dades actualitzades que ho avalen (fins a 2 punts).

• Es descriu d'una manera clara la fase d'identificació i prospecció del projecte (1 punt).

• És un projecte de continuïtat, queda justificada la necessitat d'aquesta nova fase i plantegen millores (fins a 2 punts).

2.2. Persones titulars de drets (7 punts)

• Les persones titulars de drets estan correctament quantificades i identificades (1 punt).

• Les necessitats i els interessos col·lectius de les persones titulars de drets estan clarament identificats i definits (1 punt).

• Es detallen els criteris de selecció de les persones titulars de drets (1 punt) i corresponen als col·lectius més desfavorits (1 punt) (fins a 2 punts).

• Les persones titulars de drets participen com a subjecte actiu en les fases d'identificació, planificació i execució del projecte (1 punt).

• S'identifiquen els obstacles que dificulten la participació de les dones (1 punt) i les mesures previstes per afavorir-ne la participació (1 punt) (fins a 2 punts).

2.3. Estratègia del projecte: matriu de planificació i resultats (fins a 9 punts)

• La lògica vertical del projecte expressa una relació causal de la planificació: entrades i activitats a resultats, resultats a objectiu específic i objectiu específic a l'objectiu general (fins a 2 punts).

• La lògica horitzontal del projecte expressa una coherència lògica entre resultats, indicadors i fonts de verificació (fins a 2 punts).

• Els indicadors s'expressen d'una manera concisa i són verificables objectivament (1 punt).

• Les fonts de verificació estan associades correctament a cada indicador (1 punt).

• Es presenten resultats i indicadors de gènere ben definits (1 punt).

• L'explicació narrativa de la lògica d'intervenció demostra un pla de treball coherent i és congruent amb la lògica interna de la intervenció (fins a 2 punts).

2.4. Activitats del projecte (4 punts)

• Les activitats es descriuen d'una manera clara i concreta (1 punt).

• Les activitats contribueixen a assolir els resultats prevists (fins a 2punts).

• Les activitats estan programades en un cronograma coherent (1 punt).

Bloc 3. Recursos, sostenibilitat i avaluació (15 punts)

3.1. Recursos necessaris i valoració econòmica del projecte (6 punts)

• Els recursos humans estan ben identificats: descripció del lloc de feina, funcions, etc. (1 punt).

• Els recursos humans són coherents amb les necessitats del projecte: relació entre quantitat de persones i hores (1 punt).

• El pressupost i les partides estan distribuïts correctament, i es respecten els límits percentuals (1 punt).

• La despesa de les partides es detalla d'una manera suficient i és coherent amb els recursos necessaris per executar el projecte (fins a 2 punts).

• Els costs són proporcionats i no estan sobrevalorats (1 punt).

3.2. Sostenibilitat (4 punts)

• Es preveuen mesures coherents per garantir la sostenibilitat dels resultats referents a l'apropiació dels actors involucrats (fins a 2 punts).

• Es preveuen els factors financers que han de permetre mantenir la intervenció (1 punt).

• Les institucions o els organismes donen suport a la continuïtat de les actuacions iniciades amb el projecte i aporten cartes de suport (1 punt).

3.3. Seguiment i avaluació (3 punts)

• Es descriu el procés de seguiment (1 punt).

• Es descriu el procés d'avaluació (1 punt).

• Es preveu i s'exposa la participació dels actors involucrats en el procés d'avaluació (1 punt).

3.4. Activitat de sensibilització o informació (2 punts)

• Es preveu i es descriu alguna activitat d'EpTS o de comunicació sobre el projecte adreçada a la ciutadania o a institucions de les Illes Balears (1 punt), i la creació de material audiovisual i altres recursos divulgatius per difondre els resultats del projecte entre la ciutadania de les Illes Balears (1 punt) (fins a 2 punts).

Bloc 4. Enfocaments, prioritats i ODS (15 punts)

4.1. Enfocaments (4 punts)

• El projecte incorpora l'enfocament de drets humans al llarg del cicle i està dirigit al reconeixement i el compliment efectiu dels drets humans de les persones titulars de drets (1 punt).

• El projecte incorpora l'enfocament de lluita contra la pobresa al llarg del cicle i afavoreix la inclusió social (1 punt).

• El projecte incorpora l'enfocament de gènere al llarg del cicle, té en compte les relacions de gènere i ofereix mesures per a l'assoliment dels drets de les dones (1 punt).

• La intervenció contribueix a la sostenibilitat ambiental, o almenys hi ha la garantia que no tindrà un impacte ambiental negatiu (1 punt).

4.2. Prioritats geogràfiques i sectorials (8 punts)

• El projecte es desenvolupa en un país preferent per a la cooperació de les Illes Balears (5 punts).

• El projecte incideix en algun dels sectors per a la cooperació de les Illes Balears (3 punts).

4.3. ODS i Agenda 2030 (3 punts)

• Es descriu de quina manera el projecte incorpora els ODS al llarg del cicle (1 punt) i es detalla a quines metes contribueix (2 punts) (fins a 3 punts).