Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases per a regir la convocatòria pública per a la formalització de contractes privats de patrocini amb l'EPRTVIB

    Número de registre 1757 - Pàgines 8863-8879

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a la devolució de la finança definita per a l'execució del contracte d’obra per a la millora de l’enllumenat públic i eficiència energètica del passeig de costa de la Colònia de Sant Jordi, fases VI, VII i VIII

    Número de registre 1692 - Pàgina 8880

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a la devolució de la finança definitiva per a l'execució del contracte contracte pel subministre i instal·lació de pèrgola fotovoltaica de 17 kw, per autoconsum compartit i un punt de càrrega doble per vehicles elèctrics a l’aparcament del CEIP de Ses Salines

    Número de registre 1696 - Pàgina 8881

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Informació pública sobre el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de l’autorització ambiental integrada de la granja de gallines ponedores Ses Cisternes, promoguda per Avícola Son Perot, al TM de Llucmajor

    Número de registre 946 - Pàgina 8882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Anunci pel qual es fa pública la modificació de la composició de la junta directiva de la Federación Balear de Natación (període 2020-2024)

    Número de registre 1763 - Pàgina 8883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per a la transformació global per a l’any 2024

    Número de registre 1728 - Pàgines 8884-8885

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2328/2020 relatiu al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar i piscina, C/Pare Joan Crespí 28, TM Palma

    Número de registre 343 - Pàgina 8886

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/00693E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, polígon 1, parcel·la 78, TM Consell

    Número de registre 1671 - Pàgina 8887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/05017E relativa al Projecte bàsic de reforma local comercial. (Canvi d’ús) passar de local a dos habitatges, C/Gessamí 29, C/Heura 39, TM Palma

    Número de registre 1672 - Pàgina 8888

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02645E relativa al Projecte de reforma de línia aèria de mitjana tensió Carrió a 15 KV per a la connexió de nou parc solar fotovoltaic Rotes Noves, polígon 2, parcel·les 1, 407, 413, 557, TM Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 1673 - Pàgina 8889

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/06448E relativa al Projecte bàsic refós habitatge aïllat i piscina, C/Olivera 10, TM Calvià

    Número de registre 1674 - Pàgina 8890

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2020/05206E relativa al Projecte tècnic de regularització de l'emplaçament de radiocomunicacions Telxius Torres de España S.L.», C/ Licorers 1, TM Marratxí

    Número de registre 10699 - Pàgina 8891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici de 2024

    Número de registre 1578 - Pàgines 8892-8893

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 755/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1726 - Pàgina 8894

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 744/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1717 - Pàgina 8895

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 752/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1718 - Pàgina 8896

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 747/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1719 - Pàgina 8897

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 742/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1720 - Pàgina 8898

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 762/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1721 - Pàgina 8899

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 754/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1724 - Pàgina 8900

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 761/2023 contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, de dia 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa (BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2023)

    Número de registre 1727 - Pàgina 8901

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució del vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, de dia 9 de febrer de 2024, relatiu a l'aprovació de la convocatòria de subvencions dirigida a les Federacions Esportives de les Illes Balears consistent en un ajut econòmic per realitzar actuacions destinades a la digitalització de l'activitat esportiva a Mallorca. Any 2024

    Número de registre 1746 - Pàgines 8902-8904

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 19 de febrer de 2024, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària per incorporar al pressupost del 2023, actualment de vigència prorrogada, els ajuts nominatius prevists en el projecte de pressupost del 2024 (exp. 0426- 2024-000001)

    Número de registre 1745 - Pàgina 8905

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Extinció dels drets funeraris temporals de sepultures i nínxols municipals del cementiri d’Alcúdia

    Número de registre 1661 - Pàgines 8906-8909

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Exposició pública i aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Circulació

    Número de registre 1736 - Pàgina 8910

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació inicial modificació Reglament orgànic municipal

    Número de registre 1750 - Pàgina 8911

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la rectificació d’error material o de fet existent en el llistat del càrrec comptable núm. 8/2024 relatiu al padró fiscal de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament, del casc urbà i urbanitzacions del terme municipal, del 4t. trimestre de 2023 i de les liquidacions que l’integren, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 1740 - Pàgina 8912

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació de crèdit 2/2024

    Número de registre 1765 - Pàgina 8913

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2024

    Número de registre 1773 - Pàgina 8914

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Exposició pública de l'escriptura de reparcel·lació voluntària

    Número de registre 1751 - Pàgines 8915-8916