Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

    Número d'edicte 10309 - Pàgines 49317-49320

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 10311 - Pàgines 49321-49322

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir el programa del Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades (Codi RUCT 5601504)

    Número d'edicte 10320 - Pàgines 49323-49324

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual s’adopten els paràmetres i la metodologia per al càlcul de la compensació extraordinària a què fa referència la lletra a) de l’article 17.1, en relació amb la lletra d) de l’article 18.3, del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

    Número d'edicte 10312 - Pàgines 49325-49327

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

    Número d'edicte 10315 - Pàgines 49328-49332

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 10317 - Pàgines 49333-49337

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de concessió dels premis anuals Esports IB 2022

    Número d'edicte 10319 - Pàgines 49338-49339

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de pel qual es crea l’escola infantil incompleta de primer cicle Antoni Pons, de Moscari, de la qual és titular l’Ajuntament de Selva

    Número d'edicte 10316 - Pàgines 49340-49341

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu

    Número d'edicte 10321 - Pàgines 49342-49346

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’atén el requeriment formulat per la delegada del Govern a les Illes Balears, en el qual es sol·licita la modificació de l’apartat 5.2.9 del Pla de Gestió Natura 2000 Illots del llevant d’Eivissa, aprovat pel Decret 29/2022, d’1 d’agost

    Número d'edicte 10322 - Pàgina 49347

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’atén el requeriment formulat per la delegada del Govern a les Illes Balears, en què es sol·licita l’anul·lació de l’apartat 5.2.10 del Pla de Gestió Natura 2000 Illa de l’Aire, aprovat pel Decret 17/2022, de 23 de maig

    Número d'edicte 10323 - Pàgina 49348

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 10253 - Pàgines 49349-49350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 10255 - Pàgines 49351-49362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 10262 - Pàgines 49363-49364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 17 de novembre de 2022 de correcció d’errors en l’annex 1 de la Resolució d’11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

    Número d'edicte 10203 - Pàgines 49365-49367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’errata de la “Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

    Número d'edicte 10276 - Pàgina 49368

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s’amplia el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables, i es corregeix un error material

    Número d'edicte 10235 - Pàgines 49369-49371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a tres entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 10243 - Pàgines 49372-49377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’establiment, el manteniment o la modificació del concerts educatius de primer i segon de batxillerat per al curs escolar 2021-2022 per al centre Aixa i Llaüt

    Número d'edicte 10266 - Pàgines 49378-49379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de novembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 699/2022 TSJ interposat contra el Decret 31/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 10250 - Pàgina 49380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de novembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 698/2022 TSJ interposat contra el Decret 32/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 10251 - Pàgina 49381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de novembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 697/2022 TSJ interposat contra el Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 10264 - Pàgina 49382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de novembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 700/2022 TSJ interposat contra el Decret 30/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 10265 - Pàgina 49383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la modificació de la resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

    Número d'edicte 10272 - Pàgines 49384-49386

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Reforma i ampliació per a agroturisme, Cases de Cala Moltó, TM Capdepera (204A/2017)

    Número d'edicte 10285 - Pàgines 49387-49402

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

    Número d'edicte 10249 - Pàgines 49403-49404

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 25 de novembre de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 10274 - Pàgines 49405-49406