Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 704350
Correcció d’errata de la “Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de las Illes Balears núm. 149, de 17 de novembre de 2022, s'ha detectat una errata a la versió catalana. L'errata consisteix en la publicació errònia de part del punt 10.

Per això, a instància de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors i a proposta dels serveis d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears i d'acord amb els articles 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

Rectificar l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la versió catalana de l'edicte 9706 de 2022, en el sentit expresat en la motivació d'aquesta resolució. Atesa la naturalesa de l'error la rectificació es fa en el sentit següent:

Allà on diu:

10. Termini de presentació de sol·licituds

10.1. Per als beneficiaris prevists en l'apartat 2.1.1:

— Per a operacions d'inversió i per operacions de liquiditat per a pimes formalitzades entre l'1 de

Ha de dir:

10. Termini de presentació de sol·licituds

10.1. Per als beneficiaris prevists en l'apartat 2.1.1:

— Per a operacions d'inversió i per operacions de liquiditat per a pimes formalitzades entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, el termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució de 25 de febrer de 2022 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 9 de desembre de 2022.

— Per a operacions de liquiditat per a pimes formalitzades entre l'1 d'octubre de 2022 i el 31 de maig de 2023, el termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució d'11 de novembre de 2022 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 25 de febrer de 2022 esmentada i fins al 15 de juny de 2023.

10.2. Per als beneficiaris prevists en els apartats 2.1.2 (determinades grans empreses elegibles) i 2.1.3 (estacions de servei), el termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de 2 de maig de 2022 per la qual es modifica la Resolució de 25 de febrer de 2022 esmentada i fins al 9 de desembre de 2022.

 

Palma, 25 de novembre de 2022

El secretari general

Benito Prósper Gutiérrez