Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears (RGE núm. 11825/22)

    Número de registre 10239 - Pàgines 49408-49427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’error material de la publicació en el BOIB núm.143, de data 5 de novembre de 2022 sobre la Informació pública de l’Estudi d’impacte ambiental, autorització per a l’ampliació de la pedrera Son Chibetlí núm. 64 del terme municipal de Petra

    Número de registre 10260 - Pàgina 49428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per la sol·licitud de la subvenció en el tràmit de subvencions per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

    Número de registre 10270 - Pàgina 49429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de setembre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10277 - Pàgina 49430

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10278 - Pàgina 49431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10279 - Pàgina 49432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10282 - Pàgina 49433

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte de tancament de l'espai arqueològic i militar de sa Caleta, TM Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 10283 - Pàgina 49434

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives del Consell de Mallorca

    Número de registre 10245 - Pàgines 49435-49441

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 18-2022, suplement de crèdit

    Número de registre 10268 - Pàgina 49442

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022

    Número de registre 10232 - Pàgines 49443-49444

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris per mitjà de romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 10280 - Pàgina 49445

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/6468

    Número de registre 10273 - Pàgina 49446

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari 02-2022

    Número de registre 10256 - Pàgina 49447

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicaciones de diferent àrea de despesa

    Número de registre 10261 - Pàgina 49448

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit

    Número de registre 10199 - Pàgina 49449

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 23/2022, per crèdit extraordinari al pressupost per l'exercici 2022

    Número de registre 10252 - Pàgina 49450

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 24/2022, per crèdit extraordinari al pressupost per l'exercici 2022

    Número de registre 10254 - Pàgina 49451

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Pressupost per l'exercici 2023 i plantilla de personal: Aprovació incial

    Número de registre 10259 - Pàgina 49452

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Segona aprovació inicial del Pla especial de protecció del bé d’interès cultural (zona arqueològica) dels Closos de Can Gaià

    Número de registre 10238 - Pàgines 49453-49454

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Adhesió de l’Ajuntament de Felanitx a l’Associació GALP Mallorca

    Número de registre 10236 - Pàgina 49455

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional del 3er. expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022

    Número de registre 10288 - Pàgina 49456

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal n. 25 reguladora del Preu Públic per a la prestació dels serveis d'Escoletes infantils de 0 a 3 anys

    Número de registre 10310 - Pàgina 49457

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 43-2022 de suplement de crèdit

    Número de registre 10246 - Pàgina 49458

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expd. 42-2022 suplement de crèdit

    Número de registre 10247 - Pàgina 49459

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 41-2022 suplement de crédit

    Número de registre 10248 - Pàgina 49460

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 32/2022 en la modalitat  de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 10289 - Pàgina 49461

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 19/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 10257 - Pàgina 49462

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per al reajustament i ordenació dels volums edificables, de la parcel·la lucrativa de la UA-04SE, situada entre els carrers César Puget Riquer, Josep Guasch Vic, Sant Joan i Joaquín Gadea, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 10068 - Pàgina 49463