Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705269
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de febrer de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 15) l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries.

L'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 també disposa que la meritació de les retribucions corresponents a favor del personal laboral integrat en els col·lectius esmentats requereix, en tot cas, que l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat instrumental motivi la impossibilitat material de la compensació de les hores extraordinàries amb temps de descans.

Aquest Acord s'ha modificat al llarg d'aquests darrers anys mitjançant els acords següents: l'Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2017 (BOIB núm. 30, d'11 de març); el de 17 de novembre de 2017 (BOIB núm. 141, de 18 de novembre); el de 23 de febrer de 2018 (BOIB núm. 25, de 24 de febrer); el de 23 de març de 2018 (BOIB núm. 37, de 24 de març); el de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 46, de 14 d'abril); el de 13 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87, de 14 de juliol); el de 27 de juliol de 2018 (BOIB núm. 93, de 28 de juliol); el de 7 de setembre de 2018 (BOIB núm. 111, de 8 de setembre); el de 14 de setembre de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre); el de 5 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 123, de 6 d'octubre); el de 10 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre); el de 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre); el de 8 de febrer de 2019 (BOIB núm. 18, de 9 de febrer); el de 7 de març de 2019 (BOIB núm. 32, d'11 de març), rectificat per l'Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2019 (BOIB núm. 35, de 16 de març); el de 22 de març de 2019 (BOIB núm. 38, de 23 de març); el de 3 de maig de 2019 (BOIB núm. 61, de 4 de maig); el de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre); el de 3 d'abril de 2020 (BOIB núm. 51, de 3 d'abril); el de 7 de setembre de 2020 (BOIB núm. 155, de 8 de setembre); el de 8 de febrer de 2021 (BOIB núm. 17, de 9 de febrer); el de 23 de desembre de 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre); el de 21 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer); el de 14 de març de 2022 (BOIB núm. 37, de 15 de març); el de 23 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig); el de 4 de juliol de 2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol); el d'1 d'agost de 2022 (BOIB núm. 100, de 2 d'agost); el de 22 d'agost de 2022 (BOIB núm. 111, de 23 d'agost), i el de 24 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 138, de 25 d'octubre).

En relació amb els processos d'estabilització d'ocupació temporal, l'article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, estableix l'obligació de publicar les convocatòries dels processos d'estabilització abans del 31 de desembre de 2022, mentre que la resolució d'aquests processos ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

L'aplicació de l'article 2.2 de la Llei 20/2021 esmentada, quant a l'obligació de publicar les convocatòries dels processos d'estabilització abans del 31 de desembre de 2022, suposarà que el personal de les unitats encarregades de la maquetació i de l'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, s'hagin de fer càrrec d'un nombre alt i indeterminat d'edictes referits als processos d'estabilització del personal del sector públic. Això implicarà un augment de feina respecte a la que exerceixen habitualment, que ja de per si és molt alta a finals d'any, amb la llei anual de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els pressuposts dels consells insulars i dels ajuntaments, ordenances fiscals, etc.

D'altra banda, els processos d'estabilització d'ocupació temporal també resulten d'aplicació al personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic. En aquest punt, cal esmentar el Decret 67/2016, de 25 de novembre, del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té per objecte regular l'organització, el funcionament i el règim jurídic del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, Registre Central).

El Registre Central, adscrit actualment a la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, és l'òrgan competent per a la inscripció ordenada i sistemàtica de tot el personal sotmès al seu àmbit d'aplicació i per a l'anotació de tots els actes i les resolucions que n'afectin la vida laboral i administrativa, des que neix la relació de serveis o laboral fins que s'extingeix, segons l'article 3 del Decret 67/2016.

Així, el Registre Central s'està implantant progressivament, des que es va crear, a través del Servei de Coordinació de Personal del Sector Públic Instrumental, que depèn del Departament de Coordinació i Modernització de la Direcció General de Funció Pública. Aquesta implantació gradual s'executa paral·lelament al desenvolupament d'altres funcions pròpies del Servei, com són les de confecció de nòmines i de documents de cotització social, les quals absorbeixen la totalitat dels recursos humans disponibles del Servei.

El procés d'estabilització d'ocupació temporal i, més concretament, l'obligació de publicar les convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, implicarà un increment molt significatiu de l'activitat en el Registre Central, atès que es preveu que bona part dels treballadors i treballadores dels ens del sector públic instrumental aportin documentació actual i històrica per anotar en el Registre. Consegüentment, per tal de poder certificar la documentació dels expedients, el Registre l'haurà d'informatitzar de manera urgent i inajornable. Per tant, aquesta tasca d'informatitzar els expedients històrics requerirà més disponibilitat de recursos humans, els quals hauran de desenvolupar les seves tasques fora de l'horari habitual de treball.

D'altra banda, l'organització del procés electoral (insular i autonòmic), previst per a l'any 2023, es caracteritza per la complexitat i la responsabilitat de les actuacions, com també pel calendari electoral, que condiciona i imposa el ritme de treball. En conseqüència, requereix la intervenció imprescindible de diversos grups de treball responsables de la gestió i la tramitació de la contractació administrativa, de la recopilació i l'anàlisi de les diferents normatives electorals, de l'elaboració dels models oficials de la documentació electoral, de la gestió dels mitjans de comunicació, de la tramitació de les liquidacions i el pagament al personal, com també del nomenament i la coordinació dels representants de l'Administració i la gestió de la tramesa de documentació a les juntes electorals, als ajuntaments i a les meses electorals, entre d'altres. Aquests treballs són assumits per empleats públics que actuen com a col·laboradors respecte de l'organització dels processos electorals autonòmics.

El personal al servei de l'Administració autonòmica designat a aquest efecte, a més de dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball, s'ha d'encarregar de les funcions específiques del procés electoral, algunes de les quals s'han de fer fora de la jornada habitual de treball, atès que estan condicionades pel ritme imposat pel calendari electoral.

D'altra banda, l'article 25, ubicat dins el capítol VII, del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (BOIB núm. 144, de 8 de novembre), estableix un règim de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears, amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i la permanència en l'ocupació de dones i homes, així com de remoure els obstacles que poden produir sobre l'ocupació les responsabilitats dels treballadors i treballadores derivades de l'àmbit familiar o domèstic i d'altres situacions que pertanyen a aquest àmbit. Així mateix, aquesta política de foment coadjuvarà les famílies de rendes baixes i mitjanes a afrontar l'alça de preus determinada per la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna. L'import de la subvenció serà una quantitat fixa màxima de 200 euros per cada infant o jove de la unitat familiar que faci les activitats objecte de la subvenció, d'acord amb l'article 27 del Decret llei 9/2022. A més, l'òrgan competent per a la convocatòria, la tramitació, la gestió, la resolució i el pagament de la subvenció és la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb l'article 28.1 del Decret llei esmentat. Es preveu que el nombre de menors beneficiaris sigui de 25.000 i que el pagament de la subvenció es faci durant el primer trimestre de 2023.

D'altra banda, l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del fons per afavorir el turisme sostenible, d'acord amb l'article 3.1 dels Estatuts aprovats mitjançant el Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

Per tant, l'AETIB és l'entitat encarregada de gestionar el fons per afavorir el turisme sostenible i, en concret, ha de dur a terme les tasques que s'estableixen en l'article 4.2 dels Estatuts de l'Agència, que són les següents:

a) Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (en endavant, Comissió).

b) Avaluar els projectes presentats en cada pla anual d'acord amb els criteris especificitats en el pla anual i elevar-los a la Comissió.

c) Aprovar la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos

corresponents, quan pertoquin.

d) Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats.

e) Comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o de les transferències, del pla de comunicació i de les seves normes a través del manual de comunicació i del manual d'identitat corporativa.

f) Gestionar els crèdits que la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme transfereix a l'AETIB, provinents de la secció 37.

g) Complir els encàrrecs que li faci la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

h) Totes aquelles accions que siguin necessàries per a la gestió dels projectes aprovats per la Comissió.

En relació amb la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, cal esmentar que la disposició final quinzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny), va modificar l'apartat 3 de la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, de la manera següent:

3. A partir del segon semestre de l'exercici de 2022, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible tornarà a exercir les seves funcions, i, en conseqüència, en aquest segon semestre de 2022, i de cada un dels exercicis següents, haurà d'aprovar el pla anual d'impuls del turisme sostenible corresponent a l'any 2023, i els següents, en funció dels ingressos que es prevegin recaptar per raó de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears el mateix exercici de 2023, i de la correlativa previsió de recaptació en concepte d'aquest impost de cada un dels anys successius; tenint en compte, així mateix, els romanents a què es refereix l'article 58 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

[...]

Aquesta modificació legal feta el passat mes de juny ha suposat un augment molt important de feines al personal que gestiona el fons per afavorir el turisme sostenible i els projectes beneficiats per aquest fons. Així, en relació amb la tramitació, la preparació i l'aprovació del pla anual (de 2023), per una banda, i la revisió, l'anàlisi i l'aprovació dels projectes, per l'altra, qüestions que ordinàriament es feien del mes de febrer a l'octubre, resulta que enguany totes les actuacions s'han hagut de concentrar en un període escàs de devers quatre mesos.

Per poder fer totes les resolucions del pla de 2023 abans del final del primer semestre de 2023, a més de totes les tasques relatives a la resta de projectes en marxa de plans anteriors (de 2016 a 2019), el personal de l'AETIB que gestiona el fons esmentat haurà de fer serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada laboral habituals.

Segons el que s'ha exposat, i atès que la compensació d'hores extraordinàries de feina amb temps de descans és incompatible amb les necessitats del servei corresponent, es considera oportú modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 per tal d'incorporar-hi el personal laboral de les unitats de maquetació i d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que faci de manera presencial tasques de suport a la tramitació d'edictes referits als processos d'estabilització del personal del sector públic, el personal laboral adscrit al Departament de Coordinació i Modernització de la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dugui a terme tasques de suport relatives a l'actualització del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal laboral de l'Administració autonòmica que intervengui en tasques de suport en el procés electoral de les eleccions de l'any 2023 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, el personal laboral de l'Administració autonòmica en relació amb les tasques de suport a la gestió dels procediments de concessió de subvencions en matèria de conciliació de la vida familiar, laboral i personal que preveu el capítol VII del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears, i també el personal de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears en relació amb les tasques de gestió del fons per afavorir el turisme sostenible —el personal funcionari de les unitats de maquetació i d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears que tramiti edictes referits als processos d'estabilització del personal del sector públic, el personal funcionari que dugui a terme tasques relatives a l'actualització del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal funcionari que intervengui en el procés electoral esmentat i el personal funcionari de gestió dels procediments de concessió de subvencions esmentats són objecte d'un altre acord, paral·lel a aquest.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt primer de l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries, el qual queda redactat de la manera següent:

 • Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.
 • Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.
 • Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.
 • Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.
 • Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca amb ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.
 • Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.
 • Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació i aquelles tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.
 • Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.
 • Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

 • Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.
 • Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.
 • Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.
 • Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.
 • Personal responsable de manteniment de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
 • Personal de la Fundació per a l'Esport Balear que sigui responsable de dur a terme esdeveniments al Velòdrom Illes Balears.
 • Personal músic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
 • Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b) Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

 • Personal de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en els supòsits següents:
 1.  Personal auxiliar tècnic de farmàcia de la Residència i Centre de Dia Can Raspalls en relació amb les tasques de suport als serveis de farmàcia de les residències i centres de dia Can Blai i Sa Serra.
 2.  Personal en relació amb les tasques relatives als serveis de salut mental i amb la tutela de les persones incapacitades judicialment a les Illes Balears.
 3.  Personal amb la categoria professional de governant/a.
 4.  Personal que presta serveis en les residències i centres de dia de Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a l'illa d'Eivissa.
 5.  Personal que presta serveis en les residències i centres de dia Son Güells, Son Tugores i Son Llebre a l'illa de Mallorca.
 6.  Personal de l'Àrea de Dependència en relació, exclusivament, amb els serveis prestats de valoració del grau de dependència i d'elaboració de les propostes de programes individuals d'atenció (PIA) de les persones dependents, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2022.
 • Personal laboral de les unitats de maquetació i d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que faci de manera presencial tasques de suport a la tramitació d'edictes referits als processos d'estabilització del personal del sector públic, fins al 31 de desembre de 2022.
 • Personal laboral adscrit al Departament de Coordinació i Modernització de la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dugui a terme tasques de suport relatives a l'actualització del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fins al 31 de desembre de 2023.
 • Personal laboral de l'Administració autonòmica que intervengui en tasques de suport en el procés electoral de les eleccions de l'any 2023 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.
 • Personal laboral de l'Administració autonòmica en relació amb les tasques de suport a la gestió dels procediments de concessió de subvencions en matèria de conciliació de la vida familiar, laboral i personal que preveu el capítol VII del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.
 • Personal de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears en relació amb les tasques de gestió del fons per afavorir el turisme sostenible, des del 16 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquest Acord, el qual desplega efectes des del 8 de novembre 2022.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern ​​​​​​​Mercedes Garrido Rodríguez