Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

    • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

      • Anunci interposició procediment ordinari contra la Resolució de data 8 de juliol de 2022 del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria democràtica sobre el recurs potestatiu, contra la resolució del Conseller de Transició energètica, Sectors Productius i memòria democràtica de data 30 de març de 2022, dictada en l'expedient 2020/17145

        Número d'edicte 10158 - Pàgina 49407