Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705261
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de pel qual es crea l’escola infantil incompleta de primer cicle Antoni Pons, de Moscari, de la qual és titular l’Ajuntament de Selva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 25 de febrer de 2021, l'Ajuntament de Selva va signar el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil al municipi. Atenent les necessitats de Moscari, el 21 de setembre de 2022 es va signar una addenda d'aquest conveni que incloïa l' escola infantil incompleta de primer cicle Antoni Pons , per tal d'afavorir la qualitat educativa dels centres. Tot això de conformitat amb el que disposen l'article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de 3 d'abril), l'article 29.2.p) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, de 27 de desembre).

L'article 15.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), disposa que les administracions públiques han de promoure un increment progressiu de l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i, amb aquesta finalitat, han de determinar les condicions en què poden establir-se convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense finalitat de lucre.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 7 Regulació del primer cicle d'educació infantil:

1. El Govern de les Illes Balears ha de regular, en el marc de les seves competències, el primer cicle d'educació infantil que va de zero a tres anys des d'un enfocament educatiu. El caràcter educatiu del primer cicle ha de formar part de la proposta pedagògica de tots els centres quel'imparteixen.(...)

5. La xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir per objecte, entre d'altres, la creació de noves places, el sosteniment dels centres, la prevenció de dificultats i la detecció, el diagnòstic i la inclusió dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu.

L'Ajuntament de Selva va sol·licitar la creació d'una escola infantil incompleta, a la localitat de Moscari amb una unitat mixta de primer cicle d'1-3 anys, en data 19 de març de 2021 (GOIBE58752/2021), i adjuntà la nota simple del Registre de la propietat amb els plànols del projecte, d'acord amb l'article 17 i la disposició addicional segona de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol), i amb el Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d'octubre).

L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) ha verificat que l'escola té la distribució d'espais adient per complir amb la finalitat que es descriu. En data 22 de juliol de 2021, va emetre un informe favorable condicionat a la justificació del compliment de les condicions d'accessibilitat, al compliment de l'equipament de l'espai de descans i a la justificació de l'obertura de les portes del bany adaptat. El centre incomplet té una unitat agrupada, d'1-3 anys.

L'ajuntament presentà el 30 de setembre de 2021, la documentació requerida i la memòria tècnica de la reforma del centre. També sol·licità el canvi de denominació de l'escoleta, ja que el 22 de juliol de 2021, l'ajuntament havia nomenat Fill Il·lustre del poble de Moscari, el Sr. Antoni Pons Sastre, popular periodista, glosador i promotor cultural de reconegut prestigi.

Posteriorment el 4 de novembre de 2021, el tècnic de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància va emetre un informe favorable del projecte presentat.

Posteriorment, realitzada la visita d'obres en data 29 de juliol de 2022, l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància va comprovar que els espais s'ajustaven als darrers plànols presentats i en va emetre un informe favorable.

També s'ha comprovat la idoneïtat de la titulació i acreditació dels professionals docents i s'ha verificat que l'escola compleix la resta dels requisits exigits pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost), segons consta a l'acta de dia 15 de juliol de 2022, de la Comissió de Valoració de Qualificacions del Professorat dels Centres d'Educació Infantil de Primer Cicle.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i l'article 19 del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d'Educació i Ciència (BOE núm. 19, de 22 de gener de 1994), el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Crear l'escola infantil incompleta de primer cicle Antoni Pons, de la qual n'és titular l'Ajuntament de Selva, que queda configurada de la manera següent:

Codi de centre: 07016475

Denominació genèrica: escola infantil incompleta de primer cicle

Denominació específica: Antoni Pons

Titular: Ajuntament de Selva

Domicili: c. Alfons XIII, núm.10

Localitat: Moscari

Municipi: Selva

CP: 07316

Ensenyaments autoritzats: 1 unitat mixta i agrupada d'educació infantil de primer cicle d'1 a 3 anys, que comptarà amb un màxim de 15 places escolars.

Segon. Establir que l'escola, la creació de la qual s'autoritza mitjançant aquest Acord, ha de complir amb el Codi tècnic de l'edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74, de 28 de març), amb la normativa d'higiene i d'habitabilitat (el Decret 145/1997, de 21 de novembre, modificat pel Decret 20/2007) i amb les condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i la circulació de les persones amb problemes físics (la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 96, de 5 d'agost). La responsabilitat per l'incompliment de les condicions esmentades correspon al titular del centre.

Tercer. Facultar el conseller d'Educació i Formació Professional, a través de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució d'aquest Acord.

Quart. Notificar aquest Acord a l'Ajuntament de Selva i a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez