Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 701859
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de novembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 698/2022 TSJ interposat contra el Decret 32/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. S'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el Decret 32/2022, d'1 d'agost pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d'agost)

2. Mitjançant l'ofici del Lletrat de l'administració de justícia de la Sala Contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears s'ha ordenat la remissió de l'expedient relatiu al recurs interposat així com l'emplaçament als interessats per tal que es puguin personar com a demandats davant aquest òrgan judicial.

Fonaments de dret

1. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, articles 48 a 50.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 40.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, PO 698/2022 TSJIB, que se segueix davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb la finalitat que serveixi com a citació a termini als interessats per tal que es puguin personar com a demandades davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de la data de publicació d'aquesta Resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que, si es personen fora del termini establert, se'ls considerarà com a part sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment i que, si no es personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 25 de novembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla