Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705291
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’atén el requeriment formulat per la delegada del Govern a les Illes Balears, en el qual es sol·licita la modificació de l’apartat 5.2.9 del Pla de Gestió Natura 2000 Illots del llevant d’Eivissa, aprovat pel Decret 29/2022, d’1 d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Ana María Calvo Sastre, delegada del Govern a les Illes Balears, en data 23 de setembre de 2022 ha formulat requeriment a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el qual es sol·licita la modificació de l'apartat 5.2.9 del Pla de Gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa, aprovat pel Decret 29/2022, d'1 d'agost, per vulnerar l'ordre de distribució de competències, invocant la clàusula de prevalença del dret estatal de l'art. 149.3 CE.

El Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, mitjançant informe de la cap de Servei de 10 d'octubre de 2022, en relació al requeriment formulat, conclou que no es veu inconvenient en deixar sense efecte el segon paràgraf de l'apartat 5.2.9 del Decret 29/2022, d'1 d'agost.

El Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, mitjançant informe de dia 8 de novembre de 2022, relatiu al requeriment de la Sra. Ana María Calvo Sastre, delegada del Govern a les Illes Balears, per a la modificació de l'apartat 5.2.9 del Decret 29/2022, d'1 d'agost, després d'assenyalar els antecedents del cas i fer unes consideracions jurídiques de caràcter formal i material, va concloure que, des del punt de vista jurídic, procedeix atendre el requeriment de la delegada del Govern i anul·lar i deixar sense efecte l'apartat 5.2.9 del Pla de Gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa, en aplicació de la clàusula de prevalença de les competències estatals (art. 149.3 CE). L'informe assenyala que l'acord del Consell de Govern s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de l'Estat, per al seu general coneixement.

Per tot això, i de conformitat amb l'informe jurídic de data 8 de novembre de 2022, que s'adjunta com a annex, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Atendre el requeriment formulat, el 23 de setembre de 2022, per la Sra. Ana María Calvo Sastre, delegada del Govern a les Illes Balears, en el qual es sol·licita la modificació de l'apartat 5.2.9 del Decret 29/2022, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa, anul·lant i deixant sense efecte l'esmentat apartat, en aplicació de la clàusula de prevalença de les competències estatals (art. 149.3 CE).

Segon. Notificar l'acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears i comunicar-li que contra aquest, que exhaureix la via administrativa, pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tercer. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de l'Estat, per al seu general coneixement.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez