Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705238
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 5.2.g) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, estableix que correspon al Consell de Govern determinar el nombre, les característiques i les retribucions dels llocs de feina del personal eventual. Així mateix, l'article 20.2 d'aquest text legal disposa que el nombre de llocs de feina del personal eventual, les seves característiques i les retribucions que els corresponen són públics i els determina el Consell de Govern.

D'altra banda, l'article 6.2.f) del text legal esmentat atribueix al conseller competent en matèria de funció pública la competència de proposar al Consell de Govern l'aprovació de la relació de llocs de feina del personal al servei de l'Administració autonòmica.

En la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de data 3 de juliol de 2015 (BOIB núm. 98, de 3 de juliol) i modificada per diversos Acord puntuals posteriors figuren els llocs de feina corresponents al personal eventual adscrits orgànicament a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Des de la Conselleria Presidència, Funció Pública i Igualtat s'ha presentat una proposta de modificació dels llocs de treball de personal eventual.

Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual, en el sentit d'afegir un lloc de treball de personal adscrit a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que figura en l'annex que s'adjunta a aquest Acord.

Segon. Pel que fa a les característiques del lloc de treball afegit adscrit a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat:

  • El règim jurídic d'aquest personal és el que preveuen l'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen les normes d'aplicació al personal eventual.
  • A l'efecte de percebre retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la percepció dels conceptes esmentats que els ocupants dels llocs de treball creats per aquest Acord acreditin a les diferents administracions públiques.
  • El règim d'indemnitzacions per raó de servei és el que estableix l'article 16 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

Tercer. El lloc de treball que es crea sols té vigència mentre l'ocupant del lloc de treball 100155 romangui en situació de llicència per paternitat. Un cop s'hi reincorpori s'haurà de proposar a aquest Consell de Govern l'amortització del lloc de treball creat amb aquest Acord.

Quart. Facultar les conselleres d'Hisenda i Relacions Exteriors i de Presidència, Funció Pública i Igualtat perquè adoptin les mesures necessàries per executar aquest Acord.

Cinquè. Ordenar la publicació d'aquest Acord i de l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 10.1, 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

Modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Lloc de treball de personal eventual que es crea:

ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

DENOMINACIÓ DEL LLOC

RETRIBUCIONS ANUALS

Interlocutora/Interlocutor Parlamentària/Parlamentari

50.460,22 euros