Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 701754
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Es fa públic que a la reunió ordinària de data 24 de novembre de 2022 del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, a proposta de la Consellera Executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, va adoptar per unanimitat dels seus membres presents (7) el següent acord:

“PRIMER. APROVAR, de conformitat amb allò que disposa l'article 70 TREBEP i la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022, integrada per les següents places, els torns —lliure i promoció interna— així com la reserva a persones amb discapacitat (7%), sense perjudici que, si es produeixen modificacions en la relació de llocs de treball que provoquin canvis en plantilla en les places incloses en aquesta oferta, no s'executaran les places afectades:

I. PERSONAL FUNCIONARI 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

DENOMINACIÓ

 GRUP/

SUBGRUP

NÚMERO DE PLAZAS 

 TORN LLIURE

 PROMOCIÓ 

INTERNA

TOTAL

PLACES

Técnic/Técnica d'Administració General

A/A1

 1

4

Técnic/Técnica mitjà/mitjana de gestió

A/A2

 -

 1

1

Administratiu/Administrativa 

C/C1

 1

 3

4

Auxiliar administratiu/Administrativa

C/C2

 5

(una de les quals reservada a persones amb discapacitat)

 2

7

 TOTAL PLACES

(CONCURS-OPOSICIÓ)

 9

(una de les quals reservada a persones amb discapacitat)  

 7

16

​​​​​​​

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

DENOMINACIÓ

 GRUP/

SUBGRUP

NÚMERO DE PLACES

 TORN

LLIURE

 PROMOCIÓ INTERNA

TOTAL

PLACES

 Lletrat/lletrada

A/A1

 3

(una de les quals reservada a persones amb discapacitat)

 

-

 3

Tècnic/tècnica d'Administració Especial

A/A1

 2

 1

 3

Tècnic/tècnica superior de Recursos Marins

A/A1

 1

 -

 1

 Arquitecte/arquitecta

A/A1

 1

 -

 1

Arquitecte/a tècnic/tècnica

A/A2

1

-

1

Inspector/inspectora de Benestar Social

A/A2

-

1

1

Inspector/inspectora de Transports

A/A2

 

1

1

Inspector/inspectora de Turisme)

A/A2

 2

 1

 3

Tècnic/tècnica mitjà/mitjana de Cultura

A/A2

-

 1

 1

Bomber/bombera

C/C1

 2

 -

 2

 TOTAL PLACES

(CONCURS-OPOSICIÓ)

 12

(una de les quals reservada a persones amb discapacitat)

 5

 17

 II. PERSONAL LABORAL 

DENOMINACIÓ

 GRUP/

SUBGRUP

NÚMERO DE PLACES 

 TORN

LLIURE

PROMOCIÓ INTERNA

 TOTAL

PLACES

Metge/metgessa

A/A1

 1

 -

1

Psicòleg/psicòloga

A/A1

 3

(1 de les quals reservada a persones amb discapacitat)

 -

 

 3

Educador/educadora social

A/A2

 3

 1

 4

Treballador/treballadora social

A/A2

4

(1 de les quals reservada a persones amb discapacitat)

 1

 

 5

Auxiliar d'infermeria

C/C2

1

-

1

Monitor/a monitora de laborteràpia

C/C2

2

1

3

Oficial d'oficis múltiples

C/C1

-

1

1

TOTAL PLACES

(CONCURS-OPOSICIÓ)

14

(dos de les quals reservades a persones amb discapacitat)

4

18

SEGON. PUBLICAR l'acord d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022, en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en la seu electrònica, seu.conselldeivissa.es, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER. TRAMETRE l'acord d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022 a l'Administració General de l'Estat, a l'efecte previst en l'article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.”

 

(Signat electrònicament: 25 de novembre de 2022

La cap de servei de RRHH Agustín Goerlich López)