Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al "Projecte de renovació de la derivació Guixera 3-Fase II-Son Ferrer"

    Número d'edicte 9275 - Pàgines 44299-44301

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual es rectifiquen els errors de l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 9277 - Pàgines 44302-44306

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes a finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual de 2023; ratificar la correcció d’una errada material d’aquest Pla; i autoritzar modificacions que afecten a determinats projectes corresponents al Pla de 2017 i 2019

    Número d'edicte 9278 - Pàgines 44307-44313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9250 - Pàgines 44314-44315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució de revocació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 d’agost de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9238 - Pàgines 44316-44317

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 9249 - Pàgines 44318-44319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública, de 25 d’octubre de 2022, per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 489/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 9232 - Pàgina 44320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 21 d’octubre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 9255 - Pàgines 44321-44322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual s’aprova la nova taula de puntuació dels resultats segons la posició que s’ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d’alt nivell de les Illes Balears i que substitueix la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, de 10 de febrer de 2017

    Número d'edicte 9236 - Pàgines 44323-44325

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’educació infantil de primer cicle privat (CEI) Pa amb Oli, de Sóller

    Número d'edicte 9239 - Pàgines 44326-44328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a fires agràries, concursos morfològics, fires agroalimentàries i esdeveniments singulars de l’any 2022

    Número d'edicte 9214 - Pàgines 44329-44334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova l’ampliació de crèdit de la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i amb fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 9234 - Pàgines 44335-44337

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2021-2022

    Número d'edicte 9225 - Pàgines 44338-44342

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de concessió de les subvencions relatives a la convocatòria de de subvencions per al manteniment de l’activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de Pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d’Origen Protegida de la Serra de Tramuntana per a l’any 2022 (SV 3/2022)

    Número d'edicte 9229 - Pàgines 44343-44345

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució d'aprovació de la concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca (projectes executats en el 2021)

    Número d'edicte 9235 - Pàgines 44346-44351

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució de declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de les subvencions i pels imports que es determinen

    Número d'edicte 9254 - Pàgines 44352-44361

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient de declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de les subvencions de millora dels serveis, instal·lacions, equipaments i infraestructures per als anys 2017 i 2018

    Número d'edicte 9256 - Pàgines 44362-44363

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022

    Número d'edicte 9261 - Pàgines 44364-44365

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva de l'11 d'octubre de 2022, relatiu a l'aprovació del Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes i actuacions que reben finançament europeu dels fons "Next Generation EU" i de la declaració institucional de l'Ajuntament de Selva d'assumpció del compromís contra el frau

    Número d'edicte 9189 - Pàgines 44366-44390

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Atorgament ajuts al transport escolar 2022-2023

    Número d'edicte 9217 - Pàgines 44391-44392

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Atorgament beques a l'estudi pel curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 9223 - Pàgines 44393-44397