Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 637382
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 21 d’octubre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha instat una modificació dins el punt 1 («Igualtat») de l'objectiu IV («Cohesió social»), en el sentit d'afegir una nova línia, la línia IV.1.34, amb l'objectiu de possibilitar la convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats extraescolars i reduir el cost de les activitats extraescolars per a les famílies i contribuir, d'aquesta manera, a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les famílies, atès l'escenari econòmic mundial determinat per la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna, que ha suposat un augment generalitzat dels preus.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, i més concretament el punt 1, relatiu a igualtat, de manera que s'afegeix una nova línia, la línia IV.1.34, amb el contingut següent:

IV.1.34

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la realització d'activitats extraescolars

Objectius i efectes: reduir el cost de les activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les famílies

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 5.000.000,00 €

Indicadors: nombre de famílies beneficiades

Incidència en el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'octubre de 2022

La consellera d'Hisenda  i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau