Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 638111
Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual es rectifiquen els errors de l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El passat 24 de maig de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

En concret, d'una banda, en el punt segon es disposava l'oferta addicional d'ocupació pública d'estabilització de places de personal estatutari dependent del Servei de Salut per a l'any 2022, corresponent a la taxa addicional prevista en l'article 2 de la Llei 20/2021, que reservarà en la convocatòria un percentatge de places per a persones amb discapacitat en la convocatòria, el sistema de selecció de la qual és el de concurs oposició. Per una altra banda , en el punt tercer s'aprovava l'oferta excepcional d'ocupació pública d'estabilització de places de personal estatutari dependent del Servei de Salut per a l'any 2022, corresponent a la taxa excepcional prevista en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de la qual era el de concurs.

En ambdós punts, per mitjà dels annexos 1 i 2, es disposava quines places havien d'anar per un procediment o un altre: concurs oposició en el primer i concurs en el segon. Doncs bé, arran de diferents reclamacions per part de diversos interessats, s'han detectat que algunes places d'algunes categories professionals inicialment identificades com a compreses en l'article 2 de la Llei 20/2021, i per tant a seleccionar per mitjà del sistema de concurs oposició, han de ser per mitjà de concurs en complir amb els requisits de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021.

Aquest fet, suposa únicament l'augment en una en el nombre total de places ofertades, però no intercanvi entre categories professionals, i això obeeix a un mer error de fet i d'identificació fàctica, per la qual cosa, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal rectificar.

En particular, això ha ocorregut en les categories següents :

  • Tècnic superior de sistemes i tecnologies de la informació: 10 places establertes per seleccionar mitjançant el sistema de concurs-oposició haurien de esser per concurs.
  • Metge d'admissió i documentació clínica: 1 plaça establerta per seleccionar mitjançant el sistema de concurs-oposició hauria de esser per concurs.
  • Logopèdia: 1 plaça establerta per seleccionar mitjançant el sistema de concurs-oposició hauria de esser per concurs.  
  • Dietista-nutricionista:1 plaça establerta per seleccionar mitjançant el sistema de concurs-oposició hauria de esser per concurs
  • FEA en bioquímica clínica: oferta d'1 plaça de FEA en bioquímica clínica a seleccionar mitjançant el sistema de concurs i porta causa de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 d'octubre de 2022, per la qual se modifica la plantilla orgànica de la gerència de la ASEF, se avoca la competència en el procediment de selecció de 29 de abril de 2008 de una plaça de FEA personal temporal en anàlisis clínics o bioquímica clínica de la gerència de la ASEF i es rectifica l'error de fet de la resolució de nomenament de FEA interí para plaça vacant de la Directora Gerent de la ASEF de 17 de juny de 2008

Dit això, l'article 56 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de la Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Atès que correspon al Consell de Govern aprovar les ofertes d'ocupació pública, és necessària la seva aprovació a fi que les rectificacions siguin vàlides.

D'acord amb l'article 6.1.2.g) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el conseller competent en matèria de funció pública és competent per a proposar una modificació de l'Ofertes d'Ocupació Publica al Consell de Govern.

No obstant això en atenció al punt 1.d) de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal estatutari, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 31 d'octubre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent :

Primer. Substituir l'annex 1 del punt segon de l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears per el que ara s'adjunta amb la mateixa numeració.

Segon. Substituir l'annex 2 del punt tercer de l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears per el que ara s'adjunta amb la mateixa numeració.

Tercer. Ordenar que es publiqui aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 31 d'octubre de 2022

La consellera de Salut i Consum Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Places corresponents a la taxa addicional d'estabilització prevista en l'article 2 de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de les quals és el de concurs oposició

Categoria

Torn lliure

Zelador/zeladora

140

Dietista-nutricionista

4

Electricista

3

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

33

Infermer/infermera

807

Infermer/infermera de salut mental

27

Infermer/infermera d'urgències en atenció primària

25

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anàlisis clíniques

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anatomia patològica

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestesiologia i reanimació

43

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'angiologia i cirurgia vascular

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'aparell digestiu

5

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de bioquímica clínica

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cardiologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia cardiovascular

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia general i de l'aparell digestiu

12

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia maxil·lofacial

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'endocrinologia i nutrició

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de farmàcia hospitalària

9

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'immunologia-

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina intensiva

15

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

24

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina preventiva i salut laboral

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina del treball

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de microbiologia i parasitologia

7

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia

9

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'obstetrícia-ginecologia

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oftalmologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia radioteràpica

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria

30

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de psiquiatria

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic

22

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'urologia

4

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

2

Fisioterapeuta

25

Grup administratiu de la funció administrativa

89

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

187

Grup de gestió de la funció administrativa

19

Grup tècnic de la funció administrativa

8

Higienista dental d'àrea en atenció primària

4

Enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial

3

Logopeda

2

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

7

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

162

Metge/metgessa d'urgències en atenció primària

57

Metge/metgessa d'urgències hospitalàries

54

Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

3

Òptic/òptica optometrista

6

Facultativo/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

60

Personal tècnic de grau mitjà

7

Personal tècnic superior titulat en biologia

6

Auxiliar de cuina

11

Psicòleg/psicòloga clínica

10

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

17

Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

350

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

4

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

34

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

15

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

10

Telefonista

12

Terapeuta ocupacional

9

Treballador/treballadora social

11

Total

2.496

 

ANNEX 2 Places corresponents a la taxa excepcional d'estabilització prevista en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de les quals és el de concurs

Categoria

Torn lliure

Picapedrer

2

Arquitecte/arquitecta

1

Calefactor/calefactora

9

Fuster/fustera

3

Zelador/zeladora

75

Cuiner/cuinera

9

Conductor/conductora

13

Delineant

1

Dietista-nutricionista

1

Electricista

14

Infermer/infermera

375

Infermer/infermera de salut mental

10

Infermer/infermera d'urgències en atenció primària

10

Infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricoginecològica

27

Facultatiu/facultativa especialista d'aparell digestiu

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anatomia patològica

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestesiologia i reanimació

9

Facultatiu/facultativa especialista d'área de FEA en bioquímica clínica

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cardiologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia maxil·lofacial

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia plàstica i reparadora

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de dermatologia medico quirúrgica i venereología

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de endocrinologia i nutrició

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de farmàcia hospitalària

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'hematologia-hemoteràpia

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina física i rehabilitació

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de microbiologia i parasitologia

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de nefrologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'obstetrícia-ginecologia

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oftalmologia

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'otorrinolaringologia

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria

12

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiofísica hospitalària

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'urologia

5

Facultatiu/facultativa especialista d'oncologia mèdica

3

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

4

Fisioterapeuta

33

Lampista

1

Fotògraf/fotògrafa

3

Governant/governanta

4

Grup administratiu de la funció administrativa

48

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

237

Grup de gestió de la funció administrativa

28

Grup tècnic de la funció administrativa

23

Higienista dental d'àrea en atenció primària

4

Enginyer/enginyera superior

2

Enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial

2

Bugader/bugadera

31

Netejador/netejadora

9

Logopeda

5

Mecànic/mecànica

7

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

1

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

103

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

26

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

64

Monitor/monitora

7

Operador/operadora de màquina d'imprimir

4

Facultativo/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

25

Perruquer/perruquera

3

Peó

4

Personal tècnic de grau mitjà

6

Personal tècnic no titulat

1

Personal tècnic superior titulat en biologia

10

Personal tècnic superior titulat en psicologia

3

Auxiliar de cuina

21

Pintor/pintora

1

Psicòleg clínic/psicòloga clínica

7

Psicòleg/psicòloga d'atenció primària

12

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

10

Tècnic/tècnica de salut en atenció primària

1

Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

33

Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica

4

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

1

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

60

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

71

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

20

Telefonista

20

Total

1.619