Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 634519
Resolució de la directora general de Funció Pública, de 25 d’octubre de 2022, per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 489/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El senyor Pedro Rodenas Donaire, el senyor Rafael Ramos Diañez i la senyora Beatriz Violeta de Juan García han interposat un recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 489/2022, que s'ha seguit pels tràmits del procediment ordinari, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa, contra l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel que s'aprova l'oferta de d'ocupació pública d'estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació, i en compliment del que es disposa en els arts. 48 et seq. de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

2. El 7 de setembre de 2022, ha tengut entrada en el registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, la comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa, per la qual es requeria la tramesa de l'expedient administratiu.

Fonament de dret

L'article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d‘octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 489/2022 que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant aquest Jutjat en el termini de nou dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s'hi personen oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2022)

La directora general María del Carmen Palomino Sánchez