Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 634092
Resolució de consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa pública la Resolució núm. 2022000030 de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de data 27 d'octubre de 2022, de desistiment de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, dictada d'acord amb els articles 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb la base 12.3 de la convocatòria d'ajudes, tot respectant la normativa vigent de protecció de dades personals:

Resolució de consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022

A la sessió de dia 8 d'abril de 2022 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar la convocatòria i les bases de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 i delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la competència per dictar les resolucions de desistiment de les ajudes, de concessió i pagament, i de revocació i reintegrament si fos el cas.

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 49, data 12 d'abril de 2022, es publicaren les Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 i al BOIB núm. 53, de 21 d'abril de 2022, es va publicar l'Extracte de l'aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de dia 8 d'abril de 2022, de la convocatòria d'ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022. Així, i d'acord amb la base desena d'aquestes ajudes, el termini per presentar sol·licituds va començar el dia 22 d'abril de 2022 i va acabar el dia 19 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Una vegada revisades les sol·licituds presentades i de conformitat amb la base dotzena d'aquestes ajudes, es va elaborar la llista d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes per a estudiants d'Eivissa per al curs 2021-2022, l'anunci de la qual es va publicar en data 6 de setembre de 2022 al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell (https://seu.conselldeivissa.es). Així, de conformitat amb la base dotzena esmentada, el termini per esmenar les deficiències detectades a les sol·licituds inicials començà el dia 7 de setembre de 2022 i finalitzà el dia 20 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Amb la documentació revisada al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en data 19 d'octubre de 2022 s'emeté l'informe tècnic en el qual es detallen les sol·licituds esmenades així com aquelles que per no haver esmenat la deficiència detectada haurien de considerar-se desistides.

En data 25 d'octubre de 2022 es va emetre l'informe jurídic, en què es conclou que “s'han d'admetre les esmenes realitzades pel senyor Juan [xxxx xxxx] i per la senyora Paula [xxxx xxxx], ja que malgrat haver-se presentat fora del termini de deu dies ho han fet abans de dictar-se la resolució que declara el desistiment, de conformitat amb l'establert a les bases 5.4.3 i 12.3 de les Bases reguladores d'aquests ajuts per a l'any 2021-2022, als articles 68.1 en relació amb l'article 21 i 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons la interpretació jurisprudencial del Tribunal Suprem en la sentència sentència núm. 362/2022 de la Secció quarta de la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de data 22 de març de 2022 en el recurs de cassació núm. 4644/2020”.

A la vista d'aquest informe jurídic, en data 26 d'octubre de 2022 s'emeté l'informe tècnic en el qual s'exposa que dels 192 requeriments que constaven a la llista d'esmena de deficiències 77 varen aportar documentació per esmenar la seua sol·licitud (2 de les quals, fora del termini establert a aquest efecte), mentre que les 115 restants no varen aportar documentació.

Tractant-se d'una resolució de desistiment que no implica concessió de cap ajuda econòmica, no s'estima necessari l'informe de la Intervenció de la Corporació.

Així mateix, de conformitat amb l'acord del Consell Executiu de data 8 d'abril de 2022 i amb la base 12.3 d'aquestes ajudes, correspon a la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni dictar-ne la resolució de desistiment, per delegació del Consell Executiu. Aquesta resolució de desistiment s'ha d'entendre dictada per l'òrgan delegant, és a dir, el Consell Executiu, de conformitat amb l'acord de Consell Executiu de data 8 d'abril de 2022.

Vista la proposta de resolució favorable del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de data 26 d'octubre de 2022.

En virtut de tot l'anterior, d'acord amb la delegació efectuada per acord del Consell Executiu de data 8 d'abril de 2022 i per la base dotzena d'aquestes ajudes, i de conformitat amb l'article 72.e del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-2010; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-2016), com a consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni,

RESOLC

1. Donar per desistides les sol·licituds d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 de les persones que figuren a l'Annex 1 següent com a conseqüència de no haver esmenat la seua sol·licitud dins el termini establert a aquest efecte, d'acord amb la base 12.3 d'aquestes ajudes i amb els articles 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Notificar la resolució de desistiment de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 que es dicti a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-la al BOIB i al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es).

3. Donar-ne compte al proper Consell Executiu que se celebri.

 

ANNEX 1

Llista de desistiment de sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes per a estudiants d'Eivissa per al curs 2021-2022, per no haver esmenat la seua sol·licitud en el termini establert a aquest efecte (del 7 al 20 de setembre de 2022, ambdós inclosos)

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE sol·licitud

Data RE sol·licitud

NIF

Modalitat

1

11942J

14025

24/05/2022 CORREUS 19/05/2022

47431374S

A

2

10064K

11983

11/05/2022

49411879J

A

3

9109B

11134

05/05/2022

47431663M

A

4

11720K

13453

19/05/2022

34305288Y

A

5

9462L

11398

09/05/2022

47254496F

A

6

11822P

13569

19/05/2022

47256059Y

A

7

10036Q

11948

11/05/2022

48230776Y

A

8

9965Q

11896

11/05/2022

55465236T

A

9

9861G

11763

10/05/2022

47259885Z

A

10

10038H

11958

11/05/2022

50768683R

A

11

10040C

11961

11/05/2022

50768684W

A

12

9023V

11027

05/05/2022

49410832R

A

13

7605W

9500

22/04/2022

47432934 B

A

14

9327E

11299

06/05/2022

48199170W

A

15

9235E

11261

06/05/2022

47432940V

A

16

9769G

11638

09/05/2022

47407766M

A

17

9825Z

11745

10/05/2022

47430480H

A

18

11945Q

14072

24/05/2022 CORREUS 19/05/2022

47252777J

A

19

8839V

10803

04/05/2022

47408868A

A

20

11961D

14394

25/05/2022 CORREUS 19/05/2022

47430357X

A

21

10668G

12563

16/05/2022

47407685Q

A

22

9954M

11882

11/05/2022

47407758C

A

23

9910F

11835

10/05/2022

47430005A

A

24

10069A

11987

11/05/2022

47431504F

A

25

11867F

13633

19/05/2022

X6529596B

A

26

11518A

13279

18/05/2022

47258238T

A

27

11850J

13619

19/05/2022

47256101W

A

28

8667Y

10640

03/05/2022

47408687Y

A

29

11105G

12915

17/05/2022

47432968E

A

30

11103W

12910

17/05/2022

47432969T

A

31

9959X

11886

11/05/2022

Y0612304N

A

32

11711N

13435

19/05/2022

47406170L

A

33

9609M

11523

09/05/2022

49412772D

A

34

9608G

11520

09/05/2022

49412771P

A

35

11471W

13238

18/05/2022

Y0592562G

A

36

9904R

11830

10/05/2022

54877615Y

A

37

11521Y

13283

18/05/2022

47431907L

A

38

9466T

11379

09/05/2022

47409604A

A

39

9303K

11289

06/05/2022

47408193H

A

40

8834N

10782

04/05/2022

47259210Y

A

41

9777N

11644

09/05/2022

X7203029G

A

42

9205S

11218

05/05/2022

47430196X

A

43

9201B

11217

05/05/2022

47433551F

A

44

11914P

13735

20/05/2022 CORREUS 17/05/2022

47259184A

A

45

11816W

13568

19/05/2022

48199590P

A

46

7979P

10041

27/04/2022

48199551S

A

47

9145R

11148

05/05/2022

47433377V

A

48

9377A

11404

09/05/2022

47430578R

A

49

8130K

10172

28/04/2022

48230583C

A

50

8063T

10131

28/04/2022

48198977Q

A

51

11897Z

13644

19/05/2022

49411694N

A

52

10549T

12562

16/05/2022

47407518X

A

53

8915R

10835

04/05/2022

47257924P

A

54

11953R

14281

25/05/2022 CORREUS 18/05/2022

47405062S

A

55

11856L

13625

19/05/2022

47406728W

A

56

10463Y

12431

13/08/2022

47408101H

A

57

11988J

14500

26/05/2022 CORREUS 19/05/2022

48233599T

A

58

8767Z

10696, 10704 i 10710

03/05/2022

47407664H

A

59

9461H

11403

09/05/2022

47431780F

A

60

9742T

11617

09/05/2022

47405327G

A

61

10676N

12534

16/05/2022

47432848V

A

62

8207Y

9689

25/04/2022

47409853E

A

63

10081S

12017

11/05/2022

48230779D

A

64

11765C

13532

19/05/2022

47407876T

A

65

9329R

11304

06/05/2022

48232925Q

A

66

9730B

11594

09/05/2022

48232924S

A

67

9399W

11418

09/05/2022

47407109S

A

68

8443N

10325

29/04/2022

47409934B

A

69

11054E

12839

17/05/2022

47258118H

A

70

10039L

11959

11/05/2022

47405946W

A

71

11047S

12833

17/05/2022

47405394W

A

72

11403A

13181

18/05/2022

47406212S

A

73

11951E

14251

25/05/2022 CORREUS 19/05/2022

48198923P

A

74

10784M

12677

16/05/2022

47431569A

A

75

10173S

12132

12/05/2022

47409347E

A

76

11898S

13645

19/05/2022

47258702G

A

77

10182R

12163

12/05/2022

47406128T

A

78

10672P

12548

16/05/2022

47408421Q

A

79

9299V

11282 i 11558

06/05/2022 i 09/05/2022

48230651L

A

80

11162S

12999

17/05/2022

47406356K

A

81

8665G

10637

03/05/2022

X9915949M

A

82

10747Z

12587

16/05/2022

47409664V

A

83

10746J

12584

16/05/2022

47409665H

A

84

10245H

12251

12/05/2022

47433775R

A

85

10254G

12258

12/05/2022

47433776W

A

86

7992K

10057

27/04/2022

48199262W

A

87

10447J

12396 i 12397

13/05/2022

47409671R

A

88

9535T

11494

09/05/2022

47259126Z

A

89

8456W

10363

29/04/2022

47258532H

A

90

10702S

12528

16/05/2022

48230221A

A

91

11972C

14399

25/05/2022 CORREUS 19/05/2022

48199124W

A

92

11152M

12990

17/05/2022

X6250718P

A

93

8926N

10858

04/05/2022

47430181H

A

94

7786E

9784

26/04/2022

49419997N

A

95

11032T

12818

16/05/2022

47257118F

B

96

9006T

11008

04/05/2022

47432158V

B

97

9901K

11823

10/05/2022

47408588E

B

98

8655V

10606

03/05/2022

47432264P

B

99

11532V

13296

18/05/2022

49419437G

C

100

9384X

11413

09/05/2022

Y2075719Y

C

101

9358F

11348

06/05/2022

X9912724T

C

102

10145X

12086

12/05/2022

49410215M

C

103

10055N

11979

11/05/2022

47409339Z

C

104

10034Z

11942

11/05/2022

X5313214F

C

105

11440V

13216

18/05/2022

48230885T

C

106

11712J

13440

19/05/2022

47408695Z

C

107

10735W

12532

16/05/2022

47408975H

C

108

9999G

11922

11/05/2022

47405506E

C

109

10751H

12596

16/05/2022

48198763D

C

110

10749Q

12592

16/05/2022

48198762P

C

111

10179K

12155

12/05/2022

Y5662535H

C

112

10519Q

12516

13/05/2022

48199546X

C

113

11547D

13318

18/05/2022

47407393T

C

114

10760G

12613

16/05/2022

47431706W

C

115

9650T

11555

09/05/2022

47407816D

C”

Aquesta resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, dictada per delegació del Consell Executiu, s'ha d'entendre dictada per l'òrgan delegant. Aquest acte no exhaureix la via administrativa i en contra es pot interposar, davant el Ple, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposa l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en relació amb l'apartat 1 de la disposició transitòria primera. El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José V. Garibo Redolat