Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 634625
Resolució d'aprovació de la concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca (projectes executats en el 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS ( Identif.): 642043    http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha dictat dia 27 d'octubre de 2022 la següent resolució:

 “Antecedents

1.El Consell Executiu, en sessió de dia 20 d'abril de 2022, va aprovar la convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca ( projectes executats en el 2021).

2.La convocatòria i l'extracte es varen publicar al BOIB núm. 58, de dia 3 de maig de 2022 per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvenciones. La convocatòria preveu 2 línies d'actuació (Línies 1 i 3).

3.Dins el termini establert a la convocatòria anterior es varen presentar 18 sol·licituds de subvenció.

4. La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, com a òrgan instructor del procediment, va informar que les entitats proposades com a beneficiàries de la convocatòria compleixen els requisits per accedir a les subvencions.

5. La Comissió d'Avaluació va emetre l'informe que fonamenta la proposta d'aprovació de la concessió de les subvencions.

6. La secció de Promoció Econòmica va emetre informe jurídic favorable sobre la proposta d'aprovació de la concessió de les subvencions.

7. En el pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca del 2022 s'ha previst el crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la concessió de les presents subvencions.

8. El dia 26 d'octubre de 2021, amb número FLP (2022/4691) la Intervenció Delegada ( Centre La Misericòrdia ) va emetre informe de fiscalització favorable, sobre l'aprovació de la concessió de les subvencions.

Fonaments de dret

1.El conseller executiu és l'òrgan competent per resoldre la present convocatòria de subvencions, així com, per disposar la despesa que se'n deriva, en virtut de l'article 1 g) del vigent Decret organització del Consell Insular de Mallorca , l'article 18.4 a) de l'Ordenança general de subvencions i el punt 10.1 de la convocatòria, en relació amb la base 23.5 de les d'execució del pressupost de despeses vigent del Consell Insular de Mallorca.

2. En el present cas, les atribucions indicades al punt anterior corresponen al conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, d'acord amb l'article 9, lletres q), r), s), i t) del vigent Decret d'organització del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019.

3.Les bases reguladores de la convocatòria són les establertes a l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 ( BOIB núm. 21, de 18.02.2017), modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 ( BOIB núm. 96, de 04.08.2018).

4. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva, d'acord amb els punts 4.2 i 10.1 de la convocatòria, en relació amb l'article 17.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

5. En relació amb el procediment de concessió de les subvencions, el punts 10.1 i 11 de la convocatòria estableixen, entre d'altres, el següent:

- El procediment de concessió és de concurrència no competitiva atès que basta complir els requisits prevists a la convocatòria per accedir a les subvencions, sempre i quan s'arribi a la puntuació mínima exigida al punt 11 de la convocatòria (40 punts) i fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari assignat a aquesta convocatòria per a cada aplicació pressupostària i línia indicada en el punt 5.2 de la convocatòria. 

- L'aprovació de la concessió d'ambdues línies es durà a terme mitjançant una única resolució. La competència per dictar aquesta acte correspon al conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local atès  l'import de la concessió i el que disposen les vigents bases d'execució del pressupost.

- La resolució d'aprovació de la concessió de les subvencions es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

6. En el cas que ens ocupa, el crèdit previst a la convocatòria ha estat suficient per atendre totes les sol·licituds de subvenció admeses i la proposta d'aprovació de concessió s'ajusta als límits establerts al punt 5.2 la convocatòria per a cada línia i sol·licitud.

7. D'acord amb els punts 10.2, 11 i 12 de la convocatòria, en relació amb l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca es constitueix la Comissió d'Avaluació, com a òrgan col·legiat de valoració de les sol·licituds que ha d'emetre informe en què es concreta el resultat de l'avaluació efectuada i és el que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució definitiva.

8.  La composició de la Comissió d'Avaluació està prevista al punt 12 de la convocatòria.

9. El punt 11 de la convocatòria estableix els criteris de valoració de les sol·licituds de totes les línies i determina que serà necessària l'obtenció d'un mínim de 40 punts per poder tenir la consideració de beneficiari de la subvenció.

10. El punt 10.3 de la convocatòria, en relació amb l'article 18.2 de la OGS determina que s'adjuntarà a l'expedient un informe de la secretària tècnica, com a òrgan instructor, en el sentit que, de la informació en poder seu, les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir-hi, i específicament està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

11.Les entitats proposades com a beneficiàries reuneixen els requisits per ser beneficiaris d'aquesta convocatòria, d'acord amb el punt 2 de la convocatòria, en relació amb l'article 8 de l'OGS.

12.L'article 9 e) de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca estableix, com a obligació de la persona beneficiària, acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

13.La sol·licituds de subvenció s'han formalitzat i presentat en els termes dels punts 7 i 8 de la convocatòria.

14.La proposta de resolució de concessió de les presents subvencions s'ajusta a l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i específicament, al previst a l'article 27.1 de la mateixa normativa.

15.La proposta de resolució de concessió de les subvencions s'adequa a la base 34 de les d'execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2022 relativa als principis generals de la gestió i concessió de subvencions.

16. El punt 10.3 de la convocatòria en relació amb l'article 18.2.d) de l'OGS estableix, entre d'altres, que l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva a la vista de l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat de valoració.

Per tot això, el que s'ha exposat dicto la següent, 

Resolució

1.Concedir les subvencions a les entitats i/o persones que  es detallen a l'Annex I adjunt,  per als projectes i pels imports que hi consten a la columna “import concedit”, en el marc de la convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca ( projectes executats en el 2021).

2.Disposar la despesa que correspon a la concessió anterior, per un import total de 103.237,91€, d'acord amb la distribució següent: 89.577,06€, amb càrrec a l'aplicació 65.43310.48900 (document comptable A amb referència número 22022002103 i 13.660,85 € amb càrrec a l'aplicació 65.43110.47900 (document comptable A amb referència número 22022002118) i amb el detall següent:

N. Operació

Fase

Referència

Aplicació

Import

Tercer

Nom tercer

920220014581

D

22022002103

2022 65 43110 48900

8.940,52

G07434681

Associació del Petiti Mitjà Comerç de Mallorca

920220014586

D

22022002103

2022 65 43110 48900

3.699,93

G02733491

ASSOCIACIÓ MALLORCA CREA

920220014587

D

22022002103

2022 65 43110 48900

2.600,00

G02733491

ASSOCIACIÓ MALLORCA CREA

920220014589

D

22022002103

2022 65 43110 48900

3.872,00

G57121782

ASSOC.COMERÇOS I SERVEIS D,ARTÀ

920220014590

D

22022002103

2022 65 43110 48900

10.050,91

V07053689

FEDERACIO DE EMPRESARIS DE COMERÇ DE BALEARS

920220014591

D

22022002103

2022 65 43110 48900

5.670,09

G57696908

ASSOCIACIO ATZUR

920220014594

D

22022002103

2022 65 43110 48900

30.000,00

G57594186

ASSOCIACIÓ ENDAVANT

920220014596

D

22022002103

2022 65 43110 48900

4.001,00

G57855116

MERCAT SOCIAL ILLES BALEARS

920220014598

D

22022002103

2022 65 43110 48900

17.123,08

G57253262

FUNDACION CALVIA 2004

920220014600

D

22022002103

2022 65 43110 48900

2.119,53

G57510737

ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLOGICA

920220014603

D

22022002103

2022 65 43110 48900

1.500,00

F01736784

LABORATORI D'ABASTIMENT COOPERATIU S. COOP.

920220014604

D

22022002118

2022 65 43110 47900

13.660,85

B57893364

ES GARROVER DE MALLORCA S.L.

3.Anul·lar el sobrant de l'autorització de la despesa i revertir a les aplicacions pressupostaries  per la diferència entre la disposició i l'aprovació amb el detall següent:

Línia

Aplicació pressupostària

Import sobrant

A/ provisional

Referència

1

2022 65 43110 48900

110.422,94€

920220014605

22022002103

3

2022 65 43110 47900

74.339,15

920220014606

22022002118

4.Excloure les sol·licituds de subvenció que es detallen a l'Annex II adjunt,  pel motius que s'hi indiquen.

5. Acceptar la sol·licituds de renúncies que consten a l'Annex III adjunt.

Notificar la present resolució a les entitats sol·licitants que s'han detallat a les taules anteriors.

 

ANNEX I (sol·licituds que es proposa concedir, línies 1 I 3).

 

Línia

EXPEDIENT SEGEX

SOL·LICITANT

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST PRESENTAT

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORT CONCEDIT

1

857044P

Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca

G07434681

Palma tot un centre de diversió

 

8.940,52 €

 

8.940,52 €

8.940,52 €

1

857094J

Associació Mallorca Crea

G02733491

Fires i mostres Mallorca crea

3.699,93 €

3.699,93 €

3.699,93 €

1

857106A

Associació Mallorca Crea

G02733491

Plataforma Mallorca crea

2.600,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

1

857629C

Associació comerços i serveis d'Artà

G57121782

Campanya de prom. d'empreses locals del mun. D'Artà

3.872,00 €

3.872,00 €

3.872,00 €

1

857364J

Federació d'Empresaris de Comerç de Balears

V07053689

Campanya de Nadal.

Palma tot un centre de diversió

10.801,27 €

10.801,27 €

10.050,91 €

1

857912W

Associació Atzur

G57696908

Cultura Km 0

16.070,09 €

5.670,09 €

5.670,09 €

1

858020W

Mercat social Illes Balears

G57855116

III Setmana de les economies transformadores. Fem-ho amb cura les persones i l'entorn en el centre de la recuperació econòmica

5.371,85 €

4.001,00 €

4.001,00 €

1

857576D

Associació Endavant

 G57594186

Forma't

30.436,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

1

858450R

Fundación Calvià 2004

G57253262

Mostra de cuines de Calvià

28.538,48 €

17.123,08 €

17.123,08 €

1

859669K

Associació de la producció agrària ecològica

G57510737

Promoció de l'agricultura ecològica de Mallorca

88.051,48 €

2.119,53 €

2.119,53 €

1

860677K

Laboratori d'abastiment Cooperatiu S. COOP.

F01736784

Terranostra, el teu supermercat de referència

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

 

Línia

EXPEDIENT SEGEX

SOL·LICITANT

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST PRESENTAT

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORT CONCEDIT

3

857061N

Es Garrover de Mallorca S.L.

B57893364

La garrova de Mallorca vol viatjar pel món.

   13.660,85 €

  13.660,85 €

               13.660,85 €

 

ANNEX II (Sol·licituds que es proposa excloure, línies 1 i 3)

Línia

EXPEDIENTSEGEX

SOL·LICITANT

PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

1

859428A

Asociación profesional de alberges de Baleares (G16593865)

Campanya de promociódel producte local per a joves

El projecte incompleix el punt 6.3a) de la convocatòria que estableix les despeses subvencionables de la convocatòria.

 

El projecte inclou una única despesa (la compra de gelat i d'un audiovisual) que realment és una subvenció en espècie per a les empreses associades a l'entitat  sol·licitant i usuaris d'aquestes empreses. La present convocatòria subvenciona despeses corrents i no preveu subvencionar subvencions en espècie.

 

El projecte està indefinit i atenent a la naturalesa de les despeses i l'execució que es planteja no correspon a un projecte coherent i complet per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca, de manera que no s'adequa a la finalitat ni a l'objecte de la convocatòria, d'acord amb els punts 1.1 i 1.3 de la convocatòria, en relació amb el punt 1.5 c) de la convocatòria.

1

859563N

Associació de la producció agrària ecològica (G57510737)

Formació de l'equip tècnic d'APAEMA

El projecte no s'adequa a la finalitat ni a l'objecte de la convocatòria d'acord amb el punt 1.5 c) de la convocatòria. La formació interna no és un projecte de promoció de l'economia local d'interès públic.

 

Línia

EXPEDIENTSEGEX

SOL·LICITANT

PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

3

859465C

SOFVAL & CEPA S.L.(B57962763)

Welcome Pack Mallorca

El projecte incompleix el punt 6.3a) de la convocatòria que estableix les despeses subvencionables de la convocatòria.

 

La despesa prevista al projecte és la compra de productes per regalar, de manera que el que es planteja es subvencionar una subvenció en espècie. La present convocatòria subvenciona les despeses corrents que es detallen al punt 6.3a) i no preveu subvencionar subvencions en espècie.

 

D'altra banda, el projecte no té suficient entitat i definició per entendre que s'adequa a la finalitat i objecte de la convocatòria, d'acord amb els punts 1.1 i 1.3 de la convocatòria, en relació amb el punt 1.5 c) de la convocatòria.

3

859772D

Pla de Buc, S.C. (J57738114)

Promoció dels vins de 7103 petit celler

Les despeses previstes al pressupost presentat no corresponen al detall de la memòria del projecte. La documentació presentada no s'ajusta a un projecte coherent i complet per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca, de manera que no s'adequa a la finalitat ni a l' objecte de la convocatòria, d'acord amb els punts 1.1 i 1.3 de la convocatòria, en relació amb el punt 1.5 c) de la convocatòria.

 

ANNEX III ( sol·licituds de renúncia)

Línia

EXPEDIENTSEGEX

SOL·LICITANT

NIF

PROJECTE

3

857616J

Madreperla Elements S.L.

B57168734

Promoción de la perla de Mallorca como producto de Mallorca

1

857325E

Federació d'empresaris de Comerç de Balears

V07053689

Comerç local, el cor de la ciutat

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la recepció de la present notificació. El recurs es pot interposar formalment davant d'aquest conseller executiu/consellera executiva o davant del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan  competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs de reposició.

Si transcorren tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no es rep la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptats a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

Malgrat l'anterior, es podrà interposar, si és procedent, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

(Signat electrònicament: 28 d´octubre de 2022)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Rosa Mª Cañameras Bernaldo (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019)